Abalewi 25:1-55

25  Yehova yongera kubwira Musa ku musozi Sinayi ati:  “Vugana na bene Isirayeli, ubabwire uti: ‘Nimwateba mukinjira mu gihugu ngira ndabahe+, nya gihugu gitegerezwa rero kwubahiriza isabato kuri Yehova+.  Mu myaka itandatu ukwiye kubiba umurima wawe imbuto, kandi mu myaka itandatu ukwiye gututurira umurima wawe w’imizabibu, wegeranye umwimbu wa nya gihugu+.  Mugabo mu mwaka ugira indwi hakwiye kuba isabato y’akaruhuko kuzuye kuri nya gihugu+, isabato kuri Yehova. Umurima wawe ntuze uwubibe imbuto, kandi umurima wawe w’imizabibu ntuze uwututurire.  Ivyimejeje bivuye ku dutete twasesetse ku mwimbu wawe ntuze ubishwabure, kandi inzabibu z’umuzabibu wawe udatuturiye ntuze uzisorome. Hakwiye kuba umwaka w’akaruhuko kuzuye kuri nya gihugu.  Kandi isabato y’igihugu ize ibabere ibifungurwa, wewe n’umushumba wawe, n’umushumbakazi wawe, n’umucangero wawe, n’inyambukira iri kumwe nawe, n’ababanye nawe ari ba kavamahanga,  n’igitungwa cawe, n’igikoko kiri mu gihugu cawe. Umwimbu waco wose ukwiye kuba uwo gufungura.  “‘Uze wiharurire amasabato indwi y’imyaka, imyaka indwi incuro indwi, kandi imisi ya nya masabato indwi y’imyaka itegerezwa gushika ku myaka mirongo ine n’icenda kuri wewe.  Uze uvuze inzamba n’ijwi rinini+ mu kwezi kugira indwi ku musi ugira icumi wa nya kwezi+. Ku musi w’impongano+ muze muvuze nya nzamba mu gihugu canyu cose. 10  Muze mweze umwaka ugira mirongo itanu, mutangaze ukurekurwa mu gihugu ku bakibamwo bose+. Uzobabera Yubile*+, kandi umwe wese muri mwebwe aze asubire kw’itongo ryiwe, asubire no mu muryango wiwe+. 11  Uyo mwaka ugira mirongo itanu uzobabera Yubile+. Ntimuze mubibe imbuto canke ngo mushwabure ivyimejeje mu gihugu bivuye ku dutete twasesetse, canke ngo musarure inzabibu z’imizabibu yaco idatuturiwe+. 12  Kuko ari Yubile. Ikwiye kubabera ikintu ceranda. Mukwiye kurya ivyo ico gihugu cimbutse vyo mu murima+. 13  “‘Muri uyo mwaka wa Yubile, umwe wese muri mwebwe akwiye gusubira kw’itongo ryiwe+. 14  Niwagurisha ibidandazwa kuri mugenzawe canke ukagura ikintu kuri mugenzawe, ntimuze mugungane+. 15  Uze ugure na mugenzawe mufatiye ku gitigiri c’imyaka ihaciye inyuma ya Yubile; na we aze agurishe na wewe mufatiye ku gitigiri c’imyaka y’ivyimburwa+. 16  Akwiye kwongereza igiciro c’ubuguzi bivanye n’uko imyaka ari myinshi+. Akwiye kandi kugabanya igiciro c’ubuguzi bivanye n’uko imyaka ari mike, kuko igitigiri c’ivyimburwa ari co ariko arakugurishako. 17  Kandi ntihaze hagire uwugunga mugenziwe+, kandi utegerezwa gutinya Imana yawe+, kuko ndi Yehova Imana yanyu+. 18  Mutegerezwa rero gushitsa ivyagezwe vyanje, kandi mutegerezwa kugumya ingingo zanje z’ubutungane, mukazishitsa. Ni ho muzokwibera koko muri nya gihugu mu mutekano+. 19  Nya gihugu kizotanga koko umwimbu waco+, kandi ntimuzobura kurya mugahaga, mwibere muri co mu mutekano+. 