Abalewi 13:1-59

13  Hanyuma Yehova abwira Musa na Aroni ati:  “Umuntu niyazana mu rukoba rw’umubiri wiwe igiturika canke igisekera+ canke ikibibi kandi kikavamwo koko icago c’imibembe+ mu rukoba rw’umubiri wiwe, baze bamuzanire Aroni umuherezi canke umwe mu bahungu biwe, abaherezi+.  Umuherezi na we aze yihweze nya cago mu rukoba rwa nya mubiri+. Mu gihe ubwoya bwo muri nya cago bwahindutse ubwera kandi nya cago kikaba kiboneka ko cimbitse kuruta urukoba rw’umubiri wiwe, kizoba ari icago c’imibembe. Umuherezi aze acihweze, aheze amenyeshe ko ahumanye.  Mugabo nimba nya kibibi cera mu rukoba rw’umubiri wiwe kandi kikaba kiboneka ko kitimbitse kuruta urukoba kandi ubwoya bwaco bukaba butahindutse ubwera, umuherezi aze akumire+ uwatewe na nya cago imisi indwi.  Umuherezi aze amwihweze ku musi ugira indwi, maze nimba bibonetse ko nya cago cahagaze, kikaba kitakwiragiye mu rukoba, umuherezi aze amukumire+ yindi misi indwi.  “Umuherezi aze amwihweze irya kabiri ku musi ugira indwi, maze nimba nya cago kiriko kirazimangana kandi kikaba kitakwiragiye mu rukoba, umuherezi aze rero amenyeshe ko adahumanye. Kizoba cari igisekera. Aze amese impuzu ziwe aheze abe uwudahumanye.  Mugabo nimba vy’ukuri nya gisekera cakwiragiye mu rukoba inyuma y’aho amariye guseruka imbere y’umuherezi kugira ityororwa ryiwe ryemezwe, aze aseruke rero irya kabiri imbere y’umuherezi+,  umuherezi na we aze yihweze; maze nimba nya gisekera cakwiragiye mu rukoba, umuherezi aze amenyeshe ko ahumanye. Ni imibembe+.  “Icago c’imibembe nicaza mu muntu, baze bamuzanire umuherezi. 10  Umuherezi na we aze yihweze+; maze nimba mu rukoba hari igiturika cera kandi kikaba cahinduye ubwoya bukera kandi muri nya giturika hakabamwo inyama isebuye imeze nk’umubiri muzima+, 11  ni imibembe y’ubwome+ mu rukoba rw’umubiri wiwe; kandi umuherezi aze amenyeshe ko ahumanye. Ntakwiye kumukumira+, kuko ahumanye. 12  Nimba na ho nya mibembe yaturitse mu rukoba koko, kandi igapfuka urukoba rwose rw’uwufise nya cago kuva ku mutwe wiwe gushika ku birenge, aho umuherezi ageza amaso hose; 13  kandi umuherezi akaba yaravye agasanga imibembe yapfutse umubiri wiwe wose, aze avuge rero ko nya cago kidahumanye. Cose cahindutse icera. Ntazoba ahumanye. 14  Mugabo umusi muri co habonetse umubiri muzima, azoba ahumanye. 15  Umuherezi+ aze arabe nya mubiri muzima, aheze amenyeshe ko ahumanye. Nya mubiri muzima urahumanye. Ni imibembe+. 16  Mu gihe na ho nya mubiri muzima usubiye inyuma ugahinduka ukera, ategerezwa rero kuza ku muherezi. 17  Umuherezi na we aze amwihweze+, maze nimba nya cago cahindutse kikera, umuherezi aze avuge ko nya cago kidahumanye. Ntazoba ahumanye. 18  “Nayo ku vyerekeye umubiri, igihute+ nicaza mu rukoba rwawo hanyuma kigakira, 19  kandi mu kibanza ca nya gihute hakaba haje igiturika cera canke ikibibi cera kigomba gutukura, aze yiyereke umuherezi. 20  Umuherezi na we aze arabe+, maze nimba kiboneka ko kitinjiye mu rukoba kandi ubwoya bwaco bukaba bwahindutse bukera, umuherezi aze amenyeshe ko ahumanye. Ni icago c’imibembe. Caturitse muri nya gihute. 21  Mugabo nimba umuherezi acihweje, maze agasanga nta bwoya bwera buri muri co kandi kikaba kitimbitse kuruta urukoba, vyongeye kikaba kiriko kirazimangana, umuherezi aze amukumire+ imisi indwi. 