Abalewi 11:1-47

11  Hanyuma Yehova abarira Musa na Aroni ati:  “Bwire bene Isirayeli muti: ‘Iki ni co kinyabuzima mushobora kurya+ mu bikoko vyose biri kw’isi:  Ikiremwa cose co mu bikoko gisatuye ikinono kikagira n’umwanya mu binono kandi kikuza, ico ni co mushobora kurya+.  “‘Gusa, iki ni co mutazorya mu vyuza n’ibisatuye ikinono: ingamiya, kuko yuza mugabo ikaba idasatuye ikinono. Irahumanye kuri mwebwe+.  N’inkezi yo mu bitandara+, kuko yuza mugabo ikaba idasatuye ikinono. Irahumanye kuri mwebwe.  N’urukwavu rwo mw’ishamba+, kuko rwuza mugabo rukaba rudafise ikinono gisatuye. Rurahumanye kuri mwebwe.  N’ingurube+, kuko isatuye ikinono kandi ikagira umwanya mu kinono, mugabo ikaba ituza. Irahumanye kuri mwebwe.  Ntimuze murye inyama yavyo n’imwe, kandi ntimuze mukore ku muvyimba wavyo+. Birahumanye kuri mwebwe+.  “‘Iki ni co mushobora kurya mu bintu vyose biri mu mazi+: Ikintu cose gifise amababa n’ibigaragamba+ co mu mazi, mu biyaga no mu nzuzi z’isumo, ivyo murashobora kubirya. 10  Kandi ikintu cose co mu biyaga no mu nzuzi z’isumo kidafise amababa n’ibigaragamba, mu biremwa bigwirirana vyose vyo mu mazi no mu bifise ubuzima vyose biri mu mazi, ni ikintu gishisha kuri mwebwe. 11  Egome, bizocika ikintu gishisha kuri mwebwe. Ntimuze murye inyama yavyo n’imwe+, kandi muze muterwe ishishi n’umuvyimba wavyo. 12  Ibintu vyose vyo mu mazi bitagira amababa n’ibigaragamba ni ikintu gishisha kuri mwebwe. 13  “‘Kandi ibi ni vyo bizobatera ishishi mu biremwa biguruka+. Ntibikwiye kuribwa. Ni ikintu gishisha: inkona+ na kagoma n’ikinyakabaka cirabura, 14  n’ikinyamwanira gitukura n’ikinyamwanira cirabura+ hisunzwe ubwoko bwavyo, 15  n’igikona cose+ hisunzwe ubwoko bwaco, 16  n’ikinyoni citwa imbuni+ n’igihuna n’inguriguri n’agaca hisunzwe ubwoko bwavyo, 17  na ca gihuna gitoyi be n’ikirovyi be na ca gihuna c’amatwi maremare+, 18  n’imbata yo mu mazi n’ikinyoni ntamayuruzi n’ikinyakabaka+, 19  n’agasoza, n’inyange hisunzwe ubwoko bwayo, na samunsure be n’agahungarema+. 20  Ikiremwa cose kigwirirana c’amababa kigendera ku maguru ane ni ikintu gishisha kuri mwebwe+. 21  “‘Iki gusa ni co mushobora kurya mu biremwa bigwirirana vyose vy’amababa bigendera ku maguru ane: birya bifise amaguru yo gutaruka haruguru y’ibirenge vyavyo yo gutarukisha kw’isi. 22  Ibi ni vyo mushobora kurya muri vyo: inzige y’insumirakure+, hisunzwe ubwoko bwayo, na ya nzige iribwa+ hisunzwe ubwoko bwayo, n’ikinyamajoro hisunzwe ubwoko bwaco, n’igihori+ hisunzwe ubwoko bwaco. 23  Nayo ibindi biremwa bigwirirana vy’amababa vyose bifise amaguru ane, ni ikintu gishisha+ kuri mwebwe. 24  Ivyo rero vyotuma mwihumanya. Umuntu wese akoze ku mivyimba yavyo azoba uwuhumanye gushika ku mugoroba+. 25  Kandi umuntu wese atwaye uwo ari wo wose mu mivyimba yavyo azomesa+ impuzu ziwe, kandi ategerezwa kuba uwuhumanye gushika ku mugoroba. 26  “‘Nayo ibikoko ivyo ari vyo vyose bisatuye ikinono mugabo bikaba bidafise umwanya kandi bikaba bituza, birahumanye kuri mwebwe. Umuntu wese abikozeko azoba uwuhumanye+. 27  Nayo ikiremwa cose kigendera ku majanja yaco mu binyabuzima vyose bigendera ku maguru ane, birahumanye kuri mwebwe. Umuntu wese akoze ku mivyimba yavyo azoba uwuhumanye gushika ku mugoroba. 