Guharūra 35:1-34

35  Yehova abandanya kubwira Musa mu biyaya vy’ubugaragwa vy’i Mowabu, iruhande ya Yorodani+ aharabana n’i Yeriko, ati:  “Tegeka bene Isirayeli baze bahe Abalewi ibisagara+ vyo kubamwo ku ntoranwa bigabira, kandi baze bahe Abalewi itongo ry’uburagiriro ry’ivyo bisagara riri irya n’ino yavyo+.  Nya bisagara bize bibabere aho kuba, amatongo y’uburagiriro yabo na yo abe ay’ibitungwa vyabo, n’ibintu vyabo n’ay’ibikoko vyabo.  Amatongo y’uburagiriro ya nya bisagara muzoha Abalewi azohera ku ruhome rw’igisagara agende aja hirya yarwo ahangana n’amatambwe* igihumbi irya n’ino yaco.  Muze mugere hanze y’igisagara ku ruhande rwo mu buseruko amatambwe ibihumbi bibiri y’amakika, ku ruhande rwo mu bumanuko amatambwe ibihumbi bibiri, ku ruhande rwo mu burengero amatambwe ibihumbi bibiri no ku ruhande rwo mu buraruko amatambwe ibihumbi bibiri, igisagara kikazoba kiri hagati. Aho hazobera Abalewi amatongo y’uburagiriro ya nya bisagara.  “Ibi ni vyo bisagara muzoha Abalewi: ibisagara vy’ubuhungiro+ bitandatu, ivyo muzotanga kugira ngo uwishe umuntu ahungireyo+, kandi uretse ivyo, muzotanga n’ibindi bisagara mirongo ine na bibiri.  Ibisagara vyose muzoha Abalewi bizoba mirongo ine n’umunani, nya bisagara hamwe n’amatongo y’uburagiriro yavyo+.  Ibisagara muzotanga bizova ku karere bene Isirayeli bigabira+. Kuri benshi muzotora vyinshi, kuri bake na ho mutore bike+. Umuryango umwumwe wose, bivanye n’uko intoranwa yawo uzokwigabira ingana, uzoha Abalewi bimwe mu bisagara vyawo.”  Yehova yongera kubwira Musa ati: 10  “Vugana na bene Isirayeli, ubabwire uti: ‘Mugira mujabuke Yorodani muje mu gihugu ca Kanani+. 11  Muze mwitorere ibisagara bibereye. Bizobabera ibisagara vy’ubuhungiro; ni ho uwishe umuntu atabishaka azohungira+. 12  Ivyo bisagara bize bibabere aho guhungira umuhōzi w’amaraso+, kugira ngo uwishe umuntu ntapfe atarahagarara imbere y’ikoraniro ngo acirwe urubanza+. 13  Ibisagara muzotanga, vya bisagara bitandatu vy’ubuhungiro, muzovyikorako. 14  Ibisagara bitatu muzobitanga hakuno ya Yorodani+, bitatu na vyo mubitange mu gihugu ca Kanani+. Bizoba ibisagara vy’ubuhungiro. 15  Ivyo bisagara bitandatu bizobera ubuhungiro bene Isirayeli na ba kavamahanga+ be n’inyambukira ziri hagati muri bo, kugira ngo uwo wese yishe umuntu atabishaka ahungireyo+. 16  “‘Nimba igikoresho c’icuma ari co yamukubitishije agapfa, azoba ari umwicanyi+. Nya mwicanyi ntaze abure kwicwa+. 17  Nimba ibuye ritoyi ryoshobora gutuma apfa ari ryo yamukubitishije agapfa, azoba ari umwicanyi. Nya mwicanyi ntaze abure kwicwa. 18  Nimba igikoresho gitoyi c’igiti coshobora gutuma apfa ari co yamukubitishije agapfa, azoba ari umwicanyi. Nya mwicanyi ntaze abure kwicwa. 19  “‘Umuhōzi+ w’amaraso ni we azokwica nya mwicanyi. Niyamwubukako, ubwiwe azomwica. 20  Nimba yamusunitse+ abitumwe n’urwanko canke nimba igihe yari amubundiye+ yamuteye ikintu kugira ngo apfe, 21  canke akaba yamukubitishije ukuboko kugira ngo apfe, abitumwe n’inyankane, nyene gukubita uwundi ntaze abure kwicwa. Ni umwicanyi. Umuhōzi w’amaraso azokwica nya mwicanyi niyamwubukako+. 22  “‘Mugabo nimba yamusunitse giturumbuka, bitavuye ku nyankane, canke akaba yamuteye ikintu ico ari co cose atari yamubundiye+, 23  canke ari ibuye yamuteye ryoshobora kumwica atari yamubonye, canke akarimukororerako agapfa, kandi ata rwanko bari bafitaniye, ntabe yanamuronderera inabi, 24  ikoraniro rero rize rice urubanza hagati ya nyene gukubita uwundi n’umuhōzi w’amaraso ryisunze izo ngingo+. 25  Kandi ikoraniro+ rize rirokore uwo nyene kwica umuntu mu kuboko kw’umuhōzi w’amaraso, rimusubize mu gisagara ciwe c’ubuhungiro yari yahungiyemwo, maze aze akibemwo gushika umuherezi mukuru yarobanujwe amavuta meranda+ apfuye. 26  “‘Mugabo uwo nyene kwica umuntu aramutse koko arenze urubibe rw’igisagara ciwe c’ubuhungiro azoba yahungiyemwo, 27  maze umuhōzi+ w’amaraso akamusanga koko inyuma y’urubibe rw’igisagara ciwe c’ubuhungiro, akamwica, ntazokwagirwa n’amaraso. 28  Kuko yabwirizwa kuba mu gisagara ciwe c’ubuhungiro gushika umuherezi mukuru apfuye+; umuherezi mukuru amaze gupfa, uwo nyene kwica umuntu arashobora gusubira mw’itongo yigabira. 29  Ivyo bize bibabere icagezwe c’ivy’uguca imanza mu mayaruka yanyu yose aho muzoba hose. 30  “‘Uwo wese akubise umuntu agapfa aze yicwe nk’umwicanyi+, bivuye ku ntahe ishinzwe* n’ivyabona+, mugabo icabona kimwe ntigishobora kwagiriza umuntu ngo yicwe. 31  Ntimuze mwakire incungu yo gucungura umwicanyi akwiriye gupfa+, kuko akwiye kwicwa ata kabuza+. 32  Ntimuze mwakire incungu y’uwahungiye mu gisagara ciwe c’ubuhungiro, ngo asubire kuba mu gihugu umuherezi mukuru atarapfa. 33  “‘Kandi ntimuze muhumanye igihugu murimwo; kuko amaraso ari yo ahumanya igihugu+, kandi igihugu ntigishobora gutangirwa impongano y’amaraso yavishijwe muri co, kiretse biciye ku maraso y’uwayavishije+. 34  Ntuze uhumanye igihugu mubayemwo, ico nanje mbayemwo hagati; kuko jewe Yehova mba hagati muri bene Isirayeli+.’”

Utujambo tw'epfo

Ni amatambwe y’ukuboko uciriye mu nkokora. Itambwe rimwe ni nka cm 44,5.
Ijambo ku rindi ni “bivuye mu kanwa.”