Abalewi 26:1-46

26  “‘Ntimuze mwihingurire imana ata co zimaze+, kandi ntimuze mwishingire igishusho c’ikibazano+ canke inkingi nyeranda, kandi ntimuze mushire mu gihugu canyu ibuye ry’igishusho c’indatwa+ kugira muryunamire+; kuko ndi Yehova Imana yanyu.  Mukwiye kwubahiriza amasabato yanje+ no kwamanira akoba aheranda hanje. Ndi Yehova.  “‘Nimwabandanya kugendera mu vyagezwe vyanje no kugumya amabwirizwa yanje kandi mukayashitsa koko+,  nanje ata gukeka nzobacuncuburira imvura ku gihe cayo+, kandi igihugu kizotanga koko umwimbu waco+, n’igiti co mw’itongo gitange icamwa caco+.  Kandi ikubita ryanyu rizoshika kw’isarura ryanyu ry’inzabibu, n’isarura ry’inzabibu rishike kw’ibiba ry’imbuto. Emwe, muzorya umukate wanyu muhage+, mwibere mu mutekano mu gihugu canyu+.  Kandi nzoshira amahoro mu gihugu+, namwe muzokwiryamira koko, ata n’umwe abajugumiza+; kandi nzoherengeteza mu gihugu ibikoko biryana+, kandi inkota ntizoca mu gihugu canyu+.  Muzokinagiza abansi banyu+, bagwishwe n’inkota koko imbere yanyu.  Batanu muri mwebwe bazokinagiza ijana, n’ijana muri mwebwe bakinagize ibihumbi cumi, kandi abansi banyu ntibazobura kugwishwa n’inkota imbere yanyu+.  “‘Kandi nzohindukiriza amaso kuri mwebwe+, ntume murondoka, ndabagwize+, kandi nzoshitsa isezerano ryanje nagiranye namwe+. 10  Ata gukeka muzorya ibihitira vy’umwaka uheze+, kandi muzosohora ibihitira bibise ibishasha. 11  Nzoshira koko itaberenakulo yanje hagati muri mwebwe+, kandi sinzobazinukwa+. 12  Nzogendera koko hagati muri mwebwe, nerekane ko ndi Imana yanyu+, namwe muzokwerekana ko muri abantu banje+. 13  Ndi Yehova Imana yanyu, uwabakuye mu gihugu ca Misiri ngo ntimube mukibabera abashumba+, nkavunagura imitambikwa y’ingǒgo* yanyu, ngatuma mugenda mugororotse+. 14  “‘Ariko nimutanyumviriza canke ngo mushitse ayo mabwirizwa yose+, 15  mugata ivyagezwe vyanje+, imitima yanyu ikazinukwa ingingo zanje z’ubutungane kandi ntimushitse amabwirizwa yanje yose, gushika aho murenga kw’isezerano ryanje+, 16  nanje rero ibi ni vyo nzobagirira: mu kubahana nzobateza uruhagarara rw’igituntu+ n’inyonko iturira, bitume amaso yanyu agwabira+, mugoyagoye+. Muzobibira imbuto yanyu ubusa gusa, kuko abansi banyu batazobura kuyirya bakayirigata+. 17  Emwe, mwebwe nzobashinga igitsure canje*, kandi ntimuzogenda mudatsinzwe imbere y’abansi banyu+. Ababanka bazobahonyangira hasi+, kandi muzohunga ata wubomye inyuma+. 18  “‘Ariko nimutanyumviriza no kuri ivyo, nzobwirizwa rero kubahana ngwije igihano canyu incuro indwi kubera ibicumuro vyanyu+. 19  Kandi nzobwirizwa kuvuna ubwishime bw’inkomezi zanyu, nongere ntume amajuru yanyu amera nk’icuma+, n’isi yanyu nk’umujumpu. 20  Kandi inguvu zanyu zizoherera ubusa gusa, kuko isi yanyu itazotanga umwimbu wayo+, n’igiti c’isi ntigitange icamwa caco+. 21  “‘Mugabo nimwabandanya kugenda mundwanya ntimushake kunyumviriza, nzobwirizwa rero kubateza ivyago izindi ncuro indwi nk’uko ibicumuro vyanyu biri+. 22  Kandi nzorungika muri mwebwe ibikoko vyo mu gahinga+, na vyo ata gukeka bizobahekura+, bimare ibitungwa vyanyu vyongere bigabanye igitigiri canyu, n’amayira yanyu acike vy’ukuri umusaka+. 23  “‘Yamara rero, nimutareka ngo ndabakosore+ biciye kuri ivyo bintu, mukabwirizwa kugenda mundwanya, 24  jewe, emwe, jewe nzobwirizwa rero kugenda ndabarwanya+; kandi jewe, emwe, jewe nzobwirizwa kubakubita incuro indwi kubera ibicumuro vyanyu+. 25  Kandi sinzobura kubazanako inkota y’uguhōra+ ku bw’isezerano+; kandi muzokwitera mu bisagara vyanyu, nanje ata gukeka ndungike ikiza hagati muri mwebwe+, kandi muzotegerezwa gutangwa mu kuboko kw’umwansi+. 