Abagalatiya 5:1-26

5  Kristu yatugize abidegemvya+ ngo tugire mwene uwo mwidegemvyo. Shikame rero+, ntimwirekerane ngo mwongere kuboherwa ku ngǒgo* y’ubushumba+.  Raba! Jewe Paulo ndababwira yuko nimwagenyerwa+, Kristu ata kamaro azobagirira.  Vyongeye, ndongeye gushingira intahe umuntu wese agenyerwa, yuko abwirizwa gushitsa Itegeko ryose+.  Muratandukanijwe na Kristu, mwebwe abagerageza kwitwa abagororotsi biciye kw’itegeko+, mwaba muri bande; murahomvye ubuntu ata wari abukwiriye bwiwe+.  Nayo twebwe, biciye ku mpwemu, turindiranye igishika ubugororotsi twizigiye kuronka bivuye ku kwizera+.  Kuko mu bijanye na Kristu Yezu, kwaba ukugenyerwa canke ukutagenyerwa+ nta kamaro bifise, igihambaye ni ukwizera+ gukoreshwa n’urukundo+.  Mwariko mwiruka neza+. Ni nde yababujije kuguma mugamburukira ukuri+?  Ubwo buryo bwo kunyurwisha ntibuva kuri Umwe abahamagara+.  Akambiro gakeyi kambira igikandu cose+. 10  Ndizigiye+ ku biberekeye mwebwe abunze ubumwe+ n’Umukama yuko mutazokwiyumvira ukundi; mugabo uwuriko arabadurumbanya+, yaba nde, azokwikorera urubanza rwiwe+. 11  Nayo jewe ga bene wacu, nimba ncamamaza ukugenyerwa, kubera iki nkiriko ndahamwa? Mu vy’ukuri rero, ca gitsitaza+ c’igiti co kubabarizwako+ carakuweho+. 12  Icompa abantu bariko barondera kubatembagaza+ bagashika no ku kwikonesha+! 13  Kukaba nkako, mwahamagariwe umwidegemvyo+, bavukanyi bacu; kimwe gusa, ntimukoreshe uwo mwidegemvyo nk’akaryo ko gukabura umubiri+, ahubwo nimushumbiranire+ bivuye ku rukundo. 14  Kuko Itegeko ryose uko ringana rirangukira+ mw’ijambo rimwe, ari ryo ry’iri: “Utegerezwa gukunda mugenzawe nk’uko wikunda+.” 15  Ariko nimba muguma muryana mwongera murotsanya+, mwiyubare ntimumarane+. 16  Mugabo mvuga nti: Gume mugenda mwisunga impwemu+, ni ho mutazoshitsa icipfuzo c’umubiri na kimwe+. 17  Kuko umubiri urwanya impwemu+ mu vyo wipfuza, impwemu na yo ikarwanya umubiri; kuko ivyo bidacana uwaka, ku buryo ibintu nyene mwashaka gukora atari vyo mukora+. 18  Bisubiye, nimba muyoborwa n’impwemu+, ntimugabwa n’itegeko+. 19  Kandi ibikorwa vy’umubiri biribonekeza+, bikaba ari ubusambanyi+, ubuhumane, ubushirasoni*+, 20  ugusenga ibigirwamana, gukora ivy’ubupfumu+, inzankano, ugushihana, ishari, ukwiguburiza kw’ishavu, amahane, amacakubiri, imice, 21  inzigo, ukunywera akaborerwe+, ukwidagadura, n’ibintu nk’ivyo. Ndababuriye kuri ivyo, nk’uko nyene nababuriye, yuko abaza barakora+ mwene ivyo batazotorana ubwami bw’Imana+. 22  Ariko icamwa+ c’impwemu ni urukundo, akanyamuneza, amahoro, ukwiyumanganya, ubuntu, ukumera neza+, ukwizera, 23  ubwitonzi, ukwigumya+. Ibintu mwene ivyo nta tegeko ribibuza+. 24  Vyongeye, abegukira Kristu Yezu, umubiri bawumanikanye n’inambu zawo be n’ivyipfuzo vyawo+. 25  Nimba tubaho twisunga impwemu, tubandanye kugendera ku rutonde twisunga impwemu nyene+. 26  Ntiturondere kwishira imbere, tuvyura uguhiganwa+, tugiriranira agashari+.

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.
Raba Inyongera ya 21.