Abafilipi 1:1-30

1  Paulo na Timoteyo, abashumba+ ba Kristu Yezu, turabandikiye mwebwe aberanda bose bunze ubumwe na Kristu Yezu muri i Filipi+, hamwe n’abacungezi be n’abakozi b’ishengero*+:  Mugire ubuntu ata wari abukwiriye n’amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mukama Yezu Kristu+.  Nama nantaryo nshimira Imana yanje igihe cose ndabibutse+  mu gutakamba kwanje kwose ku bwanyu mwese+, uko ntakambana akanyamuneza,  kubera umuganda mwaterereye+ ku nkuru nziza kuva ku musi wa mbere gushika n’ubu.  Kuko iki kintu nyene ndakizi ntakeka: yuko uwatanguye igikorwa ciza muri mwebwe azogisozera+ gushika ku musi+ wa Yezu Kristu.  Birabereye rwose ko ndabiyumvirako ivyo mwese, kuko ndabafise ku mutima+, mwese mukaba musangira+ nanje ubuntu ata wari abukwiriye, haba mu mvuto+ zanje canke mu kuburanira+ inkuru nziza no gutuma yemerwa n’amategeko+.  Kuko Imana ari yo cabona canje c’ingene ndabakumbuye mwese ku buryo ndabumvira ikibabarwe+ nk’ico Kristu Yezu afise.  Kandi iki ni co nguma nsaba Imana: ni uko urukundo rwanyu rwogwira+ rukanarushiriza kugwira hamwe n’ubumenyi+ butagira amakosa be n’ugutahura kwuzuye+; 10  kugira ngo mwiyemeze neza ibihambaye kuruta ibindi ivyo ari vyo+, ngo mubone kuba abatagira agahonzi+ mudatsitaza+ abandi gushika ku musi wa Kristu, 11  ngo mubone kandi kwuzuzwa ivyamwa bigororotse+ bibonekera muri Yezu Kristu, ku bw’ubuninahazwa bw’Imana n’ugushemezwa kwayo+. 12  Nshaka rero ko mumenya, bene wacu, yuko ivyanje, aho kuvamwo ikindi, vyahavuye riho bituma inkuru nziza itera imbere+, 13  ku buryo imvuto zanje+ mu bijanye na Kristu zabaye akazwi na bose+ mu barinzi b’umwami bose no mu bandi bose+; 14  kandi benshi muri bene wacu mu Mukama, kubera ko bagumije umutima mu nda bivuye ku mvuto zanje, bararushiriza kugira umutima rugabo wo kuvuga ijambo ry’Imana ata bwoba+. 15  Ego ni ko, bamwe bariko bamamaza Kristu babitewe n’agashari be n’ugukebana+, ariko hari n’abandi babigira babikunze+. 16  Abo ba kabiri bariko bamenyekanisha Kristu babitumwe n’urukundo, kubera bazi yuko ndi ng’aha kugira mburanire+ inkuru nziza; 17  mugabo abo ba mbere babigira babitumwe n’agatima k’amahane+, batabigiranye imvo nziza, kuko bibwira ko bomvyurira amakuba+ mu mvuto zanje. 18  Bitwaye iki none? Nta na kimwe, atari uko mu buryo bwose, haba mu bwiyorobetsi+ canke mu kuri, Kristu ariko aramenyekanishwa+, kandi ivyo ndabinezererwa. Mbere nzoguma nezerwa, 19  kuko nzi yuko ivyo bizomviramwo ubukiriro biciye mu gutakamba kwanyu+ no mu kuronswa impwemu ya Yezu Kristu+, 20  nk’uko niteze ndabishashaye+ kandi nkizigira+ yuko ntazomaramara+ mu buryo na bumwe, mugabo yuko mu mwidegemvyo wo kuvuga+ wose n’ubu Kristu azoshimagizwa nk’uko vyamye, biciye ku mubiri wanje+, haba mu kubaho canke mu gupfa+. 21  Kuko mu binyerekeye, kubaho ni Kristu+, gupfa+ na kwo ni inyungu. 22  Nimba rero ari ukubandanya kubaho mu mubiri, ivyo ni icamwa c’igikorwa canje+—yamara rero ico nohitamwo nta co menyesheje. 23  Ivyo bibiri birandemera+; mugabo ico nipfuza koko ni ukubohorwa be n’ukubana na Kristu+, kuko nkako ico ari co kirushirije kuba ciza+. 24  Ariko ni nkenerwa cane ko jewe nguma mu mubiri kubera mwebwe+. 25  Kubera rero ivyo ndavyizigiye ntakeka, ndazi yuko nzogumaho+ nkagumana namwe mwese ku bw’iterambere ryanyu+ n’akanyamuneza k’ukwizera kwanyu, 26  kugira ngo umwigino wanyu usesekare muri Kristu Yezu kubera jewe, ninongera kuba* kumwe namwe. 27  Kimwe gusa, mwigenze nk’uko bibereye+ inkuru nziza yerekeye Kristu, kugira ngo nje kubaraba canke ntahari, numve ivyanyu, yuko muhagaze mushikamye mu mpwemu imwe, murwanira hamwe*+ urugamba mufatanye mu nda ku bw’ukwizera kujanye n’inkuru nziza, 28  mudaterwa ubwoba mu buryo na bumwe n’ababarwanya+. Ico nyene ni ikimenyamenya c’ugutikira kuri bo, mugabo kikaba ic’ubukiriro kuri mwebwe+; kandi ico kimenyamenya kiva ku Mana, 29  kubera ko mwatewe agateka ku bwa Kristu, atari ako kumwizera+ gusa, ariko n’ako gucumukura+ ku bwiwe. 30  Kuko murwana urugamba nk’urwo nyene mwabonye ku binyerekeye+, nk’uko n’ubu mwumva ruvugwa ku binyerekeye+.

Utujambo tw'epfo

Raba Inyongera ya 21.
Mu kigiriki ni “parusiya” (pa·rou·siʹa). Raba Inyongera ya 4.
Canke, “murwana nk’umuntu umwe.”