Guharūra 14:1-45

14  Maze ikoraniro ryose rishira ijwi hejuru, kandi abantu babandanya kurekura amajwi yabo no kurira+ iryo joro ryose.  Nuko bene Isirayeli bose batangura kwidodombera Musa na Aroni+, kandi ikoraniro ryose ritangura kuvuga ribarwanya riti: “Ese iyo dupfuma dupfira mu gihugu ca Misiri, canke tugapfuma dupfira muri aka gahinga!  Kubera iki Yehova atuzanye muri ico gihugu kugira twicwe n’inkota+? Abagore bacu n’abana bacu batoyi bazocika isahu+. Icotubera ciza kuruta si uko twosubira mu Misiri+?”  Babwirana mbere bati: “Twigenere umukuru maze twisubirire mu Misiri+!”  Musa na Aroni baca bagwa bubamye+ imbere y’ishengero ryose ry’ikoraniro rya bene Isirayeli.  Nuko Yosuwa mwene Nuni+ na Kalebu mwene Yefune+, abari mu batase nya gihugu, batantamura impuzu zabo+,  maze babwira ikoraniro ryose rya bene Isirayeli bati: “Igihugu twaciyemwo kugira tugitate ni igihugu ciza, ciza cane+.  Nimba Yehova yarahimbawe natwe+, ntazobura kutuzana muri ico gihugu maze akiduhe, igihugu gitemba amata n’ubuki+.  Gusa ntimugararize Yehova+; kandi mwebwe ntimutinye abantu bo muri ico gihugu+, kuko ari umukate kuri twebwe. Ubwugamo bwabo bwabavuyeko+, kandi Yehova ari kumwe natwe+. Ntimubatinye+.” 10  Ariko ikoraniro ryose rivuga ivyo kubatera amabuye+. Maze ubuninahazwa bwa Yehova buboneka kw’ihema ry’ihuriro, bubonekera bene Isirayeli bose+. 11  Amaherezo Yehova abwira Musa ati: “Aba bantu bazogeza ryari+ kutanyubaha+, kandi bazogeza ryari kutanyizera uravye ibimenyetso vyose nakoreye muri bo+? 12  Reka ndabateze ikiza, ndabamare, nawe ndakugire ihanga rikomeye kandi ribarusha ubushobozi+.” 13  Mugabo Musa abwira Yehova ati: “Abanyamisiri ntibazobura rero kwumva yuko waduganye aba bantu ubakuye hagati muri bo ukoresheje ububasha bwawe+. 14  Kandi ntibazobura kubibwira ababa muri ico gihugu. Barumvise ko uri Yehova muri aba bantu+, uwabiyeretse amaso mu yandi+. Uri Yehova, kandi igicu cawe gihagaze hejuru yabo, kandi ugendera imbere yabo mu nkingi y’igicu ku murango no mu nkingi y’umuriro mw’ijoro+. 15  Hamwe wokwica aba bantu nk’umuntu umwe+, amahanga yumvise ingene uri rurangiranwa ntiyobura kuvuga ngo: 16  ‘Kubera ko Yehova atari ashoboye kuzana aba bantu mu gihugu yabarahiye, yaciye atangura kubicira mu gahinga+.’ 17  None rero ndakwinginze, ububasha bwawe bucike ubuhambaye+, ewe Yehova, nk’uko wavuze uti: 18  ‘Yehova, ateba gushavura+ kandi agwije ubuntu bwuzuye urukundo+, aharira ikosa n’ikigabitanyo+, mugabo ntazogenda akuye igihano ku muntu+, azana igihano ku bana ku bw’ikosa rya ba se, kw’iyaruka rigira gatatu no ku rigira kane+.’ 19  Ndakwinginze uharire ikosa ry’aba bantu nk’uko ubuntu bwuzuye urukundo bwawe buhambaye buri, nk’uko wababariye aba bantu kuva mu Misiri gushika n’ubu+.” 20  Maze Yehova avuga ati: “Ndabababariye koko nk’uko uvuze+. 21  Ku rundi ruhande, ndahiye ukubaho kwanje, isi yose izokwuzura ubuninahazwa bwa Yehova+. 22  Mugabo abo bagabo bose bagiye barabona ubuninahazwa bwanje+ n’ibimenyetso vyanje+ nakoreye mu Misiri no mu gahinga yamara bakaguma bangeza+ zino ncuro cumi zose, kandi ntibumvirize ijwi ryanje+, 23  ntibazokwigera babona igihugu narahiye ba se, emwe, abatanyubaha bose ntibazokibona+. 