Abakolosayi 4:1-18

4  Yemwe ba shebuja, mugume mugirira abashumba banyu ibigororotse n’ibitarimwo akarenganyo+, muzi yuko namwe mufise Shobuja mw’ijuru+.  Mushishikare gusenga+, muguma murikanuye muri ivyo hariko n’ugukenguruka+,  mwongera kandi mudusengera+, kugira ngo Imana itwugururire umuryango+ wo kuvuga ijambo, ngo tumenyeshe ibanga ryeranda+ ryerekeye Kristu, ari na ryo koko mbereye mu mvuto+;  kugira ngo ndarihishure nk’uko mbwirizwa kuvuga+.  Mubandanye kugendana ubukerebutsi ku bo hanze+, mwicungurira umwanya ubereye+.  Imvugo yanyu yamane igikundiro+, irunze umunyu+, kugira ngo mumenye ingene mubwirizwa kwishura+ umuntu wese.  Ivyanje vyose, Tikiko+ mwene wacu mukundwa akaba n’umusuku w’umwizigirwa n’umushumba mugenzanje mu Mukama, azobibamenyesha.  Ndamubarungikiye kugira ngo mumenye ivyacu no kugira ngo ahoze imitima yanyu+,  nkaba ndamurungikanye na Onezime+, mwene wacu w’umwizigirwa kandi w’umukundwa ava iwanyu. Ivy’ino vyose bazobibamenyesha. 10  Arisitariko+ imbohe mugenzanje arabaramutsa, na Mariko+ nyene incuti ya Barunaba (uwo mwategetswe guha ikaze+ aramutse aje iwanyu), 11  na Yezu ari we yitwa Yusito, abo bakaba ari abo mu bagenyerewe. Abo gusa ni bo bakozi bagenzanje ku bw’ubwami bw’Imana, kandi abo nyene bambereye imfashanyo ikomeza. 12  Epafura+ umwe ava iwanyu, akaba ari umushumba wa Kristu Yezu, arabaramutsa; yama yihata ku bwanyu mu masengesho yiwe, kugira ngo amaherezo muhagarare mukwiye+ kandi mufise ukujijuka gushikamye mu kugomba kw’Imana kwose. 13  Ndamushingira intahe koko yuko yita ku rutare ku bwanyu no ku bw’ab’i Lawodiseya+ no ku bw’ab’i Hiyerapoli. 14  Luka+ umuganga mukundwa arabaramutsa, na Dema+ nyene. 15  Mundamukirize bene wacu b’i Lawodiseya na Nimfa be n’ishengero riri mu nzu yiwe+. 16  Kandi iri kete niryamara gusomwa muri mwebwe, mutunganye ivy’uko risomwa+ no mw’ishengero ry’Abanyalawodiseya be n’uko namwe musoma iry’i Lawodiseya. 17  Mubwire kandi Arikipo+ muti: “Ugume uri maso ku busuku wemeye mu Mukama, ubushitse.” 18  Ng’iyi indamutso yanje, iya Paulo, n’ukuboko kwanje bwite+. Mugume mwibuka imvuto zanje+. Ubuntu ata wari abukwiriye bubane namwe.

Utujambo tw'epfo