Abakolosayi 2:1-23

2  Nuko nshaka ko mutahura ingene ndiko ndwana urugamba+ rukomeye ku bwanyu no ku bw’ab’i Lawodiseya+ no ku bw’abo bose batarankubita ijisho,  kugira ngo imitima yabo ihozwe+, babe abafatanirijwe hamwe bakanywana neza mu rukundo+, kugira ngo bashikire ubutunzi bwose bw’ugushira amazinda gukwiye kw’ugutegera+ kwabo, bashikire ubumenyi butagira amakosa bw’ibanga ryeranda ry’Imana, ari ryo Kristu+.  Muri we ni ho itunga ryose ry’ubukerebutsi n’ubumenyi ryahishijwe bimwe vyitondewe+.  Ivyo ndabivuze kugira ntihagire umuntu abahendesha ivyiyumviro binyura+.  Kuko naho ntahari mu mubiri, nta co bitwaye, ndi kumwe namwe mu mutima+, nkanezerwa vyongeye nkabona urutonde+ rwanyu rwiza n’ugushikama kw’ukwizera+ kwanyu ku bijanye na Kristu.  Nuko rero, ko mwemeye Kristu Yezu Umukama, nimubandanye kugenda mwunze ubumwe+ na we,  mushinze imizi+ kandi mwubatswe+ muri we kandi mutanyiganyiga mu kwizera+, nk’uko nyene mwigishijwe, musesekara ukwizera mu gukenguruka+.  Mwiyubare: hari aho hogira uwubigarurira+ nk’isahu ryiwe biciye kuri filozofiya+ no ku ruhendo rugaragara+ bishingiye ku migenzo y’abantu, bishingiye ku bintu vy’intango+ vyo mw’isi, bidashingiye kuri Kristu;  kuko muri we ari ho hacumbitse ukunengesera+ kwose kw’ubumana+ mu buryo bw’umubiri. 10  Gutyo rero, murafise ukunengesera biciye kuri we, ari na we mutwe w’intwaro yose n’ububasha bwose+. 11  Mu bucuti+ mufitaniye na we, mwaragenyerewe+ kandi ukugenyerwa kwagizwe hadakoreshejwe iminwe mu gukurako umubiri w’inyama+, ni ukuvuga ukwagizwe biciye ku kugenyera kwa Kristu, 12  kuko mwahambanywe na we mw’ibatisimu yiwe+, kandi mu bucuti mufitaniye na we mukaba mwaranazuranywe+ na we biciye ku kwizera+ mufise mu kuntu Imana ikora+, imwe yamuzura mu bapfuye+. 13  Ikigeretseko, naho mwari mwarapfiriye mu makosa yanyu no mu kutagenyerwa kw’umubiri wanyu, Imana yarabagize bazima hamwe na we+. Yaratubabariye n’umutima mwiza amakosa yacu yose+, 14  yongera irahanagura+ ca cete c’iminwe+ caturega, kimwe cari kigizwe n’ingingo zashinzwe+ kikaba kandi caraturwanya+; kandi yaragikuyeho mu kugikomera imisumari+ ku giti co kubabarizwako+. 15  Mu kwambura intwaro n’ubukuru+ bigasigara biri amenya, yaravyerekanye ku mugaragaro nk’ivyatsinzwe+, abirongora mu rugendo rw’intsinzi+ biciye kuri ico giti. 16  Ntihagire rero uwubacira urubanza+ mu vy’ukurya n’ukunywa+ canke mu bijanye n’umusi mukuru+ canke ukwubahiriza imboneko y’ukwezi+ canke isabato+; 17  kuko ivyo ari igitutu+ c’ibizoza, mugabo umutumba+ ni uwa Kristu+. 18  Ntihagire uwubaka+ ka gashimwe+, umwe usanga ahimbarwa n’ukwicisha bugufi kw’uruhendo be n’ugusenga abamarayika, “yishimikije” ivyo yabonye, yivyimvya ata mvo ibereye afise, abitewe n’ivyiyumviro vyiwe bigengwa n’umubiri, 19  mu gihe ataguma afashe ku mutwe+, afashe wa wundi umubiri wose ubandanya gukura uvuye kuri we, ukujijwe n’ugukura gutangwa n’Imana+ mu kugaburirwa no mu kuba ufatanirijwe hamwe ukanywana neza+ biciye ku ngingo zawo n’udutsidutsi. 20  Nimba mwarapfanye+ na Kristu ku bintu vy’intango+ vyo mw’isi+, kubera iki mubandanya, nk’aho mwoba muba mw’isi, kuyoboka za ngingo zashinzwe+, 21  ngo: “Ntufate, ntiwumvirizeko+, ntukoreko+,” 22  ku bijanye n’ibintu biba bigenewe gutikira vyose iyo bikoreshejwe, mukurikije amategeko be n’inyigisho vy’abantu+? 23  Ivyo bintu nyene vy’ukuri biboneka nk’ibirimwo ubukerebutsi mu nsengo umuntu yishiriyeho hamwe n’ukwicisha bugufi kw’uruhendo, ugusesereza umubiri+; mugabo nta gaciro bifise mu bijanye n’ukurwanya uguhaza ivyipfuzo vy’umubiri+.

Amakuru yiyongereye