28  Uwutwaye imivyimba+ yavyo azomesa impuzu ziwe+, kandi ategerezwa kuba uwuhumanye gushika ku mugoroba. Birahumanye kuri mwebwe. 29  “‘Kandi iki ni co gihumanye kuri mwebwe mu biremwa bigwirirana, bigwirirana kw’isi+: ifuku be n’imbeba yo mu gahinga+ be n’umuserebanyi hisunzwe ubwoko bwavyo, 30  n’icugu c’ikirenge gishanje be n’imburu n’umuserebanyi wo mu mazi n’umuserebanyi wo mu musenyi be n’uruvu. 31  Ivyo birahumanye kuri mwebwe mu biremwa vyose bigwirirana+. Umuntu wese abikozeko vyapfuye azoba uwuhumanye gushika ku mugoroba+. 32  “‘Ikintu cose rero hogira ico muri vyo kigwako capfuye kizoba igihumanye, caba ari icombo kanaka c’igiti+ canke impuzu canke urushato+ canke igunira*+. Icombo cose kiri n’ico gikoreshwa kizoshirwa mu mazi, kandi gitegerezwa kuba igihumanye gushika ku mugoroba, kibone kuba ikidahumanye. 33  Nayo icombo cose c’ikibumbano+ hogira ico ari co cose muri vyo kigwamwo, ikintu cose kiri muri co kizoba igihumanye, kandi muzokimena+. 34  Ubwoko bwose bw’ibifungurwa biribwa vyojako amazi avuye muri co, bizoba bihumanye, kandi ikinyobwa cose conywerwa mu combo ico ari co cose mwene ico, kizoba gihumanye. 35  Kandi ikintu cose umuvyimba wavyo uwo ari wo wose wogwako kizoba igihumanye. Yaba ifuru canke igitereko c’ikarabo, kibwirizwa kumenwa. Birahumanye, kandi bizocika ibihumanye kuri mwebwe. 36  Imbizi gusa be n’icobo kibitswemwo amazi ni vyo bizoguma bidahumanye, mugabo umuntu wese akoze ku mivyimba yavyo azoba uwuhumanye. 37  Kandi hamwe hogira uwo ari wo wose mu mivyimba yavyo ugwa ku mbuto iyo ari yo yose y’igiterwa yo kubiba, ntizoba ihumanye. 38  Mugabo hamwe amazi yoshirwa ku mbuto kandi hakaba hari ikintu co ku mivyimba yavyo cari cayiguyeko, zizoba zihumanye kuri mwebwe. 39  “‘Mu gihe na ho igitungwa canyu ico ari co cose co gufungura copfa, uwukoze ku muvyimba waco azoba uwuhumanye gushika ku mugoroba+. 40  Kandi uwuriye+ ku muvyimba waco uwo ari wo wose azomesa impuzu ziwe, kandi ategerezwa kuba uwuhumanye gushika ku mugoroba. Uwutwaye umuvyimba waco azomesa impuzu ziwe, kandi ategerezwa kuba uwuhumanye gushika ku mugoroba. 41  Kandi ibiremwa bigwirirana vyose binyagara kw’isi ni ikintu gishisha+. Ntikize kiribwe. 42  Nayo ikiremwa cose kigendera ku nda+ be n’ikiremwa cose kigendera ku maguru ane canke ku gitigiri kinini ico ari co cose c’amaguru mu biremwa bigwirirana vyose bigwirirana kw’isi, ntimuze mubirye, kuko ari ikintu gishisha+. 43  Ntimutume ubwanyu muba abashisha biciye ku biremwa bigwirirana ivyo ari vyo vyose, kandi ntimuze muvyihumanishe ngo mube koko abahumanye biciye kuri vyo+. 44  Kuko ndi Yehova Imana yanyu+; kandi mutegerezwa kwiyeza, kandi mutegerezwa kuba beranda+, kuko jewe ndi mweranda+. Ntimuze mwihumanishe ibiremwa bigwirirana na bimwe bigendagenda kw’isi. 45  Kuko ndi Yehova uwuriko arabadugana abakura mu gihugu ca Misiri kugira nerekane ko ndi Imana kuri mwebwe+; kandi mutegerezwa kwerekana ko muri beranda+, kuko jewe ndi mweranda+. 46  “‘Iryo ni ryo tegeko ku biraba igikoko n’ikiremwa kiguruka be n’igifise ubuzima cose kigendagenda mu mazi+, no ku biraba ikinyabuzima cose kigwirirana kw’isi, 47  kugira mushire itandukaniro+ hagati y’igihumanye n’ikidahumanye, no hagati y’ikinyabuzima kiribwa n’ikidakwiye kuribwa.’”

Utujambo tw'epfo

Raba Inyongera ya 21.