Abakolosayi 3:1-25

3  Ariko nimba mwarazuranywe+ na Kristu, nimubandanye kurondera ibintu vyo hejuru+, aho Kristu yicaye iburyo bw’Imana+.  Mugumize imizirikanyi yanyu ku bintu vyo hejuru+, atari ku bintu vyo kw’isi+.  Kuko mwapfuye+, ubuzima bwanyu+ na bwo bukaba bwaranyegejwe hamwe na Kristu mu bumwe+ n’Imana.  Kristu we buzima bwacu+ niyahishurwa, ni ho namwe muzohishuranwa+ na we mu buninahazwa+.  Nimwice+ rero ibihimba vy’umubiri+ wanyu biri kw’isi ku bijanye n’ubusambanyi, ubuhumane, inambu y’umubiri+, ivyipfuzo vyonona, n’umwina+ ari kwo gusenga ibigirwamana.  Ivyo bintu ni vyo biriko birazana uburake bw’Imana+.  Ivyo nyene ni vyo na mwebwe mwagenderamwo kera igihe mwahora mubibamwo+.  Ariko ubu, nimuvyikunkumure koko vyose+: uburake, ishavu, ububi, ugutukana+, n’amajambo ateye isoni+ ava mu kanwa kanyu.  Ntimubeshane+. Mwambure wa muntu wa kera+ n’ingeso ziwe, 10  hanyuma mwambare wa muntu mushasha+, umwe agirwa mushasha hisunzwe ishusho+ y’Uwamuremye, biciye ku bumenyi butagira amakosa, 11  ahatakigira Umugiriki canke Umuyuda, ukugenyerwa canke ukutagenyerwa, umunyamahanga canke Umusikite, umushumba, uwidegemvya+; mugabo Kristu ni vyose kandi muri vyose+. 12  Nuko rero, nk’abatowe n’Imana+, beranda kandi bakundwa, nimwambare ikibabarwe cuzuye impuhwe+, ubuntu, ukwiyorosha kwo mu muzirikanyi+, ubwitonzi+, n’ukwiyumanganya+. 13  Mubandanye kwihanganirana no kubabarirana ata gahigihigi+ iyo hari uwufise ico yidogera+ uwundi. Nk’uko Yehova yabababariye ata gahigihigi+, namwe nyene mugenze mutyo. 14  Mugabo ikigeretse kuri ivyo vyose, mwambare urukundo+, kuko urukundo ari umugozi utagira akanenge+ wunga ubumwe. 15  Vyongeye, amahoro+ ya Kristu naganze mu mitima yanyu+, kuko vy’ukuri mwahamagariwe ayo mahoro mu mubiri umwe+. Kandi mwerekane ko mushima. 16  Ijambo rya Kristu niribe muri mwebwe rigwiriye mu bukerebutsi bwose+. Mugume mwigishanya+ mwongera mukeburana mukoresheje amazaburi+, amashemezo aturwa Imana, indirimbo+ z’ivy’impwemu zijana n’igikundiro, muririmbira Yehova+ mu mitima yanyu. 17  Kandi ivyo mugira vyose mu mvugo canke mu bikorwa+, mukore vyose mw’izina ry’Umukama Yezu+, mukengurukira+ Imana ari yo Data biciye muri we. 18  Yemwe bagore, muyobokere+ abagabo banyu, nk’uko bibereye mu Mukama. 19  Yemwe bagabo, mugume mukunda abagore banyu+ kandi ntimubagirire ishavu ry’umururazi+. 20  Yemwe bana, mugamburukire+ abavyeyi banyu muri vyose, kuko ivyo bihimbaye rwose mu Mukama. 21  Yemwe ba se, ntimuratse abana banyu+, kugira ngo ntibavunike umutima. 22  Yemwe bashumba, mugamburukire muri vyose ba shobuja bo mu buryo bw’umubiri+, atari mu gukorera ijisho, nk’abahimbara abantu+, mugabo mubigire ata buryarya mu mutima, mutinya Yehova+. 23  Ico mukora cose, mugikore ata kwiziganya+, nk’abakorera Yehova+, atari nk’abakorera abantu, 24  kuko muzi yuko Yehova+ ari we azobaha impembo ikwiriye y’intoranwa+. Mushumbire Shobuja Kristu+. 25  Nta gukeka, uwukora ikibi azokwishurwa+ ikibi yakoze, kandi nta kugira nkunzi kubamwo+.

Utujambo tw'epfo