Abafilipi 4:1-23

4  Nuko rero, bene wacu nkunda kandi nkumbuye, kanyamuneza kanje n’urugori rwanje+, muhagarare mushikamye+ gutyo mu Mukama, bakundwa.  Ndahimiriza Evodiya ngahimiriza na Sintike ngo biyumvire kumwe+ mu Mukama.  Egome, ndagusaba nawe nyene uwo dusangiye ingǒgo*+ w’ukuri, ugume usahiriza abo bagore bafatanije nanje+ kurwanira inkuru nziza, hamwe na Kelementi be n’abandi bakozi bagenzanje+, amazina yabo+ akaba ari mu gitabu c’ubuzima+.  Mwame munezerwa mu Mukama+. Ndongeye kubivuga: Nimunezerwe+!  Ukugira ibitegereka kwanyu+ kumenyekane ku bantu bose. Umukama ari hafi+.  Ntimwiganyire ku kintu na kimwe+, ahubwo muri vyose, mu gusenga no mu gutakamba+ hariko n’ugukenguruka, ivyo musaba bimenyeshwe Imana+;  maze amahoro+ y’Imana arengeye ukwiyumvira kwose azorinda imitima yanyu+ n’ububasha bwanyu bwo kwiyumvira biciye kuri Kristu Yezu.  Ubwa nyuma, bene wacu, ivy’ukuri vyose, ibihambaye vyose, ibigororotse vyose, ibitanduye vyose+, ivyo gukundwa vyose, ibivugwa neza vyose, nimba hari ingeso nziza zose be n’ikibereye gushimagizwa cose, bibe ari vyo mubandanya kwiyumvira+.  Ivyo mwize mukanavyemera, mukavyumva kandi mukabibona mu binyerekeye, bibe ari vyo muguma mukora+; ya Mana y’amahoro+ na yo izobana namwe. 10  Emwe, ndanezerwa rwose mu Mukama kubona ubu mugiye mwasubira kunyibuka+, ivyo mukaba mwahora vy’ukuri mubizirikana, mugabo mukabura akaryo. 11  Sindiko ndabivuga ndabitumwe n’ubukene, kuko nize kwikwira+, uko ivyanje biba vyifashe kwose. 12  Emwe, ndazi kugira bike+, nkamenya no kugira umurengera. Muri vyose, kandi uko ibintu biba vyifashe kwose, narize akabanga ko guhaga no gusonza, ko kugira umurengera no gukena+. 13  Muri vyose, ndonka inkomezi ndabikesheje umwe ampa ububasha+. 14  Yamara rero, mwagize neza mu kwifatanya+ nanje mu makuba yanje+. 15  Nkako, mwebwe Abafilipi murazi kandi yuko igihe inkuru nziza yatangura kumenyeshwa, hamwe nava i Makedoniya, ata shengero na rimwe ryifatanije nanje mu bijanye no gutanga be no guhabwa, atari mwebwe gusa+, 16  kubera ko n’i Tesalonika mwagize ico mundungikira rimwe, mugasubira n’ubwa kabiri, ku bw’ivyo nkenera. 17  Si uko ndiko ndonderana ubwira iyo ngabirano+, ahubwo ni uko ndonderana ubwira ivyamwa+ vyongereza ikigega canyu. 18  Ariko ndakwije muri vyose, nkagira n’umurengera. Ubu ndakwije, ko mpawe na Epafurodito+ ivyo mwarungitse bwa kamoto keza+, ikimazi cemerwa+, gihimbara Imana rwose. 19  Imana yanje+ na yo izobaronsa rwose ivyo mukeneye vyose+ ku rugero rw’ubutunzi bwayo+ bw’ubuninahazwa, biciye kuri Kristu Yezu. 20  Ubuninahazwa rero bube ubw’Imana yacu ari yo Data ibihe bitazoshira+. Amen. 21  Mundamukirize+ umweranda wese yunze ubumwe+ na Kristu Yezu. Abavukanyi bari kumwe nanje barabaramutsa. 22  Aberanda bose, ariko canecane abo mu rugo kwa Sezari, barabaramutsa+. 23  Ubuntu ata wari abukwiriye bw’Umukama Yezu Kristu bubane n’agatima mwerekana+.

Utujambo tw'epfo

Raba Inyongera ya 21.