Abacamanza 19:1-30

19  Kandi muri iyo misi nta mwami yariho muri Isirayeli+. Ico gihe hari Umulewi umwe yari amaze igihe aba mu mihingo ya kure kuruta iyindi y’akarere k’imisozi ka Efurayimu+. Arahava yabira incoreke+ y’i Betelehemu+ muri Yuda.  Mugabo nya ncoreke yiwe itangura gusambana+, iramuhemukira. Amaherezo iva iwe ija i muhira kwa se i Betelehemu muri Yuda, igumayo amezi ane yuzuye.  Maze umugabo wiwe arahaguruka aramukurikira, kugira amuyagishe n’ijwi ryirura, ngo amugarukane; kandi yari kumwe n’umusuku+ wiwe n’indogobwa z’ingabo zibiri. Nuko nya mugore amwinjiza mu nzu ya se. Se w’uwo mugore akiri muto ngo amubone, aca aranezerwa no kumusanganira.  Nuko sebukwe, se wa nya mugore akiri muto, aramugumya, ku buryo abandanya kubana na we imisi itatu; bararya bakanywa, kandi yarara ng’aho+.  Nuko ku musi ugira kane, bavyutse kare mu gitondo nk’uko bisanzwe, arahaguruka rero ngo agende, mugabo se wa nya mugore akiri muto abwira umukwe wiwe ati: “Fatisha umutima wawe igipande c’umukate+ hanyuma mubone kugenda.”  Baricara rero, maze bompi batangura kurya no kunywa bari kumwe; se wa nya mugore akiri muto abwira nya mugabo ati: “Ndakwinginze wemere kurara+, kandi umutima wawe uryoherwe+.”  Nya mugabo ahagurutse ngo agende, sebukwe aguma amwinginga, ku buryo yongera kuharara+.  Ku musi ugira gatanu, avyutse kare mu gitondo ngo agende, se wa nya mugore aca avuga ati: “Ndakwinginze ugire ico ufashe ku bw’umutima wawe+.” Barateba, gushika bugorovye. Kandi bompi bǎguma barya.  Nya mugabo+ arahaguruka rero ngo agende, we n’incoreke yiwe+ n’umusuku wiwe+; mugabo sebukwe, se wa nya mugore akiri muto, amubwira ati: “Ehe raba umusi uritereye bugira bwire. Ndabingize murare+. Ehe umusi uragiye. Rara ng’aha, kandi umutima wawe uryoherwe+. Ejo muze muvyuke kare kugira mufate urugendo, uheze uje kw’ihema ryawe.” 10  Ariko nya mugabo ntiyemera kurara, mugabo arahaguruka afata urugendo hanyuma ashika aharabana na Yebusi+, ari yo Yeruzalemu+; kandi yari kumwe na za ndogobwa z’ingabo zibiri ziriko amatandiko, n’incoreke yiwe be n’umusuku wiwe. 11  Bari hafi ya Yebusi, kubera ko umurango wari witereye rwose+, nya musuku rero abwira shebuja ati: “Enda rero nuze dukebereze muri iki gisagara c’Abayebusi+, turareyo.” 12  Mugabo shebuja amubwira ati: “Ntidukebereze mu gisagara c’abanyamahanga+ batari abo muri bene Isirayeli; tubwirizwa kubandanya gushika i Gibeya+.” 13  Abandanya kubwira umusuku wiwe ati: “Ingo twegere kimwe muri biriya bibanza, turare i Gibeya canke i Rama+.” 14  Nuko barashishikara, babandanya urugendo, maze izuba ritangura kubarengerako bashitse hafi y’i Gibeya, ahegukira Benyamini. 15  Bakeberezayo rero kugira baje kurara i Gibeya. Nuko barinjira, bicara mu kibanza ca bose c’ico gisagara, mugabo ntihaboneka uwubajana mu nzu kugira barareyo+. 