2 Samweli 21:1-22

21  Nuko haba ikigoyi+ mu misi ya Dawidi mu kiringo c’imyaka itatu ikurikirana; Dawidi atangura rero gusiguza Yehova. Maze Yehova avuga ati: “Kuri Sauli no ku nzu yiwe hari amaraso, kuko yishe Abanyagibeyoni+.”  Umwami rero aca ahamagara Abanyagibeyoni+ hanyuma avugana na bo. (Kandi Abanyagibeyoni ntibari abo muri bene Isirayeli, ahubwo bari abo mu masigarira y’Abamori+; bene Isirayeli ubwabo bari barabarahiye+, mugabo Sauli arondera kubagarika+ kubera yari afitiye ishari+ bene Isirayeli na Yuda.)  Maze Dawidi abwira Abanyagibeyoni ati: “Ndabakorere iki, kandi ntange impongano* ki+, kugira muhezagire koko intoranwa+ ya Yehova?”  Nuko Abanyagibeyoni bamubwira bati: “Kuri twebwe ikibazo si ic’ifeza canke izahabu+ ku bijanye na Sauli n’urugo rwiwe, eka kandi si ivyacu kwica umuntu muri Isirayeli.” Aca avuga ati: “Ico muvuga cose ndakibakorera.”  Baca babwira umwami bati: “Umugabo yadutikije+ akongera agategura umugambi+ wo kutuzimanganya ngo ntitubeho na hamwe mu karere ka Isirayeli,  niduhabwe abagabo indwi bo mu bahungu biwe+; natwe tubashire ahabona+ imbere ya Yehova i Gibeya+ ha Sauli, uwo Yehova yatoye+.” Nuko umwami avuga ati: “Jewe ubwanje ndabatanga.”  Ariko umwami agirira impuhwe Mefibosheti+ mwene Yonatani, Yonatani wa Sauli, kubera indahiro+ ya Yehova yari hagati yabo, hagati ya Dawidi na Yonatani mwene Sauli.  Umwami afata rero abahungu babiri ba Rizipa+ umukobwa wa Aya, abo yavyariye Sauli, Arumoni na Mefibosheti, n’abahungu batanu ba Mikali+ umukobwa wa Sauli, abo yavyariye Adiriyeli+ mwene Baruzilayi Umumehola.  Maze abatanga mu kuboko kw’Abanyagibeyoni na bo babashira ahabona ku musozi imbere ya Yehova+, ku buryo abo uko ari indwi bagwa hamwe; bicwa mu misi ya mbere y’iyimbura, mu ntango y’iyimbura rya sayiri+. 10  Ariko Rizipa umukobwa wa Aya+ atora amagunira+ ayisasira ku gitandara, kuva iyimbura ritanguye gushika amazi aguye kuri bo avuye mw’ijuru+; ntiyakundira ibiguruka+ vyo mu kirere ko bigwa kuri bo ku murango canke ibikoko vyo mu gahinga+ mw’ijoro. 11  Amaherezo Dawidi amenyeshwa+ ivyo Rizipa umukobwa wa Aya, incoreke ya Sauli, yari yakoze. 12  Nuko Dawidi aja gutora amagufa ya Sauli+ n’amagufa ya Yonatani umuhungu wiwe kuri bene amatongo b’i Yabeshi-gileyadi+, abari barivye ibiziga vyabo mu kibanza ca bose c’i Beti-shani+, aho Abafilisitiya bari barabamanitse+, ku musi Abafilisitiya bica Sauli i Gilibowa+. 13  Nuko adugana amagufa ya Sauli n’amagufa ya Yonatani umuhungu wiwe ayakuye ng’aho; vyongeye, bakoranya amagufa ya ba bagabo bari barashizwe ahabona+. 14  Maze bahamba nya magufa ya Sauli n’aya Yonatani umuhungu wiwe mu gihugu ca Benyamini i Zela+, mw’itongo ryo guhambamwo rya Kishi+ se wiwe, kugira ngo bakore ikintu cose umwami yari yategetse. Inyuma y’ivyo, Imana yemera rero kwingingwa ku bw’ico gihugu+. 15  Abafilisitiya+ bongera kurwana intambara na Isirayeli. Nuko Dawidi ari kumwe n’abasuku biwe bamanuka kurwanya Abafilisitiya; maze Dawidi araruha. 16  Ishibi-benobu, uwari uwo mu bavutse ku Barefayimu+, uburemere bw’icumu ryiwe+ bukaba bwari shekeli amajana atatu y’umujumpu kandi akaba yari akenyeye inkota nshasha, yiyumvira ivyo kugarika Dawidi. 17  Abishayi+ mwene Zeruwiya aca aza kumutabara+ maze agarika nya Mufilisitiya, aramwica. Ico gihe, ingabo za Dawidi ziramurahira ziti: “Ntukongere gusohokana natwe mu rugamba+, kugira ngo ntuzimye+ itara+ rya Isirayeli!” 18  Inyuma y’ivyo hongera kwaduka intambara yo kurwana n’Abafilisitiya i Gobu. Ni ho Sibekayi+ Umuhusha+ yagarika Safu, akaba yari uwo mu bavutse ku Barefayimu+. 19  Hongera kwaduka intambara yo kurwana n’Abafilisitiya i Gobu, maze Elihanani+ mwene Yayare-oregimu Umunyabetelehemu agarika Goliyati Umugiti, uruti rw’icumu ryiwe rukaba rwari rumeze nk’igiti kizingirwako inyuzi c’abajishi b’impuzu+. 20  Hongera kandi kwaduka intambara i Gati+, mu gihe hari umugabo w’igihagararo c’akataraboneka yari afise intoke zitandatu kuri kimwe cose mu biganza vyiwe, n’amano atandatu kuri kimwe cose mu birenge vyiwe, vyose bikaba vyari mirongo ibiri na bine; na we nyene yari yavutse ku Barefayimu+. 21  Nuko aguma acokora+ Isirayeli. Amaherezo Yonatani+ umuhungu wa Shimeyi+, mwene wabo na Dawidi, aramugarika. 22  Abo bane bari bavutse ku Barefayimu i Gati+; nuko bagwa biciye ku kuboko kwa Dawidi no ku kuboko kw’abasuku biwe+.

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.