Abafilipi 2:1-30

2  Nimba rero muri mwebwe hari indemesho iyo ari yo yose muri Kristu+, nimba hari ukwirura ukwo ari kwo kwose kw’urukundo, nimba hari ugusangira impwemu+ ukwo ari kwo kwose, nimba hari ikibabarwe+ n’impuhwe ivyo ari vyo vyose,  nimunengesereze akanyamuneza kanje mu kuba mwiyumvira kumwe+, mufise urukundo rumwe, muhuza umutima, mukagira iciyumviro kimwe mu muzirikanyi+,  ata na kimwe mukora mubitumwe n’agatima k’amahane+ canke ukwishira imbere+, ariko mwiyumvira mwiyoroheje mu muzirikanyi yuko abandi babaruta+;  umwe wese ubwiwe ntagume araba ivyiwe bwite gusa+, ariko arabe n’ivy’abandi+.  Mugumane uyu mutima muri mwebwe ari na wo wari muri Kristu Yezu+.  Uyo naho yari ameze nk’Imana+, ntiyiyumviriye kunyaga ubukuru, ngo arondere kungana n’Imana+.  Oya, ahubwo yarahevye vyose amera nk’umushumba+, acika uwusa n’abantu+.  N’ikiruta ivyo, igihe yasanga ameze nk’umuntu+, yaricishije bugufi, aragamburuka gushika no ku rupfu+, egome, urupfu rwo ku giti co kubabarizwako+.  Ico nyene ni co catumye kandi Imana imuduza ikamushira mu kibanza co hejuru cane+, ikamuha n’umutima ukunze izina riri hejuru y’ayandi mazina yose+, 10  kugira ngo mw’izina rya Yezu ivi ryose ripfunywe, ry’abari mw’ijuru n’abari kw’isi n’abari munsi y’ivu+, 11  no kugira ngo ururimi rwose rwemange icese+ yuko Yezu Kristu ari Umukama+ ku bw’ubuninahazwa bw’Imana ari yo Data+. 12  Nuko rero, bakundwa, nk’uko mwamye mugamburuka+, atari igihe ndahari gusa, mugabo n’ubu ntahari mukarushiriza kubigira mubikunze, mugume mushitsa ubukiriro bwanyu mutinya+ kandi mujugumira; 13  kuko Imana ari yo iriko ikorera muri mwebwe+, nk’uko biyihimbara, kugira ngo mugire ugushaka mwongere mukore+. 14  Mugume mukora vyose ata myidodombo+ n’impari+, 15  kugira ngo mube abatagirako umugayo+ n’intungane, abana+ b’Imana batagirako ikirabagu mw’iyaruka rihetaraye kandi rigoramanze+ mukayanganamwo nk’amatara mw’isi+, 16  mukagumya rwose rya jambo ry’ubuzima+, kugira ngo nze ndonke imvo yo kwigina ku musi wa Kristu+ kubona ntirukiye ubusa canke ngo nduhire ubusa+. 17  Mugabo rero, naho nyene ndiko ndasukwa nk’ishikanwa ry’ikinyobwa+ ku kimazi+ no ku gikorwa gikorerwa abantu ari na vyo ukwizera kwabashikanyeko+, ndahimbawe kandi nkanezeranwa+ namwe mwese. 18  Na mwebwe nyene rero, nimuhimbarwe kandi munezeranwe nanje+. 19  Nayo jewe, ndizigiye mu Mukama Yezu kubarungikira Timoteyo vuba, kugira ngo mbone kugira akamwemwe+ ninamenya ivyanyu. 20  Kuko ata wundi mfise ari n’umutima nk’uwiwe kandi yitaho+ ivyanyu koko. 21  Kuko abandi bose bironderera inyungu zabo bwite+, atari iza Kristu Yezu. 22  Mugabo murazi ikimenyamenya yatanze ku bimwerekeye, yuko nka kurya kw’umwana+ ari kumwe na se, ari ko yakoranye nanje nk’umushumba mu guteza imbere inkuru nziza. 23  Uwo rero ni we nizigiye kurungika ninamara kubona ingene ivyanje vyifashe. 24  Emwe, ndazi ntakeka mu Mukama yuko nanje ubwanje nzoza vuba+. 25  Ariko mbona ko bikenewe kubarungikira Epafurodito+ mwene wacu n’umukozi mugenzanje+ akaba n’umusoda mugenzanje+, mugabo akaba intumwa mwatumye n’umukozi wanje andonsa ivyo nkenera, 26  kuko acambirwa kubabona mwese akaba kandi adendebukiwe kubera mwumvise ko yari yarwaye. 27  Egome ni vyo yararwaye ahakwa no gupfa; mugabo Imana yaramugiriye imbabazi+; mbere si we yazigiriye wenyene, ahubwo na jewe yarazingiriye, kugira ngo singire intuntu yiyongereye ku yindi. 28  Ndamurungitse rero bimwe vyihuta kugira ngo nimwamubona mwongere kunezerwa, nanje intuntu mfise irushirize kugabanuka. 29  Muramuhe ikaze rero nk’uko bisanzwe bigirwa+ mu Mukama n’akanyamuneza kose; kandi abantu nk’abo mugume mubafatana iteka+, 30  kuko yahatswe gupfa kubera igikorwa c’Umukama, ashira ubuzima bwiwe mu kaga+, kugira ngo ahababere bimwe bishitse kuko mutari muhari ngo munkorere+.

Utujambo tw'epfo