22  Nimba vy’ukuri gikwiragiye mu rukoba, umuherezi aze amenyeshe ko ahumanye. Ni icago. 23  Mugabo nimba nya kibibi kigumye mu kibanza caco, kikaba kitakwiragiye, ni ubuvyimbe+ bw’igihute; umuherezi aze avuge ko adahumanye+. 24  “Mu gihe na ho habaye inkovu mu rukoba rw’umubiri bivuye ku muriro, umubiri mubisi wa nya nkovu ugacika koko ikibibi cera kigomba gutukura canke icera, 25  umuherezi aze acihweze; maze nimba ubwoya bwahindutse bukera muri nya kibibi kandi kikaba kiboneka ko cimbitse kuruta urukoba, ni imibembe. Yaturitse muri nya nkovu, kandi umuherezi aze amenyeshe ko ahumanye. Ni icago c’imibembe. 26  Mugabo nimba umuherezi acihweje, maze agasanga nta bwoya bwera buri muri nya kibibi kandi kikaba kitinjiye mu rukoba kandi kikaba kiriko kirazimangana, umuherezi aze amukumire imisi indwi. 27  Umuherezi aze amwihweze ku musi ugira indwi. Nimba vy’ukuri gikwiragiye mu rukoba, umuherezi aze amenyeshe ko ahumanye. Ni icago c’imibembe. 28  Mugabo nimba nya kibibi kigumye mu kibanza caco, kikaba kitakwiragiye mu rukoba kandi kikaba kiriko kirazimangana, ni igiturika ca nya nkovu. Umuherezi aze amenyeshe ko adahumanye, kuko ari ubuvyimbe bwa nya nkovu. 29  “Nayo ku vyerekeye umugabo canke umugore, icago nicamuzako ku mutwe canke ku rusakanwa, 30  umuherezi+ aze arabe nya cago; maze nimba kiboneka ko cimbitse kuruta urukoba, kandi umushatsi ukaba ari umuhondo ukaba n’imparurwa muri co, umuherezi aze amenyeshe ko uyo ahumanye. Ni ukumunguka kw’umushatsi kudasanzwe+. Ni imibembe yo ku mutwe canke yo ku rusakanwa. 31  Mugabo umuherezi niyaraba ico cago, maze agasanga kiboneka ko kitimbitse kuruta urukoba kandi ata mushatsi wirabura uri muri co, umuherezi aze akumire+ uwatewe n’ico cago imisi indwi+. 32  Umuherezi aze yihweze nya cago ku musi ugira indwi; maze nimba nya cago kitakwiragiye, ata n’umushatsi w’umuhondo waje muri co, kandi nya hantu habaye ukumunguka kw’umushatsi+ hakaba haboneka ko hatimbitse kuruta urukoba, 33  aze yimoshe rero, mugabo ntazomosha ahabaye nya kumunguka kw’umushatsi+. Umuherezi aze akumire uwatewe n’ico cago iyindi misi indwi. 34  “Umuherezi aze yihweze nya kumunguka kw’umushatsi kudasanzwe ku musi ugira indwi; maze nimba ico cago kitakwiragiye mu rukoba, kandi kikaba kiboneka ko kitimbitse kuruta urukoba, umuherezi aze avuge rero ko nya muntu adahumanye+; uno aze amese impuzu ziwe abone kuba uwudahumanye. 35  Mugabo nimba vy’ukuri nya cago gikwiragiye mu rukoba ityororwa ryiwe rimaze kwemezwa, 36  umuherezi+ aze amurabe; maze nimba nya cago cakwiragiye mu rukoba, umuherezi ntazokwirirwa arasuzuma umushatsi w’umuhondo; azoba ahumanye. 37  Mugabo nimba bibonetse ko nya kumunguka kw’umushatsi kwahagaze kandi hakaba hameze umushatsi, ico cago kizoba cakize. Azoba adahumanye, kandi umuherezi aze avuge ko adahumanye+. 38  “Nayo ku vyerekeye umugabo canke umugore, ibibibi+ nivyaza mu rukoba rw’umubiri wabo, ibibibi vyera, 39  umuherezi+ aze yihweze; nimba nya bibibi vyo mu rukoba rw’umubiri wabo vyeragurika, ni igiturika ata co cica. Caturitse mu rukoba. Ntazoba ahumanye. 40  “Nayo ku vyerekeye umugabo, umutwe wiwe niwatoboka ubuhanza+, buzoba ari ubuhanza. Ntazoba ahumanye. 41  Nimba umutwe wiwe utobotse ubuhanza imbere, ni ubuhanza bwo mu ruhanga. Ntazoba ahumanye. 