Abacamanza 14:1-20

14  Maze Samusoni amanuka i Timuna+, hanyuma abona i Timuna umukobwa umwe wo mu bakobwa b’Abafilisitiya.  Nuko aduga kubimenyesha se na nyina, avuga ati: “Hari umukobwa nabonye i Timuna wo mu bakobwa b’Abafilisitiya, none rero mumunsabire ambere umugore+.”  Mugabo se na nyina bamubwira bati: “Mbega mu bakobwa ba bene wanyu no mu gisata canje cose nta mukobwa ariyo+, aho uja gukura umugore mu Bafilisitiya batagenyerewe+?” Ariko Samusoni abwira se ati: “Numunsabire, kuko ari we abereye koko mu maso yanje.”  Ariko se na nyina ntibari bazi ko ivyo vyari bivuye kuri Yehova+, ko yarondera akaryo ko gutera Abafilisitiya, kuko ico gihe nyene Abafilisitiya baganza Isirayeli+.  Samusoni amanukana rero na se na nyina i Timuna+. Ashitse ku mirima y’imizabibu y’i Timuna, aza abona intambwe y’umukangara y’umugāra iroshe ikimara guhura na we.  Maze impwemu ya Yehova itangura gukorera kuri we+, ku buryo ayitaburamwo kubiri, nka kurya nyene umuntu ataburamwo kubiri umwagazi w’impene w’isuguru, kandi nta kintu na kimwe cari mu kuboko kwiwe. Ntiyabwira se canke nyina ivyo yari yakoze.  Abandanya kumanuka maze atangura kuvugana na wa mukobwa; uno yari akibereye mu maso ya Samusoni+.  Nuko haciye igihe, asubirayo kugira ngo amuzane i muhira+. Ari ku nzira, arakevya kugira arabe umuvyimba wa ya ntambwe, maze mu kiziga ca nya ntambwe asangamwo irumbu ry’inzuki be n’ubuki+.  Abuhakurira rero mu biganza vyiwe hanyuma abandanya kugenda, agenda ararya+. Ashikiriye se na nyina, aca abahako, na bo batangura kurya. Mugabo ntiyababwira yuko ubwo buki yari yabuhakuye mu kiziga c’intambwe. 10  Nuko se wiwe abandanya kumanuka aja kuri wa mukobwa, maze Samusoni atereka inzimano ng’aho+; kuko ukwo ari ko imisore yakunda kugira. 11  Bamubonye, baca bafata abaherekeza umukwe mirongo itatu, kugira bagumane na we. 12  Samusoni araheza ababwira ati: “Reka ndabapfinde agapfindo+. Nimwakansobanurira koko mu misi indwi+ y’inzimano, mukagapfindura koko, nzobaha impuzu zo munsi mirongo itatu n’imyambaro+ mirongo itatu. 13  Mugabo nimutashobora kukansobanurira, ni mwebwe rero muzompa impuzu zo munsi mirongo itatu n’imyambaro mirongo itatu.” Na bo bamubwira bati: “Pfinda agapfindo kawe, tukumve.” 14  Nuko ababwira ati:“Mu kiryanyi+ havuyemwo ico kurya,Mu gikomeye havamwo igisosa+.” Imisi itatu irahera batarashobora gusobanura ako gapfindo. 15  Ku musi ugira kane batangura kubwira umugore wa Samusoni bati: “Henda umugabo wawe kugira ngo adusobanurire ako gapfindo+. Ahandiho, tuzoguturiza umuriro wewe n’inzu ya so+. Mbega mwadutumiye hano kugira mutunyage utwacu+?” 16  Nuko rero umugore wa Samusoni atangura kumuririra+ avuga ati: “Uranyanka gusa, emwe uranyanka, ntunkunda+. Wapfinze agapfindo abana b’igisata canje+, ariko jewe ntiwakambwira.” Na we amubwira ati: “Erega, na dawe na mawe sinakabasobanuriye+, none abe ari wewe ndagasobanurira?” 17  Mugabo aguma amuririra nya misi indwi inzimano baterekewe yamaze, hanyuma ku musi ugira indwi arahava arakamubwira, kuko yari yamuremereye+. Maze uwo mugore asobanurira nya gapfindo abana b’igisata ciwe+. 18  Nuko ku musi ugira indwi, imbere y’uko Samusoni aninjira mu cumba+, abagabo bo mu gisagara bamubwira bati:“Ni igiki gisosa kurusha ubuki,Kandi ni igiki gikomeye kurusha intambwe+?”Na we ababwira ati:“Iyo mutarimisha inyana yanje+,Ntimwari gupfindura agapfindo kanje+.” 19  Nuko impwemu ya Yehova ikorera kuri we+, amanuka i Ashikeloni+, yica muri bo abagabo mirongo itatu, maze atora ivyo yabambuye araheza aha nya myambaro bene gusobanura nya gapfindo+. Ishavu ryiwe ribandanya kururumba, maze araduga aja ku nzu ya se. 20  Nayo umugore wa Samusoni+ arahava yegukira umuherekeza+ wa Samusoni yari yifatanije n’uno.

Utujambo tw'epfo