20  “‘Mugabo hamwe mwovuga muti: “Tuzorya iki mu mwaka ugira indwi ko tutazobiba imbuto canke ngo twegeranye ivyimburwa vyacu+?”, 21  muri ico gihe nzotegeka koko umuhezagiro wanje ubazeko mu mwaka ugira gatandatu, wimbuke ivyimburwa vy’imyaka itatu+. 22  Muze mubibe imbuto mu mwaka ugira umunani, kandi muzorya ibihitira gushika mu mwaka ugira icenda. Muzorya ibihitira gushika umwimbu wawo ubonetse. 23  “‘Ubutaka ntibuze bugurishwe burundu+, kuko ubutaka ari ubwanje+. Kuko kuri jewe muri ba kavamahanga n’inyambukira+. 24  Kandi mu gihugu cose mwigabira mukwiye guha nyen’itongo uburenganzira bwo kurigaruza+. 25  “‘Mwene wanyu niyacika mworo, akabwirizwa kugurisha igipande c’itongo ryiwe, umucunguzi w’incuti ya hafi ategerezwa rero kuza akagaruza ico mwene wabo yagurishije+. 26  Kandi mu gihe bibonetse ko umuntu adafise umucunguzi maze ukuboko kwiwe kukunguka akaronka ibikwiye ku bwo kugicungura, 27  ategerezwa rero guharūra imyaka ihaciye kuva igihe yarigurisha, hanyuma agasubiza amahera asigaye nya muntu yari yarigurishijeko, agaheza agasubira kw’itongo ryiwe+. 28  “‘Mugabo nimba ukuboko kwiwe kutaronse ibikwiye amusubiza, ivyo yagurishije rero bize bigume mu kuboko kw’umuguzi wavyo gushika ku mwaka wa Yubile+; kuri nya Yubile bitegerezwa kurekurwa, na we agasubira kw’itongo ryiwe+. 29  “‘Umuntu niyagurisha inzu yo kubamwo mu gisagara kizitijwe uruhome, uburenganzira bwiwe bw’ugucungura butegerezwa rero kubandanya gushika umwaka urangiye, uhereye igihe yagurisha. Uburenganzira bwiwe bw’ugucungura+ buzobandanya umwaka muzima. 30  Mugabo hamwe itogaruzwa imbere y’uko umwaka ukwiye wuzura kuri we, nya nzu iri mu gisagara gifise uruhome itegerezwa rero kwegukira burundu uwayiguze, mu mayaruka yiwe. Ntizorekurwa kuri Yubile. 31  Ariko inzu z’imihana irundanye idakikujwe n’uruhome zikwiye guharurwa nk’umuce w’itongo rya nya gihugu. Uburenganzira bw’ugucungurwa+ bukwiye kubandanya kuri yo, kandi kuri Yubile+ ikwiye kurekurwa. 32  “‘Ku bisagara vy’Abalewi kumwe n’inzu z’ibisagara bigabira+, uburenganzira bw’ugucungura bukwiye kubandanya gushika igihe kitagira urugero ku Balewi+. 33  Kandi aho inyegu y’Abalewi itagarujwe, inzu igurishijwe mu gisagara yigabira itegerezwa rero kurekurwa kuri Yubile+, kuko inzu z’ibisagara vy’Abalewi ari izo bigabira hagati muri bene Isirayeli+. 34  Vyongeye, umurima w’itongo ry’uburagiriro+ w’ibisagara vyabo ntuze ugurishwe, kuko ari ikintu bigabira gushika igihe kitagira urugero. 35  “‘Kandi mwene wanyu niyacika mworo bigatuma agoyagoya mu vy’ubutunzi iruhande yawe+, utegerezwa rero kumufata mu mugongo+. Ategerezwa kuguma ari muzima kumwe nawe, nka kavamahanga n’inyambukira+. 36  Ntumwake inyungu canke ngo umuce amaboko+, mugabo utegerezwa gutinya Imana yawe+; kandi mwene wanyu ategerezwa kuguma ari muzima kumwe nawe. 37  Ntuze umuhe amahera yawe ku nyungu+, kandi ntuze utange ibifungurwa vyawe uciye umuntu amaboko. 