Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Abacamanza 5:1-31

5  Kuri uwo musi, Debora+ na Baraki+ mwene Abinowamu+ batangura kuririmba+ bati:   “Kubera ko muri Isirayeli bareka umushatsi ukarekera ku bw’intambara, Kubera ko abantu bitanga babikunze+, Nimuhezagire Yehova+.   Umvirize, yemwe bami+; tege ugutwi yemwe bategetsi bakurubakuru: Emwe, jewe ngira ndirimbire Yehova. Mpibongoreze+ Yehova, Imana ya Isirayeli+.   Yehova, igihe wava i Seyiri+, Igihe wagenda uvuye mu karere ka Edomu+, Isi yātigise+, amajuru na yo aratonyanga+, Ibicu na vyo nyene bitonyanga amazi.   Imisozi yātemvye nk’amazi ivuye imbere ya Yehova+, Uyu Sinayi+, uvuye imbere ya Yehova+, Imana ya Isirayeli+.   Mu misi ya Shamugari+ mwene Anati, Mu misi ya Yayeli+, iminyuro nta wayicamwo, Abafata ingendo mu mabarabara bajana inzira zizigura+.   Ababa mu gihugu hagati bari barakamanganye, bari barakamanganye muri Isirayeli+, Gushika jewe Debora+ mpagurutse, Gushika mpagurutse nka inabibondo muri Isirayeli+.   Batanguye kwitorera imana nshasha+. Ni ho rero haba intambara mu marembo+. Nta nkinzo yaboneka, canke icumu, Mu bihumbi mirongo ine muri Isirayeli+.   Umutima wanje uri ku bakomanda ba Isirayeli+, Bo bitanze babikunze mu bantu+. Nimuhezagire Yehova+. 10  Yemwe abagendera ku ndogobwa z’ingore+ z’ibara ry’akagajo, Yemwe abicara ku bisaswa* vyizavyiza, Namwe abagendera mu nzira, Zirikane+! 11  Amwamwe mu majwi y’abagabanganya amazi yumvikanye mu bibanza vyo kuvomamwo amazi+, Batangura kwiganira ng’aho ibikorwa vy’ubugororotsi vya Yehova+, Ibikorwa vy’ubugororotsi vy’abantu biwe baba mu gihugu hagati muri Isirayeli. Ni ho rero abantu ba Yehova bāmanuka ku marembo. 12  Ikangure, ikangure, Debora+ we; Ikangure, ikangure, uririmbe ururirimbo+! Haguruka Baraki+, ujane imbohe zawe, ewe mwene Abinowamu+! 13  Ni ho rero abarokotse bamanuka bakaja ku bakomakomeye; Abantu ba Yehova bamanutse aho ndi kugira barwanye abanyenkomezi. 14  Muri Efurayimu ni ho bamuka, abari mu kiyaya co hasi+, Bari kumwe nawe, ewe Benyamini, mu bisata vyawe vy’abantu. Muri Makiri+ ni ho abakomanda bamanutse bava, Muri Zebuloni na ho, abakoresha ibikoresho vy’umwanditsi+. 15  Abaganwa bo muri Isakari+ bari kumwe na Debora, Kandi uko Isakari yari, ni ko na Baraki+ yari. Yarungitswe mu kiyaya co hasi ari ku maguru+. Mu migabane ya Rubeni habaye ugusuzuma umutima gukomeye+. 16  Kubera iki wicaye hagati y’ayo masaho abiri yo kw’itandiko, Kugira wumvirize amajwi y’imyironge avugirizwa imikuku+? Ku migabane ya Rubeni habaye ugusuzuma umutima gukomeye+. 17  Gileyadi yigumiye iwe hakurya ya Yorodani+; Dani na we, kubera iki muri ico gihe yagumye yibera mu meri+? Asheri yagumye yicaye ku nkengera y’ikiyaga ata co akora; Yagumye yibera iruhande y’ahantu hiwe imeri zishikira+. 18  Zebuloni ni igisata c’abantu bakengereye ubuzima bwabo n’imbere y’urupfu+, Na Nafutali+, ku bibanza bikirurutse vy’agahinga+. 19  Abami baje, bararwana; Ni ho abami ba Kanani barwanira+ I Tayanaki+, iruhande y’amazi y’i Megido+. Nta nyungu y’ifeza batwaye+. 20  Inyenyeri zarwanye ziri mw’ijuru+, Zirwanya Sisera ziri ku nzira zizungurukirako. 21  Uruzi rw’isumo Kishoni rwabatwaye+, Rwa ruzi rw’isumo rwo mu misi ya kera, rwa ruzi rw’isumo Kishoni+. Wahonyangiye inkomezi hasi+, ewe mutima wanje! 22  Ni ho ibinono vy’amafarasi vyadidagura hasi+ Kubera ukwirasa kw’amafarasi yiwe y’ingabo. 23  ‘Nimuvume+ Merozi,’ ni ko umumarayika wa Yehova+ avuze, ‘Nimuvume abahaba mudahengeshanya, Kuko bataje gufasha Yehova, Gufasha Yehova, bari kumwe n’abanyenkomezi.’ 24  Yayeli+ umugore wa Heberi Umukeni+ azohezagirwa rwose mu bagore, Azohezagirwa rwose mu bagore baba mw’ihema+. 25  Yasavye amazi, amuha amata; Amuhera amata avuze+ mw’ibakure y’inzimano nini y’abakomakomeye. 26  Maze atuma ukuboko ku rumambo rw’ihema, Atuma ukuboko kwiwe kw’ukuryo ku mangu y’abakozi bakora cane+. Ahondesha inyundo Sisera, amutobekeranya umutwe+, Amena imisaya yiwe, arayisatura. 27  Hagati y’ibirenge vyiwe ni ho yatembagariye, ni ho yaguye, ni ho yarambaraye; Hagati y’ibirenge vyiwe ni ho yatembagariye, ni ho yaguye; Aho yatembagariye ni ho yaguye atsinzwe+. 28  Umugore yaraba acishije mw’idirisha, aguma amureretse, Nyina wa Sisera yaraba acishije mu kayungiro+, ati: ‘Kubera iki umukogote w’intambara wiwe utevye kuza+? Kubera iki imirindi y’imikogote yiwe icerewe gutyo+?’ 29  Inkerebutsi zo mu bagore b’abanyacubahiro+ biwe zikamwishura, Egome, na we akishura yibwira amajambo yiwe bwite, ngo: 30  ‘Ntibabwirizwa none kuronka, ntibabwirizwa none kugabangana isahu+, Igitereko kimwe—ibitereko* bibiri ku muntu w’umugabo+ wese, Isahu ry’impuzu zisizwe ibara za Sisera, isahu ry’impuzu zisizwe ibara, Impuzu ideshe, impuzu isizwe ibara, impuzu zideshe zibiri Ku bw’amazosi y’abagabo batwaye isahu?’ 31  Abansi bawe bose nibayogere gutyo+, ewe Yehova, Abagukunda+ na bo babe nk’igihe izuba riseruka mu bushobozi bwaryo+.” Nuko igihugu kimara imyaka mirongo ine kitongeye guhungabana+.

Amakuru yiyongereye

Canke, “ku matapi.”
Imvugo y’abasirikare ikoreshwa ku ncoreke zafashwe ku rugamba.