Abaheburayo 12:1-29

12  Nuko rero, ko dufise igipfungu kinini gutyo c’ivyabona+ kidukikije, twiyambure kandi uburemere bwose+ n’igicumuro kitwizingirako bitagoranye+, kandi twiruke twihanganye+ muri rya siganwa+ twashirwa imbere+,  dushinze ijisho ya Mboneza+ akaba na We atuma ukwizera kwacu kuba ukutagira akanenge+, ari we Yezu. Ku bw’akanyamuneza yashizwe imbere yarihanganiye+ igiti co kubabarizwako, asuzugura ibimaramare, kandi yicaye iburyo bw’intebe y’ubwami y’Imana+.  Egome, murimbure mwitonze umwe yihanganira mwene ayo majambo y’ibihari+ abacumuzi bavuga bigirira nabi, kugira ntimuruhe ngo mudendebukirwe mu mitima yanyu+.  Mu rugamba rwanyu rwo kurwanya ico gicumuro, ntimurigera munana gushika ku maraso+,  mugabo mwaribagiye buhere kwa guhimiriza kubabwira nk’abana+ ngo: “Mwananje, ntugaye ugutozwa indero kuva kuri Yehova, canke ngo udendebukirwe igihe ukosowe na we+;  kuko uwo Yehova akunda amutoza indero; nkako, ahushagura uwo wese yakira nk’umwana wiwe+.”  Muriko mwihangana ku bw’ugutozwa indero+. Imana iriko ibagirira nk’uko igirira abana+. Kuko, ni nde mwana se adatoza indero+?  Mugabo nimba mutaronka kwa gutozwa indero bose basangira, mu vy’ukuri muri ibivyarwa+, ntimuri abana.  Ikigeretseko, twari dufise ba data dusangiye umubiri bo kudutoza indero+, kandi twarabubaha. None ntituzorushiriza kuyobokera Data w’ubuzima bwacu bw’impwemu tukabaho+? 10  Kuko bo badutoza indero imisi mikeyi bisunze ivyaboneka ko ari vyiza kuri bo+, mugabo we abigira ku nyungu yacu kugira ngo dusangire ku bweranda bwiwe+. 11  Ego ni ko, nta gutozwa indero kuboneka uwo mwanya ko guteye umunezero, ahubwo kuboneka nk’uguteye intuntu+; yamara mu nyuma, ku bamenyerejwe na kwo, kwama icamwa c’amahoro+, ari co bugororotsi+. 12  Ku bw’ico, mugorore amaboko aregarega+ n’amavi agoyagoya+, 13  kandi mubandanye gutunganiriza ibirenge vyanyu inzira zigororotse+, kugira ngo igicumbagira ntigitane, ahubwo gikire+. 14  Mukurikirane ukugiranira amahoro n’abantu bose+, na kwa kwezwa+ ata wuzoshobora kubona Umukama atagufise+, 15  murabe neza ngo ntihagire n’umwe yimwa bwa buntu ata wari abukwiriye bw’Imana+; ngo ntihagire umuzi w’ubumara+ umera ugatera ingorane no kugira ngo benshi ntibahumanywe na wo+; 16  ngo ntihabe umusambanyi canke umuntu adaha agaciro ibintu vyeranda nka Esawu+, umwe yaheba uburenganzira bwiwe bw’imfura abukavye isahani imwe y’imfungurwa+. 17  Kuko muzi yuko no mu nyuma yankiwe+ igihe yashaka gutorana umuhezagiro+, kuko naho yaronderanye ubwira ko iciyumviro cohinduka ashizeko n’amosozi+, ata kibanza yabironkeye+. 18  Kuko ico mwegereye atari igishobora gukorakorwa+ kandi catongojwe umuriro+, be n’igicu cijimye n’umwiza w’umuzitanya n’igihuhusi+, 19  n’ugusamirana kw’urumbete+ n’ijwi ry’amajambo+; aho abantu bumviye iryo jwi bakaba baratakamvye ngo ntihagire irindi jambo bongerwa+. 20  Kuko iri tegeko batashobora kuryihanganira: “Kandi hagize igitungwa gikora ku musozi, gitegerezwa guterwa amabuye+.” 21  Vyongeye, ivyerekanywe vyari biteye ubwoba rwose ku buryo Musa yavuze ati: “Ndatekewe n’ubwoba kandi ndajugumira+.” 22  Mugabo mwegereye Umusozi Siyoni+ n’igisagara+ c’Imana nzima, Yeruzalemu yo mw’ijuru+, be n’ibihumbi mirongo vy’abamarayika+, 23  mw’ikoraniro rya bose+, be n’ishengero ry’imfura+ zanditswe+ mw’ijuru, n’Imana yo Mucamanza wa bose+, n’ubuzima bw’impwemu+ bw’abagororotsi bagizwe abatagira akanenge+, 24  na Yezu umuhuza+ w’isezerano rishasha+, n’amaraso y’ukumijagira+ avuga mu buryo bwiza kuruta aya Abeli+. 25  Murabe ntimwanke kwumviriza uwuriko aravuga+. Kuko nimba batarusimvye, bamwe banse kwumviriza umwe yavugira kw’isi imburi iva ku Mana+, hari akantu twebwe nitwaha umugongo umwe avugira mw’ijuru+. 26  Ico gihe ijwi ryiwe ryaranyiganyije isi+, mugabo ubu yarasezeranye, ati: “Rindi rimwe, sinzocekangura isi gusa, mugabo nzocekangura n’ijuru+.” 27  Iyo mvugo rero ngo: “Rindi rimwe,” yerekana ikurwaho ry’ibintu binyiganyizwa, ni ukuvuga ibintu vyakozwe+, kugira ngo ibitanyiganyizwa bigumeho+. 28  Ku bw’ivyo, ko tubwirizwa kuronka ubwami budashobora kunyiganyizwa+, tubandanye kugira ubuntu ata wari abukwiriye, ubudushoboza gukorera Imana igikorwa ceranda mu buryo bwemerwa, dufise ugutinya Imana n’akoba+ 29  Kuko Imana yacu ari kandi umuriro uyigiza+.

Amakuru yiyongereye