2 Yohani 1:1-13

 Jewe umugabo w’inararibonye+, ndandikiye umukenyezi yatowe+ be n’abana biwe, abo nkunda vy’ukuri+, kandi si jewe jenyene, mugabo n’abamenye ukuri+ bose,  kubera ukuri kuguma muri twebwe+, kandi kuzogumana natwe ibihe vyose+.  Ubuntu ata wari abukwiriye+, imbabazi n’amahoro biva ku Mana ari yo Data+ no kuri Yezu Kristu Umwana wa Data, hamwe n’ukuri be n’urukundo+, bizobana natwe.  Ndanezerwa cane kuko nasanze bamwe mu bana bawe+ bagendera mu kuri+, nk’uko twategetswe na Data+.  Ubu rero ndagusaba, mukenyezi, nk’umuntu atariko akwandikira ibwirizwa rishasha+, mugabo iryo twaronse guhera mu ntango+: ni uko dukundana+.  Kandi iki ni co urukundo rusobanura+: ni uko tubandanya kugenda twisunga amabwirizwa yayo+. Iryo ni ryo bwirizwa, nk’uko mwaryumvise guhera mu ntango: yuko mukwiye kubandanya murugenderamwo+.  Kuko abahendanyi benshi badutse mw’isi+, abantu batemera icese Yezu Kristu ko yaje mu mubiri+. Uwugira ivyo ni we muhendanyi+ na antikristu*+.  Mwiyubare, kugira ngo ntimutakaze ibintu twashitseko biciye ku gikorwa twakoze, mugabo kugira muronke impembo yuzuye+.  Umuntu wese yita imbere+ ntagume+ mu nyigisho ya Kristu, ntafise Imana+. Uwuguma koko muri iyo nyigisho ni we afise Data n’Umwana+. 10  Nihagira uwuza iwanyu atazanye iyo nyigisho, ntimwigere mumwakira mu mazu yanyu+ canke ngo mumuramutse+. 11  Kuko uwumuramukije aba afatanije na we mu bikorwa vyiwe vy’ububisha+. 12  Naho nari mfise ibintu vyinshi vyo kubandikira, sinshaka kubandikira nkoresheje urupapuro n’irangi+, mugabo nizigiye kuza iwanyu no kuvugana namwe amaso mu yandi+, kugira ngo akanyamuneza+ kanyu kuzure+. 13  Abana ba mwene wanyu, umwe yatowe, barakuramutsa+.

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.