Abagalatiya 2:1-21

2  Maze inyuma y’imyaka cumi n’ine narongeye kuduga i Yeruzalemu+ ndi kumwe na Barunaba+, na Tito nyene ndamujana.  Mugabo naduze bivuye ku guhishurirwa+. Ndaheza nshira imbere yabo+ inkuru nziza ndiko ndamamaza mu mahanga, ariko ndabigira mu mwiherero imbere y’abagabo bari bakomakomeye, kugira ngo simpave nsanga nariko nirukira+ ubusa canke ngo nsange nari nirukiye ubusa+.  Yamara rero, mbere na Tito+ uwari kumwe nanje, ntiyagoberewe kugenyerwa+, naho yari Umugiriki.  Mugabo kubera abavukanyi b’ikinyoma+ binjijwe mu mpisho+, bakatwisobekamwo kugira batate umwidegemvyo+ dufise mu bumwe na Kristu Yezu ngo batugire+ abaja buhere...  abo ntitwaboroheye mu kubayobokera+, eka, habe n’isaha imwe, kugira ngo ukuri+ kw’inkuru nziza kugume muri mwebwe.  Mugabo ku bo wamenga hari ico bari+—naho kera boba bari bande, kuri jewe nta co bihindura+—Imana ntifatira ku kuntu umuntu aboneka inyuma+—mu vy’ukuri abo bagabo bakomakomeye jewe nta kintu gishasha bandonkeje.  Ahubwo riho, aho baboneye yuko nari najejwe+ inkuru nziza ku bw’abatagenyerewe+, nk’uko Petero yari yayijejwe ku bw’abagenyerewe+  kuko Umwe yaha Petero ububasha bwa nkenerwa ku bw’ibanga ryo kuba intumwa ku bagenyerewe ari na we yampaye ububasha+ ku bw’abo mu mahanga;  egome, Yakobo+ na Kefa na Yohani, ari bo basa n’uko ari inkingi+, aho bamenyeye ubuntu ata wari abukwiriye+ nagiriwe+, baciye baha jewe na Barunaba+ ukuboko kw’ukuryo bwa kimenyetso c’uko dufadikanije+, kugira ngo twebwe tuje ku mahanga, mugabo bo bakaja ku bagenyerewe. 10  Kimwe gusa, twabwirizwa kugumiza aboro ku muzirikanyi+. Ico kintu nyene na jewe narihatiye rwose kugikora+. 11  Ariko igihe Kefa+ yaza muri Antiyokiya+, naramurwanije amaso mu yandi, kubera ko yari n’ikimutsinda+. 12  Kuko imbere y’uko hashika abantu bamwe bavuye kwa Yakobo+, yahora asangira+ n’abanyamahanga; mugabo aho bashikiye, yaciye yisokōra arikumira, kubera ugutinya+ abo mu mugwi w’abagenyerewe+. 13  Abandi Bayuda na bo barifatanije na we muri ubwo bwiyorobetsi+, ku buryo na Barunaba+ yatwawe hamwe na bo mu bwiyorobetsi bwabo. 14  Mugabo aho mboneye ko batariko bagenda batumbereye nk’uko ukuri kw’inkuru nziza kuri+, nabwiye Kefa imbere yabo bose+ nti: “Nimba wewe, naho uri Umuyuda, ubaho nk’uko amahanga abaho, ntubeho nk’uko Abayuda babaho, ugobera gute abanyamahanga ngo babeho bisunga imigenzo y’Abayuda+?” 15  Twebwe abasanzwe ari Abayuda+, tutari abacumuzi+ bo mu mahanga, 16  kubera yuko dusanzwe tuzi ko umuntu yitwa umugororotsi+ bitavuye ku bikorwa vy’itegeko ahubwo bivuye gusa ku kwizera+ kwerekeye Kristu Yezu, na twebwe twarizeye Kristu Yezu, kugira ngo twitwe abagororotsi bivuye ku kwizera kwerekeye Kristu+, bitavuye ku bikorwa vy’itegeko, kuko ata n’umwe azokwitwa umugororotsi bivuye ku bikorwa vy’itegeko+. 17  Nimba rero twebwe, mu kurondera kwitwa abagororotsi biciye kuri Kristu+, natwe ubwacu tubonetse ko turi abacumuzi+, none Kristu yoba vy’ukuri ari umusuku w’igicumuro+? Ntibikabe! 18  Kuko nimba vya bintu nyene nasenyurira hasi kera ari vyo nsubiye kwubaka+, noba nerekanye ko ubwanje ndenga itegeko+. 19  Nayo jewe, biciye kw’itegeko narapfuye ku vyerekeye itegeko+, kugira ngo mbe muzima ku Mana+. 20  Manikanywe na Kristu+. Si jewe nkiriho+, ahubwo Kristu ni we ariho mu bumwe nanje+. Nkako, ubuzima mbayeho ubu+ mu mubiri, ndabubayeho ku bw’ukwizera kwerekeye Umwana w’Imana yankunze akanyigura+. 21  Simpindira ku ruhande ubuntu ata wari abukwiriye bw’Imana+; kuko nimba ubugororotsi buboneka biciye kw’itegeko+, Kristu mu vy’ukuri yapfiriye ubusa+.

Amakuru yiyongereye