42  Mugabo icago cera kigomba gutukura nicaza mu buhanza bw’urutwariro canke bw’uruhanga, izoba ari imibembe yaturitse mu buhanza bw’urutwariro rwiwe canke bw’uruhanga rwiwe. 43  Umuherezi+ aze amwihweze; maze nimba mu buhanza bw’urutwariro rwiwe canke bw’uruhanga rwiwe hari igiturika c’icago cera kigomba gutukura, bikaboneka nk’imibembe mu rukoba rw’umubiri, 44  ni umunyamibembe. Azoba ahumanye. Umuherezi akwiye kumenyesha ko ahumanye. Icago ciwe kiri ku mutwe wiwe. 45  Nayo umunyamibembe arimwo nya cago, impuzu ziwe zize zitaburwe+, umutwe wiwe na wo ugume udatunganijwe+, kandi aze yipfuke ku bwanwa bwo haruguru+, asemerere ati: ‘Ndahumanye, ndahumanye+!’ 46  Imisi yose nya cago kizoba kiri muri we azoba ahumanye. Azoba ahumanye. Akwiye kuba aha wenyene. Hanze y’ikambi+ ni ho azoba. 47  “Nayo ku vyerekeye impuzu, icago c’imibembe nicaza muri yo, haba mu mpuzu y’ubwoya canke y’ilino, 48  canke mu nyuzi z’indamvu+ canke z’insobanya z’ilino n’iz’ubwoya, canke mu rushato canke mu kindi kintu cose gikozwe mu rushato+, 49  kandi nya cago c’urwatsi rutoto rugomba gusa n’umuhondo canke ikigomba gutukura kikaza koko mu mpuzu canke mu rushato canke mu nyuzi z’indamvu canke z’insobanya canke mu kintu ico ari co cose c’urushato, kizoba ari icago c’imibembe, kandi gitegerezwa kwerekwa umuherezi. 50  Umuherezi+ aze arabe nya cago, hanyuma uwatewe na nya cago aze amukumire+ imisi indwi. 51  Amaze kuraba nya cago ku musi ugira indwi, agasanga cakwiragiye mu mpuzu canke mu nyuzi z’indamvu canke z’insobanya+ canke mu rushato rukoreshwa ico ari co cose rwoba rugenewe, nya cago kizoba ari imibembe ikaze+. Kizoba gihumanye. 52  Aze aturire nya mpuzu canke nya nyuzi z’indamvu canke z’insobanya zo mu bwoya canke mw’ilino+, canke ikintu cose c’urushato nya cago cozamwo, kuko ari imibembe ikaze+. Gikwiye guturirwa mu muriro. 53  “Mugabo nimba umuherezi yihweje, maze agasanga nya cago nticakwiragiye mu mpuzu canke mu nyuzi z’indamvu canke z’insobanya canke mu kintu ico ari co cose c’urushato+, 54  umuherezi aze ategeke ko bamesa ikirimwo nya cago, kandi aze agikumire imisi indwi irya kabiri. 55  Umuherezi aze yihweze nya cago kimaze kumeswa, maze nimba kitahinduye uko gisa kandi kikaba kitakwiragiye, kizoba gihumanye. Ukwiye kugiturira mu muriro. Ni ikirabagu gicokeye mu kiremo c’inyuzi zisigaye zigaragara, ku ruhande rwaco rwo munsi canke rw’inyuma. 56  “Mugabo nimba umuherezi yihweje, maze agasanga nya cago kiriko kirazimangana inyuma y’aho kimariye kumeswa, aze agitabure kuri nya mpuzu canke nya rushato canke nya nyuzi z’indamvu canke z’insobanya. 57  Ariko nimba gisubiye kuboneka mu mpuzu canke mu nyuzi z’indamvu canke z’insobanya+ canke mu kintu ico ari co cose c’urushato, kizoba caturitse. Ukwiye guturira+ mu muriro ikintu cose kirimwo nya cago. 58  Nayo impuzu canke inyuzi z’indamvu canke z’insobanya canke ikintu ico ari co cose c’urushato ushobora kumesa, igihe nya cago canyitse kikabivako, kize kimeswe irya kabiri, kibe ikidahumanye. 59  “Iryo ni ryo tegeko rigenga icago c’imibembe mu mpuzu y’ubwoya canke y’ilino+, canke mu nyuzi z’indamvu canke z’insobanya, canke mu kintu ico ari co cose c’urushato, kugira bivugwe ko kidahumanye canke bimenyeshwe ko gihumanye.”

Utujambo tw'epfo