16  Amaherezo, ehe umutama yari atashe ku mugoroba+ avuye gukora mu murima, uwo mugabo akaba yaturuka mu karere k’imisozi ka Efurayimu+, kandi yari amaze igihe aba i Gibeya; mugabo abantu b’aho hantu bari Ababenyamini+. 17  Araramuye amaso abona wa mugabo, ya ngenzi, mu kibanza ca bose c’igisagara. Uwo mutama avuga rero ati: “Uva he ukaja he+?” 18  Na we amubwira ati: “Tuvuye i Betelehemu muri Yuda, tukaba turiko tuja mu mihingo ya kure kuruta iyindi y’akarere k’imisozi ka Efurayimu+. Aho ni ho mva, mugabo nari nagiye i Betelehemu muri Yuda+. Ndiko nja ku nzu yanje, mugabo ntihabonetse uwunyakira mu nzu+. 19  Ndafise ibikumbi n’indya z’ibitungwa+ ku bw’indogobwa zacu, nkagira n’umukate+ be n’umuvinyu, ivyo twe n’umushumbakazi+ wawe n’umusuku+ ari kumwe n’umusavyi wawe twikorako. Nta na kimwe kibuze.” 20  Ariko nya mutama avuga ati: “Nugire amahoro+! Ico ubura cose nikije kuri jewe+; ariko nturare muri iki kibanza ca bose.” 21  Nuko amwinjiza mu nzu iwe+, aha za ndogobwa+ ivyo zirya. Maze boga ibirenge+, batangura kurya no kunywa. 22  Mu gihe bariko bararyoherwa+, abagabo bo muri ico gisagara, abagabo b’imburakimazi gusa+, bakikuza nya nzu+, basunikana ku muryango; baguma babwira nya mutama, nyene inzu, bati: “Sohora uwo mugabo yinjiye mu nzu yawe turyamane na we+.” 23  Nyene inzu aca arasohoka aja aho bari, ababwira+ ati: “Oya, bene wacu+, ndabinginze ntihagire ikintu kibi mukora, kuko uyu mugabo yinjiye mu nzu yanje. Ntimukore ubwo busazi bw’agaterasoni+. 24  Ng’uyu umukobwa wanje w’isugi n’incoreke y’uwo mugabo. Ndabingize mureke ndabasohore, maze mubashurashuze ku nguvu+, mubakorere ico mubona ko ari ciza. Ariko uyu mugabo ntimumugirire ico kintu c’agaterasoni kandi c’ubusazi.” 25  Yamara nya bagabo ntibashaka kumwumviriza. Ku bw’ivyo, nya mugabo afata incoreke yiwe+, ayisohora aho bari hanze; na bo batangura kuyisambanya+, bamara ijoro ryose bayonona+ gushika mu gitondo, hanyuma bayirungika umutwenzi utambitse. 26  Maze nya mugore ashika buriko buraca, agwa ku bwinjiriro bw’inzu ya nya mugabo aho shebuja wiwe yari+, agumaho gushika bukeye. 27  Mu nyuma, shebuja aravyuka mu gitondo maze yugurura imiryango y’inzu, arasohoka kugira abandanye urugendo, maze asanga wa mugore, ya ncoreke yiwe+, yari arambaraye ku muryango w’inzu, amaboko ari ku rwinjiriro. 28  Amubwira ati: “Haguruka tugende.” Mugabo ntihagira uwishura+. Nya mugabo aca amuterurira ku ndogobwa, arahaguruka aja iwe+. 29  Nuko yinjira mu nzu yiwe, atora ikibugita hanyuma afata nya ncoreke yiwe, ayihimbaguramwo ibipande cumi na bibiri+ afatiye ku magufa yayo, araheza ayirungika mu turere twose twa Isirayeli+. 30  Uwabibona wese yavuga ati: “Ibintu nk’ibi ntivyari bwigere biba canke biboneka kuva umusi bene Isirayeli baduga bavuye mu gihugu ca Misiri gushika uyu musi. Nimubishireko umutima, muje inama+, mugire ico muvuze.”

Utujambo tw'epfo