26  Ninamara kubavunira inkoni zitungirwako imikate imeze nk’ikigōmbo+, abagore cumi bazokwotsa koko umukate wanyu mw’ifuru imwe itarenga, bawubagarukanire ku gipimo+; kandi kurya muzorya mugabo ntimuzohaga+. 27  “‘Ariko nimutanyumviriza no kuri ivyo, mukabwirizwa kugenda mundwanya+, 28  nanje rero nzobwirizwa kugenda ndabarwanya narunguye+, kandi jewe, emwe, jewe nzobwirizwa kubahana incuro indwi kubera ibicumuro vyanyu+. 29  Muzobwirizwa rero kurya inyama z’abahungu banyu, kandi muzorya inyama z’abakobwa banyu+. 30  Kandi ata gukeka nzozimanganya ibibanza vyeranda vyanyu+ bikirurutse, nkureho ibishirwako imibavu vyanyu, ndambikange imivyimba yanyu ku mivyimba y’ibigirwamana vyanyu vy’umwanda+; kandi umutima wanje uzobazinukwa koko+. 31  Kandi ibisagara vyanyu sinzobura kubitanga ku nkota+, ibibanza vyanyu vyeranda na vyo ndabigire umusaka+, kandi utumoto twanyu turuhura sinzotumotera+. 32  Kandi jewe, igihugu nzokigira umusaka+, kandi abansi banyu bakibamwo bazobiraba bumiwe koko+. 33  Namwe nzobasanzaza mu mahanga+, kandi nzosokora inkota mu rwubati inyuma yanyu+. Igihugu canyu kizotegerezwa gucika umusaka+, ibisagara vyanyu na vyo bicike ibihomvagurike. 34  “‘Ico gihe igihugu kizokwishura amasabato yaco imisi yose kizomara cagizwe umusaka, mu gihe muzoba muri mu gihugu c’abansi banyu. Ico gihe igihugu kizokwubahiriza isabato, kuko gitegerezwa kwishura amasabato yaco+. 35  Imisi yose kizomara cagizwe umusaka kizokwubahiriza isabato, kubera yuko kitubahirije isabato mu gihe c’amasabato yanyu igihe mwaba muri co. 36  “‘Abasigaye bo muri mwebwe+, nzozana koko ubwoba mu mitima yabo mu bihugu vy’abansi babo. Kandi urwamo rw’ibabi riguruwe n’umuyaga ruzobakinagiza, bahunge nk’abahunga inkota, bagwe ata wubakinagiza+. 37  Kandi ata gukeka bazotsitaranako nk’abavuye imbere y’inkota ata n’umwe abomye inyuma, kandi ntimuzoshobora guhagarara imbere y’abansi banyu+. 38  Muzoyogerera mu mahanga+, kandi igihugu c’abansi banyu kizobarigata. 39  Nayo abasigaye muri mwebwe, bazobora+ kubera ikosa ryabo mu bihugu vy’abansi banyu. Egome, mbere kubera amakosa ya ba se+, bazoborana na bo. 40  Kandi ntibazobura kwatura ikosa ryabo+ n’ikosa rya ba se mu buhemu bwabo igihe bampemukako, egome, mbere igihe bagenda bandwanya+, 41  bigatuma nanje ngenda ndabarwanya+, nkabwirizwa kubazana mu gihugu c’abansi babo+. “‘Kumbure ico gihe imitima yabo itagenyerewe+ izocishwa bugufi+, kandi ico gihe bazokwishura ikosa ryabo. 42  Kandi nzokwibuka koko isezerano ryanje nagiranye na Yakobo+; eka mbere n’isezerano ryanje nagiranye na Izahaki+, mbere n’isezerano ryanje nagiranye na Aburahamu+ nzoryibuka, n’igihugu nzocibuka. 43  Ico gihe cose, igihugu bari baragitaye kiriko kirishura amasabato yaco+ mu gihe cari umusaka batakikibamwo, na bo ubwabo bakaba bariko barishura ikosa ryabo+, kubera yuko, emwe, kubera yuko bari barataye ingingo zanje z’ubutungane+, n’imitima yabo ikaba yari yarazinutswe ivyagezwe vyanje+. 44  Yamara no kuri ivyo vyose, mu gihe bazoba bari mu gihugu c’abansi babo, sinzogenda ndabataye+ canke ngo ndabazinukwe+ ku buryo ndabatikiza, ngo ndenge kw’isezerano ryanje+ nagiranye na bo; kuko ndi Yehova Imana yabo. 45  Kandi nzokwibuka isezerano rya ba sekuruza ku neza yabo+, abo nakuye mu gihugu ca Misiri mu maso y’amahanga+, kugira nerekane ko ndi Imana yabo. Ndi Yehova.’” 46  Izo ni zo ngingo nyobozi, ingingo z’ubutungane+ be n’amategeko Yehova yashize hagati yiwe na bene Isirayeli ku musozi Sinayi biciye kuri Musa+.

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.
Ijambo ku rindi ni “mu maso hanje.”