Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

2 Samweli 22:1-51

22  Nuko Dawidi atangura kubwira Yehova amajambo y’uru ruririmbo+, ku musi Yehova yamurokora akamukura mu kiganza c’abansi+ biwe bose no mu kiganza ca Sauli+;  avuga rero ati: “Yehova ni we rutare+ rwanje, igihome canje gikomeye+ akaba na we ankiza+.   Imana yanje ni yo gitandara+ canje. Nzohungira muri yo, Ni yo nkinzo+ yanje n’ihembe+ ryanje ry’ubukiriro, ahantu hanje hakirurutse hatagira inkomanzi+, Ahantu hanje ho guhungira+, Umukiza+ wanje; urankiza ukankura mu bukazi+.   Umwe akwiye gushemezwa+, ari we Yehova, ni we nzokwambaza, Kandi nzokizwa abansi banje+.   Kuko imipfunda isuriranya yica yari inzitiye irya n’ino+; Hari amasegenya akukumura y’abantu b’imburakimazi yaguma antera ubwoba+.   Imigozi y’ukuzimu* yari inkikuje+; Imitego y’urupfu yari impanze+.   Mu marushwa yanje, naguma nambaza Yehova+, Kandi Imana yanje naguma ndayihamagara+. Maze yumva ijwi ryanje iri mu rusengero rwayo+, Ugutabaza kwanje gushika mu matwi yayo+.   Maze isi itangura kuzungazunga no gutigita+; Imishinge y’amajuru iranyiganga+, Iguma izungazunga kuko Imana yari yatewe ishavu+.   Umwotsi warapfundutse mu mazuru yayo, umuriro uvuye mu kanwa kayo na wo uguma uyigiza+; Amakara yararurumba, akarabagiza ava kuri yo+. 10  Nuko itangura guheta amajuru, iramanuka+; Umuzimagiza w’umuzitanya wari munsi y’ibirenge vyayo+. 11  Hanyuma iza igendera ku mukerubi+, iza iguruka; Kandi yaraboneka ku mababa y’ikiremwa c’impwemu*+. 12  Maze ishira umwiza irya n’ino yayo ngo uyibere insago+, Umwiza w’amazi yijimye, ibicu bizitanye+. 13  Amakara yaka umuriro yarurumba bivuye ku kwakaka kw’imbere yayo+. 14  Yehova atangura guturagarira mw’ijuru+, Musumbavyose ubwiwe atangura kurekura ijwi ryiwe+. 15  Kandi yaguma arungika imyampi, kugira abashwiragize+; N’umuravyo, kugira abate mu muvurungano+. 16  Inzira z’imigezi y’ikiyaga na zo zitangura kuboneka+, Imishinge y’ubutaka bwimbuka+ na yo irapfukurwa, Bitumwe n’uguhambara kwa Yehova, bivuye ku guhuhuta kw’impemu zo mu mazuru yiwe+. 17  Yatuma ari iyo hejuru, akantwara+, Akankura mu mazi menshi+. 18  Yarandokora akankiza umwansi wanje akomeye+, Akankiza abanyanka, kuko bari bakomeye kundusha+. 19  Baguma bampanze ku musi w’icago canje+, Mugabo Yehova yambereye icishimikizo+. 20  Nuko aransohora anjana ahantu hagutse+; Yarantabara, kuko yari yahimbawe nanje+. 21  Yehova ampemba nk’uko ubugororotsi+ bwanje buri; Nk’uko ukudahumana kw’amaboko yanje kuri, ni ko anyishura+. 22  Kuko nagumije inzira za Yehova+, Kandi sinakoze nabi ngo mvirire Imana yanje+. 23  Kuko ingingo z’ubutungane+ zayo zose ziri imbere yanje; Nayo ivyagezwe vyayo, sinzobica ku ruhande+. 24  Nzokwerekana ko ntagira amahinyu+ kuri yo, Kandi nzokwirinda ntihagire ikosa rimbako+. 25  Yehova nanyishure nk’uko ubugororotsi+ bwanje buri, Nk’uko ukudahumana kwanje kuri, mu maso yiwe+. 