Guharūra 6:1-27

6  Yehova yongera kubwira Musa ati:  “Vugana na bene Isirayeli, ubabwire uti: ‘Mu gihe umugabo canke umugore agize indagano idasanzwe yo kubaho ari Umunaziri*+ kuri Yehova,  aze yirinde umuvinyu n’inzoga iboreza. Ntaze anywe inkarihe y’umuvinyu canke inkarihe y’inzoga iboreza+, canke ngo anywe ikinyobwa na kimwe gikozwe mu nzabibu, canke ngo arye inzabibu, zaba izitumye canke izumye.  Imisi yose y’Ubunaziri bwiwe ntaze arye ikintu na kimwe gikozwe mu muzabibu utanga umuvinyu, kuva ku nzabibu zidahiye gushika ku bishishwa.  “‘Mu misi yose y’indagano y’Ubunaziri bwiwe ntihaze hagire urumosho ruca ku mutwe wiwe+; aze abe mweranda mu kureka umushatsi+ wo ku mutwe wiwe ugakura, gushika imisi azoba atandukanirijwe Yehova ikwiye.  Imisi yose azoguma atandukanirijwe Yehova ntaze yegere umuvyimba n’umwe+.  Eka naho yoba ari se canke nyina, canke mwene wabo canke mushikiwe, ntaze abihumanishe nibapfa+, kuko ikimenyetso c’Ubunaziri bwiwe ku Mana yiwe kiri ku mutwe wiwe.  “‘Imisi yose y’Ubunaziri bwiwe azoba ari mweranda kuri Yehova.  Mugabo mu gihe hogira uwupfira giturumbuka iruhande yiwe+ agahumanya umutwe w’Ubunaziri bwiwe, aze rero amwe+ umutwe wiwe ku musi wo kwemeza ityororwa ryiwe. Aze awumwe ku musi ugira indwi. 10  Ku musi ugira umunani na ho, aze azanire umuherezi intunguru zibiri canke inuma zikiri nto zibiri ku bwinjiriro bw’ihema ry’ihuriro+. 11  Umuherezi aze afate imwe bwa shikanwa ry’igicumuro+ iyindi na yo bwa shikanwa riturirwa+, maze amutangire impongano, kuko yacumuye kubera nya muvyimba. Maze aze yeze umutwe wiwe kuri uwo musi. 12  Aze abeho ari Umunaziri+ kuri Yehova mu misi y’Ubunaziri bwiwe, kandi aze azane impfizi y’intama ikiri nto iri mu mwaka wayo wa mbere bwa shikanwa ry’ukwagirwa n’icaha+; imisi ya kera ntizoharurwa kuko yahumanije Ubunaziri bwiwe. 13  “‘Iri rero ni ryo tegeko ryerekeye Umunaziri: Ku musi imisi y’Ubunaziri bwiwe ikwiriye+, azozanwa ku bwinjiriro bw’ihema ry’ihuriro. 14  Bwa shikanwa ryiwe rihabwa Yehova, aze ashikirize impfizi y’intama imwe ikiri nto itagira akanenge iri mu mwaka wayo wa mbere, ayishikirize nk’ishikanwa riturirwa+, n’umwagazi w’intama umwe w’ishashi utagira akanenge uri mu mwaka wawo wa mbere, bwa shikanwa ry’igicumuro+, n’impfizi y’intama itagira akanenge imwe bwa kimazi c’ugusangira+, 15  n’igisimbo c’udutsima tumeze nk’ikigōmbo tutarimwo umwambiro tw’ifu inoze+, tubombekeshejwe amavuta+, n’udukate tutarimwo umwambiro dusizwe amavuta+, n’ishikanwa ry’intete+ ryavyo n’amashikanwa y’ikinyobwa+ yavyo. 16  Maze umuherezi aze abishikirize imbere ya Yehova yongere ahereze ishikanwa ry’igicumuro ryiwe be n’ishikanwa riturirwa+ ryiwe. 17  Kandi azohereza ya mpfizi y’intama bwa kimazi c’ugusangira+ gihabwa Yehova kumwe n’igisimbo c’udutsima tutarimwo umwambiro; hanyuma umuherezi aze ahereze ishikanwa ry’intete+ ryayo n’ishikanwa ry’ikinyobwa ryayo. 18  “‘Maze nya Munaziri aze amwere+ umutwe w’Ubunaziri bwiwe ku bwinjiriro bw’ihema ry’ihuriro, hanyuma afate umushatsi wo ku mutwe w’Ubunaziri bwiwe, awushire ku muriro uri munsi ya ca kimazi c’ugusangira. 19  Umuherezi aze afate urutugu rubijijwe+ ruvuye kuri nya mpfizi y’intama, n’agatsima kamwe kameze nk’ikigōmbo katarimwo umwambiro kavuye mu gisimbo, n’agakate+ katarimwo umwambiro kamwe, abishire ku biganza vya nya Munaziri igihe azoba amaze kwimwesha ikimenyetso c’Ubunaziri bwiwe. 20  Maze umuherezi aze abizungagize irya n’ino bwa shikanwa rizungagizwa imbere ya Yehova+. Ni ikintu ceranda cegukira umuherezi, kumwe n’inkoro+ y’ishikanwa rizungagizwa* be n’ukuguru kw’intererano+. Mu nyuma nya Munaziri azoshobora kunywa umuvinyu+. 21  “‘Iryo ni ryo tegeko ryerekeye Umunaziri+ aragana, ryerekeye ishikanwa ryiwe rihabwa Yehova ku bijanye n’Ubunaziri bwiwe, udashizemwo ivyo we ubwiwe azoba ashoboye kuronka. Aze akore yisunze indagano yiwe azogira, kubera itegeko ry’Ubunaziri bwiwe.’” 22  Maze Yehova abwira Musa ati: 23  “Bwira Aroni n’abahungu biwe uti: ‘Uku ni ko muzohezagira+ bene Isirayeli, mu kubabwira muti: 24  “Yehova aguhezagire+ yongere akuzigame+. 25  Yehova atume mu maso hiwe hagukayanganirako+ yongere agutoneshe+. 26  Yehova yunamurire amaso yiwe kuri wewe+ yongere aguhe amahoro+.”’ 27  Kandi baze bashire izina ryanje+ kuri bene Isirayeli, kugira ngo jewe ubwanje ndabahezagire+.”

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.
Raba Inyongera ya 21.