Abacamanza 15:1-20

15  Haciye igihe, mu misi y’iyimbura ry’ingano, Samusoni aja kuramutsa umugore wiwe yitwaje akagazi+ k’impene. Avuga rero ati: “Ngomba kwinjira aho umugore wanje ari mu cumba+.” Se wa nya mugore ntiyamwemerera kwinjira.  Mugabo se wa nya mugore avuga ati: “Nibwiye nti: ‘Utegerezwa kuba umwanka+.’ Ku bw’ivyo namuhaye umuherekeza wawe+. None mutoyi wiwe si mwiza kumurusha? Enda nabe uwawe mu kibanza c’uwo wundi.”  Ariko Samusoni ababwira ati: “Ubu hoho nta caha kizonyagira ku bijanye n’Abafilisitiya, ninabagirira nabi+.”  Nuko Samusoni aragenda, afata imbwebwe+ amajana atatu, afata n’ibimuri maze azitumberanya imirizo zibirizibiri, araheza ashira ikimuri kimwe hagati y’imirizo ibiri, hagati na hagati.  Aca adomeka nya bimuri, maze azirekurira mu mirima y’Abafilisitiya y’ibinyantete bihagaze. Gutyo aturira ikintu cose, uhereye ku muganda gushika ku binyantete bihagaze no ku mirima y’imizabibu no ku mirima y’imyelayo+.  Nuko Abafilisitiya batangura kuvuga bati: “Ni nde yakoze ibi?” Maze bavuga bati: “Ni Samusoni umukwe wa wa Mutimuni, kuko yafashe umugore wiwe akamuha umuherekeza wiwe+.” Abafilisitiya baca baraduga, baturiza umuriro uwo mugore na se wiwe+.  Nuko Samusoni ababwira ati: “Ko mugize ukwo, nta kindi nsigaje atari ukubihora+, mu nyuma nzoca mpagarika.”  Atangura kubasasika, arabarundarunda, inganda ziratikira bimwe bikomeye; maze aramanuka, aba mw’isenga ry’urutare rwa Etamu+.  Mu nyuma Abafilisitiya+ baraduga, bakambika muri Yuda+, batangura kugendagenda irya n’ino i Lehi+. 10  Maze abagabo ba Yuda bavuga bati: “Kubera iki mutudugiye?” Na bo bati: “Tuduganywe no kuboha Samusoni, kugira tumugirire nk’ivyo yatugiriye.” 11  Nuko abagabo ba Yuda ibihumbi bitatu bamanuka kuri rya senga ry’urutare rwa Etamu+, babwira Samusoni bati: “Ntuzi yuko Abafilisitiya ari bo batuganza+? None ivyo wadukoreye bisobanura iki?” Maze ababwira ati: “Nabagiriye nk’uko bangiriye+.” 12  Mugabo bamubwira bati: “Tumanukanywe no kukuboha kugira tugutange mu kuboko kw’Abafilisitiya.” Samusoni aca ababwira ati: “Nimundahire yuko mwebwe ubwanyu mutaza kungurukirako.” 13  Na bo bamubwira bati: “Oya, ariko turakuboha gusa, maze tugutange mu kuboko kwabo; mugabo ntitukwica.” Bamubohesha rero imigozi ibiri mishasha+, bamudugana bamukuye muri nya rutare. 14  Araza gushika i Lehi, Abafilisitiya na bo biha akaruru karimwo akanyamuneza ntangere bamubonye+. Impwemu ya Yehova+ itangura gukorera kuri we, maze nya migozi yari ku maboko yiwe iba nk’inyuzi z’ilino zibabuwe n’umuriro+, ku buryo ivyari bimuboshe bishonga bikava ku maboko yiwe. 15  Nuko abona umubangabanga w’indogobwa y’ingabo utaruma, atuma ukuboko arawutora, awicisha abagabo igihumbi+. 16  Maze Samusoni avuga ati: “Nkoresheje umubangabanga w’indogobwa y’ingabo, narunze ikirundo kimwe, ibirundo bibiri! Nkoresheje umubangabanga w’indogobwa y’ingabo nishe abagabo igihumbi+.” 17  Arangije kuvuga, aca ata nya mubangabanga wari mu kuboko kwiwe, maze yita aho hantu Ramati-lehi*+. 18  Maze aranyoterwa cane, atangura gutakambira Yehova ati: “Ni wewe watanze ubu bukiriro bukomeye mu kuboko kw’umusavyi wawe+, none nicwe n’inyota, ngwe vy’ukuri mu kuboko kw’abatagenyerewe+?” 19  Imana ica isatura ikinogo cimburutse nk’isekuro cari i Lehi, maze amazi+ atangura kukivamwo, na we atangura kunywa, agarura agatege+, arahembuka+. Ni co gituma yacise Eni-hakore*, kikaba kikiri i Lehi gushika n’uyu musi. 20  Nuko acira imanza Isirayeli mu misi y’Abafilisitiya, imyaka mirongo ibiri+.

Utujambo tw'epfo

Bisobanura ngo “Ahantu hakirurutse h’umubangabanga.”
Bisobanura ngo “Isôko ry’uwuhamagara.”