Abacamanza 13:1-25

13  Bene Isirayeli bongera gukora ivyari bibi mu maso ya Yehova+, ku buryo Yehova abatanga mu kuboko kw’Abafilisitiya+ imyaka mirongo ine.  Muri ico gihe, hari umugabo umwe w’i Zora+, wo mu muryango w’Abadani+, akaba yitwa Manowa+. Umugore wiwe yari ingumba; nta mwana yari yaravyaye+.  Mu nyuma umumarayika wa Yehova abonekera uwo mugore+, amubwira ati: “Ehe ubu uri ingumba, ukaba ata mwana uravyara. Mugabo uzokwibungenga vy’ukuri, uvyare umuhungu+.  Ubu rero ndakwinginze wiyubare ntunywe umuvinyu canke inzoga iboreza+, kandi nturye ikintu na kimwe gihumanye+.  Kuko ehe uzokwibungenga, wibaruke koko umuhungu; ntihaze hagire urumosho rugera ku mutwe wiwe+, kuko uwo mwana azoba Umunaziri*+ w’Imana akiva mu nda+; kandi ni we azoja imbere mu gukiza Isirayeli mu kuboko kw’Abafilisitiya+.”  Nya mugore aragenda, abwira umugabo wiwe ati: “Hari umuntu w’Imana y’ukuri yaje aho ndi, kandi ishusho yiwe yari nk’ishusho y’umumarayika w’Imana y’ukuri+, iteye ubwoba rwose+. Sinamubajije aho ava, kandi ntiyambwiye izina ryiwe+.  Mugabo yambwiye ati: ‘Ehe uzokwibungenga, wibaruke koko umuhungu+. Ubu rero ntunywe umuvinyu canke inzoga iboreza, kandi nturye ikintu gihumanye na kimwe, kuko uwo mwana azoba Umunaziri w’Imana akiva mu nda gushika umusi azopfira+.’”  Nuko Manowa atangura kwinginga Yehova ati: “Ntunga Yehova+. Wa muntu w’Imana y’ukuri uhejeje gutuma, ndakwinginze agaruke aho turi, atwigishe+ ingene tuzogenza uwo mwana azovuka+.”  Imana y’ukuri yumviriza rero ijwi rya Manowa+, maze nya mumarayika w’Imana y’ukuri agaruka kuri nya mugore igihe yari yicaye mu gahinga, Manowa umugabo wiwe atari kumwe na we. 10  Ubwo nyene nya mugore aranyaruka, yiruka kubimenyesha umugabo wiwe+, amubwira ati: “Ehe wa muntu yaza wa musi aho ndi aranyiyeretse+.” 11  Manowa aca arahaguruka, aherekeza umugore wiwe maze ashika aho nya muntu ari, amubwira ati: “Woba uri wa muntu yavugana n’uyu mugore+?” Na we ati: “Ndi we.” 12  Maze Manowa avuga ati: “Nuko amajambo yawe naranguke. Uwo mwana azorerwa gute, kandi igikorwa ciwe kizoba ikihe+?” 13  Umumarayika wa Yehova abwira rero Manowa ati: “Uwo mugore aze yirinde ikintu cose namubwiye+. 14  Ntaze arye ikintu na kimwe kiva ku muzabibu w’umuvinyu, kandi ntaze anywe umuvinyu canke inzoga iboreza+, kandi ntaze arye ikintu gihumanye na kimwe c’ubwoko na bumwe+. Aze yubahirize ikintu cose namutegetse+.” 15  Nuko Manowa abwira nya mumarayika wa Yehova ati: “Ndakwinginze udukundire tukugumye maze dutegure akagazi k’impene imbere yawe+.” 16  Mugabo uwo mumarayika wa Yehova abwira Manowa ati: “Niwangumya, sindya ku mukate wawe; mugabo nimba ugomba guhereza Yehova ishikanwa riturirwa+, urashobora kurishikana.” Kuko Manowa atari azi yuko yari umumarayika wa Yehova. 17  Maze Manowa abwira uwo mumarayika wa Yehova ati: “Witwa nde+, kugira ngo ijambo ryawe niryaranguka ntituze tubure kugutera iteka?” 18  Ariko nya mumarayika wa Yehova amubwira ati: “Umbariza iki izina ryanje kandi ari iry’agatangaza?” 19  Manowa afata rero ka kagazi k’impene n’ishikanwa ry’intete, abishikanira Yehova ku gitandara+. Kandi yariko akora ikintu kanaka mu buryo bw’agatangaza, Manowa n’umugore wiwe bitegereza. 20  Nuko urubeya ruriko ruraduga mw’ijuru ruvuye ku gicaniro, nya mumarayika wa Yehova aca aduga muri nya rubeya rw’ico gicaniro Manowa n’umugore wiwe bitegereza+. Baca bagwa hasi bubamye+. 21  Nya mumarayika wa Yehova ntiyasubira kandi kubonekera Manowa n’umugore wiwe. Manowa aca amenya ko yari umumarayika wa Yehova+. 22  Nuko rero Manowa abwira umugore wiwe ati: “Turapfa ata kabuza+, kuko Imana ari yo twabonye+.” 23  Mugabo umugore wiwe amubwira ati: “Iyaba Yehova yagomba gusa kutwica, ntaba yemeye ishikanwa riturirwa n’ishikanwa ry’intete dutanze+, kandi ntaba yatweretse ibi bintu vyose, eka kandi ubu ntaba yatwumvishije ikintu na kimwe nk’iki+.” 24  Haciye igihe, nya mugore yibaruka umuhungu maze amwita Samusoni+; nya muhungu aguma akura, Yehova na we abandanya kumuhezagira+. 25  Mu nyuma impwemu ya Yehova+ itangura kumucanira i Mahane-dani+, hagati ya Zora+ na Eshitayoli+.

Utujambo tw'epfo

Raba Inyongera ya 21.