26  Ku ntahemuka uzokwerekana ko udahemuka+; Ku munyenkomezi atagira amahinyu, uzokwerekana ko utagira amahinyu+; 27  Ku wuguma adahumanye uzokwerekana ko udahumanye+, Ku wuhetaraye na we uzokora nk’aho woba uri igipfu+. 28  Abantu baciye bugufi uzobakiza+; Mugabo amaso yawe arwanya abibona, kugira ngo ubacishe bugufi+. 29  Kuko uri itara ryanje, ewe Yehova+, Kandi Yehova ni we atuma umwiza wanje ukayangana+. 30  Kuko ku bwawe nshobora gukinagiza akagwi k’abambuzi+; Ku bw’Imana yanje ndashobora kwurira uruhome+. 31  Nayo Imana y’ukuri, inzira yayo ntigira akanenge+; Ijambo rya Yehova ni irityoroye+. Abera inkinzo abahungira muri we bose+. 32  Kuko, ni nde ari Imana atari Yehova+? Kandi ni nde ari igitandara atari Imana yacu+? 33  Imana y’ukuri ni iboma ryanje rikomeye+, Kandi izotuma inzira yanje iba iyitagira akanenge+, 34  Ni yo ihindura ibirenge vyanje nk’ivy’impongokazi+; Kandi ahantu hakirurutse kuri jewe ni ho iguma impagaritse+. 35  Yigisha ibiganza vyanje intambara+; Kandi amaboko yanje yagonze umuheto w’umujumpu+. 36  Uzompa inkinzo yawe y’ubukiriro+, Kandi ukwicisha bugufi kwawe ni kwo kungira uwuhambaye+. 37  Uzotegura ikibanza cagutse bihagije ku bw’intambuko zanje munsi yanje+; Kandi amaso y’ibirenge vyanje ntazogenda anyoganyoze+. 38  Nzokurikirana abansi banje, kugira ngo ndabazimanganye, Kandi sinzohindukira badatikiye+. 39  Nzobatikiza, ndabavunagure+, kugira ntibahaguruke+; Kandi bazogwa munsi y’ibirenge vyanje+. 40  Uzonkenyeza inkomezi ku bw’urugamba+; Uzotuma abankurira hasi binimba hasi munsi yanje+. 41  Nayo abansi banje, ntuzobura kumpa igikanu cabo+; Abanyanka urunuka, na bo nyene nzobanumya+. 42  Baratabaza, mugabo nta mukiza ariho+; Bagatabaza Yehova, mugabo ntagende abishuye+. 43  Kandi nzobahonda banoge nk’umukungugu wo kw’isi; Nzobasya nk’urwondo rwo mu mabarabara+; Nzobafyatarika. 44  Uzonkiza ugutorana amahinyu kw’abantu banje+. Uzonzigama kugira ngo mbe umukuru* w’amahanga+; Abantu ntamenye, abo ni bo bazonkorera+. 45  Abanyamahanga ubwabo bazoza kuri jewe bahinda agashitsi+; Amatwi azogamburuka kugira ngo anyumve+. 46  Abanyamahanga ubwabo bazoyāma, Kandi bazova mu bibambazi vyabo bajugumira+. 47  Yehova ni muzima+; kandi Igitandara canje nigihezagirwe+; Imana y’igitandara c’ubukiriro bwanje nishirwe hejuru+. 48  Imana y’ukuri ni yo impora+, Ni yo ishira ibisata vy’abantu munsi yanje+, 49  Ikaba ari na yo inkura mu bansi banje+. Uzonduza unshire hejuru y’abankurira hasi+; Uzondokora unkize umuntu w’ibikorwa vy’ubukazi+. 50  Ni co gituma nzogukengurukira mu mahanga+, ewe Yehova; Kandi nzohibongoreza izina ryawe+: 51  Uwukorera umwami wiwe ibikorwa bikomeye vy’ubukiriro+, Akagirira ubuntu bwuzuye urukundo uwo yarobanuje amavuta+, Akabugirira Dawidi n’uruvyaro rwiwe gushika igihe kitagira urugero+.”

Amakuru yiyongereye

Mu giheburayo ni “Sheoli” (she’ohlʹ). Raba Inyongera ya 7.
Canke, “amababa y’umuyaga.”
Ijambo ku rindi ni “umutwe.”