38  Ndi Yehova Imana yanyu, uwabakuye mu gihugu ca Misiri kugira ndabahe igihugu ca Kanani+, ngo nerekane ko ndi Imana yanyu+. 39  “‘Kandi mwene wanyu niyacika mworo iruhande yawe akabwirizwa kukwigurishako+, ntuze umukoreshe mu gikorwa c’ubushumba+. 40  Akwiye kubana nawe nk’umucangero+, nk’inyambukira. Akwiye kugukorera gushika ku mwaka wa Yubile. 41  Maze ategerezwa gusohoka akava iwawe, we n’abahungu biwe bari kumwe na we, agasubira mu muryango wiwe, no kw’itongo rya ba sekuruza+. 42  Kuko ari abashumba banje nakuye mu gihugu ca Misiri+. Ntibaze bigurishe nk’uko umushumba agurishwa. 43  Ntuze umukandamize n’agahahazo+; utegerezwa gutinya Imana yawe+. 44  Umushumba wawe n’umushumbakazi wawe uzobakura mu mahanga abakikuje; kuri yo ni ho muzobagurira. 45  Muzobagurira no ku bahungu b’inyambukira babanye namwe ari ba kavamahanga+, no ku miryango yabo iri kumwe namwe, iyo bavyariye mu gihugu canyu; baze babe ikintu mwigabira. 46  Kandi muzobatangako intoranwa ku bahungu banyu bo mu nyuma zanyu, babatorane nk’ikintu bigabira gushika igihe kitagira urugero+. Mushobora kubagira abakozi, mugabo bene wanyu, bene Isirayeli, ntuze ubahonyange, umwe ngo ahonyange uwundi, mu mukazo+. 47  “‘Mugabo kavamahanga canke inyambukira ari kumwe na wewe niyacika umutunzi, mwene wanyu na we agacika mworo iruhande yiwe, akabwirizwa kwigurisha kuri kavamahanga canke ku nyambukira iri kumwe nawe, canke ku wo mu muryango w’uwo kavamahanga, 48  amaze kwigurisha+, uburenganzira bw’ugucungura buzobandanya kuri we+. Umwe muri bene wabo yoshobora kumugaruza+. 49  Canke sewabo canke umuhungu wa sewabo yoshobora kumugaruza, canke incuti yiwe y’amaraso iyo ari yo yose+, uwo mu muryango wiwe: uwo yoshobora kumugaruza. “‘Nimba na ho ubwiwe acitse umutunzi, ni we rero ategerezwa kwigaruza+. 50  Kandi aze aharure, hamwe n’uwamuguze, guhera ku mwaka yamwigurishirijeko gushika ku mwaka wa Yubile+, kandi amahera y’igurishwa ryiwe aze ahwane n’igitigiri c’iyo myaka+. Azoguma iwe aharurirwa kurya baharura imisi y’ibikorwa y’umucangero+. 51  Nimba hagisigaye imyaka myinshi, akwiye kuriha ikiguzi ciwe c’ugucungurwa afatiye kuri yo, kivuye ku mahera yaguzwe. 52  Mugabo nimba hasigaye imyaka mikeyi gusa gushika ku mwaka wa Yubile+, ategerezwa rero kwiharurira. Azoriha ikiguzi ciwe c’ugucungurwa afatiye kuri iyo myaka yiwe. 53  Akwiye kugumana na we nk’umucangero+, umwaka ku mwaka. Ntaze amukandamize n’agahahazo+ mu maso yawe. 54  Ariko nimba adashobora kwigaruza biciye kuri izo ngingo, ategerezwa rero kurekurwa mu mwaka wa Yubile+, we n’abana biwe bari kumwe na we. 55  “‘Kuko kuri jewe bene Isirayeli ari abashumba. Ni abashumba banje+ nakuye mu gihugu ca Misiri+. Ndi Yehova Imana yanyu+.

Utujambo tw'epfo

Raba Inyongera ya 21.