24  Nayo umusavyi wanje Kalebu+, kubera yuko yagize agatima* gatandukanye n’akabo kandi akaguma ankurikira n’umutima wose+, sinzobura kumushikana mu gihugu yagiyemwo, kandi uruvyaro rwiwe ruzocigarurira+. 25  Ko Abamaleki n’Abanyakanani+ baba mu kiyaya co hasi, muhindukire ejo mufate urugendo muja mu gahinga muciye mu nzira y’ikiyaga Gitukura+.” 26  Nuko Yehova abandanya kubwira Musa na Aroni ati: 27  “Iri koraniro ribi rizogeza ryari kugira uwu mwidodombo baguma banyidodombera+? Numvise imyidodombo ya bene Isirayeli bariko banyidodombera+. 28  Babwire uti: ‘“Ndahiye ukubaho kwanje,” ni ko Yehova avuze, “nkazogenda ntabakoreye nk’uko nyene mwavugiye mu matwi yanje+! 29  Muri aka gahinga ni ho imivyimba yanyu izogwa+, egome, abanditswe banyu bose bo mu gitigiri canyu cose kuva ku myaka mirongo ibiri kuduga, mwebwe mwanyidodombeye+. 30  Ariko mwebwe, ntimuzokwinjira mu gihugu nadugijemwo ukuboko kwanje+ ndahira ko nzobana namwe, kiretse Kalebu mwene Yefune na Yosuwa mwene Nuni+. 31  “‘“Kandi abana banyu batoyi mwavuze yuko bocitse isahu+, bano na bo nyene nzobinjizayo ata gukeka, kandi bazomenya koko igihugu mwanse+. 32  Mugabo imivyimba yanyu ubwanyu izogwa muri aka gahinga+. 33  Kandi abahungu banyu bazocika abungere mu gahinga+ imyaka mirongo ine, kandi bazobwirizwa kwishura ubusambanyi+ bwanyu, gushika imivyimba yanyu iherengetereye mu gahinga+. 34  Hakurikijwe igitigiri c’imisi mwatase ico gihugu, imisi mirongo ine+, umusi ugahura n’umwaka, umusi ugahura n’umwaka+, muzokwishura amakosa yanyu imyaka mirongo ine+, kuko muzomenya ata kabuza ico ukunyinuba gusobanura+. 35  “‘“Jewe Yehova navuze, nkazogenda ntakoreye ibi rino koraniro ribi ryose+, abakoraniye hamwe kundwanya: Muri aka gahinga ni ho bazoherengeterera, kandi ni ho bazopfira+. 36  Abagabo Musa yatumye gutata igihugu, maze bagarutse bagatangura gutuma ikoraniro ryose rimwidodombera, mu gushikiriza inkuru mbi kuri ico gihugu+, 37  emwe, abagabo bashikirije inkuru mbi ku vyerekeye ico gihugu bazokwicwa n’ikiza imbere ya Yehova+. 38  Mugabo muri abo bagabo bagiye gutata ico gihugu, Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune ntibazobura kubandanya kubaho+.”’” 39  Musa abwiye ayo majambo bene Isirayeli bose, abantu batangura kugandara bimwe bikomeye+. 40  Vyongeye, bavyuka kare mu gitondo maze barondera kuduga kw’isonga ry’umusozi, bavuga bati: “Turi hano, kandi tubwirizwa kuduga ha hantu Yehova yavuze. Kuko twacumuye+.” 41  Mugabo Musa avuga ati: “Kubera iki muriko murenga kw’itegeko rya Yehova+? Erega ivyo ntibizogenda neza. 42  Ntimuduge, kuko Yehova atari hagati yanyu, kugira ngo ntimutsindirwe imbere y’abansi banyu+. 43  Kuko Abamaleki n’Abanyakanani bari iyo imbere yanyu+; ntimuzobura kugwishwa n’inkota, kuko Yehova atazogumana namwe, kubera ko mwasubiye inyuma mukareka gukurikira Yehova+.” 44  Ariko biha kuduga kw’isonga ry’umusozi+, mugabo isandugu y’isezerano rya Yehova be na Musa ntivyava hagati mw’ikambi+. 45  Maze Abamaleki+ n’Abanyakanani baba kuri uwo musozi baramanuka, batangura kubasasika, barabashwiragiza gushika i Horuma+.

Utujambo tw'epfo

Ijambo ku rindi ni “impwemu.”