2 Samweli 20:1-26

20  Kandi ng’aho hari umugabo w’imburakimazi+ yitwa Sheba+, mwene Bikiri Umubenyamini; atangura kuvuza inzamba+ maze avuga ati: “Nta muturi dufise muri Dawidi, kandi nta ntoranwa dufise muri mwene Yese+. Umwe wese ku mana ziwe+, ewe Isirayeli!”  Abagabo ba Isirayeli bose baca batangura kuduga, bareka gukurikira Dawidi kugira bakurikire Sheba mwene Bikiri+; mugabo abagabo ba Yuda bo bamata ku mwami wabo, kuva kuri Yorodani gushika i Yeruzalemu+.  Amaherezo Dawidi aza ku nzu yiwe i Yeruzalemu+. Maze umwami afata ba bagore cumi+, za ncoreke yari yarasize kugira zitwararike inzu, abashira mu nzu yo gucungirwamwo, mugabo aguma abaronsa ibifungurwa. Nuko ntiyaryamana na bo+, mugabo baguma bugaranywe rwose gushika ku musi w’ugupfa kwabo, ari abapfakazi bafise umugabo muzima.  Nuko umwami abwira Amasa+ ati: “Nkoraniriza abagabo ba Yuda ng’aha mu misi itatu, nawe ubwawe uhagarare hano.”  Amasa agenda rero gukoranya Yuda, mugabo arenza igihe umwami yari yamushingiye.  Maze Dawidi abwira Abishayi+ ati: “Ubu Sheba+ mwene Bikiri azotubera mubi kurusha Abusalomu+. Wewe ubwawe nutore abasuku+ b’umukama wawe uheze umwome inyuma, kugira ntiyironkere koko ibisagara bikingijwe ibihome, ngo ahunge tubona.”  Nuko abagabo ba Yowabu+ n’Abakereti+ n’Abapeleti+ n’abagabo b’abanyenkomezi bose basohoka inyuma yiwe; basohoka Yeruzalemu kugira ngo bome inyuma Sheba mwene Bikiri.  Bari hafi y’ibuye rinini riri i Gibeyoni+, Amasa+ aza kubasanganira. Ico gihe Yowabu yari akenyeye, yambaye impuzu; kandi yari akenyeye inkota iboheye mu mafyinga, iri mu rwubati rwayo. Nuko yegera imbere, maze irasokoka irakoroka.  Yowabu abwira Amasa ati: “Ni impore ga mwene wacu+?” Maze ukuboko kw’iburyo kwa Yowabu gufata ubwanwa bwa Amasa kugira ngo amusome+. 10  Nayo Amasa, ntiyari yiyubaye ku bijanye n’inkota yari mu kuboko kwa Yowabu; nuko ayimuzibura+ mu nda, amara yiwe aseseka hasi, ntiyarinda kumugereka. Gutyo arapfa. Yowabu na Abishayi mwene wabo boma inyuma Sheba mwene Bikiri. 11  Maze umwe mu misore ya Yowabu ahagarara hejuru ya Amasa, aguma avuga ati: “Uwo wese yahimbawe na Yowabu n’uwo wese yegukira Dawidi+, nakurikire Yowabu!” 12  Muri ico gihe, Amasa yariko akumbagara mu maraso+ hagati na hagati mu nzira y’ikirari. Nya mugabo abonye abantu bose baza barahagarara, aca akura Amasa muri nya nzira y’ikirari amujana mu murima. Amaherezo aterera impuzu kuri we, kuko yabona ko umuntu wese yamushikako yaca ahagarara+. 13  Akimara kumukura muri nya nzira y’ikirari, umwe wese ararengana akurikiye Yowabu kugira yome inyuma Sheba+ mwene Bikiri. 14  Nuko Sheba anyurangana mu miryango ya Isirayeli yose gushika i Abeli h’i Beti-mayaka+. Nayo Ababikiri bose, baca bakoranira hamwe, na bo nyene barinjira baramukurikira. 15  Nuko baza kumusugereza i Abeli h’i Beti-mayaka maze bubakira ico gisagara igikuta co kugisugereza+, kuko ico gisagara cari cubatswe imbere mu gikuta. Kandi abantu bose bari kumwe na Yowabu bariko bimba uruhome, kugira ngo barusenyurire hasi. 16  Nuko umugore umwe w’inkerebutsi+ atangura guhamagara ari mu gisagara ati: “Nimwumvirize, nimwumvirize! Ndabinginze mubwire Yowabu muti: ‘Egera gushika hano, mpeze mvugane nawe.’” 17  Aramwegera rero, maze nya mugore avuga ati: “Uri Yowabu?” Na we ati: “Ndi we.” Nya mugore aca amubwira ati: “Niwumvirize amajambo y’umushumbakazi wawe+.” Na we ati: “Ndiko ndumviriza.” 18  Nya mugore abandanya kuvuga ati: “Kera hose bakunda kuvuga bati: ‘Nibabaze gusa muri Abeli, ikibazo baca bakirangiza.’ 19  Jewe nserukira abantu b’abanyamahoro+ kandi b’abizigirwa+ ba Isirayeli. Uriko urondera kwica igisagara+ na inabibondo muri Isirayeli. Kubera iki womira+ intoranwa+ ya Yehova?” 20  Yowabu aca arishura, avuga ati: “Ni ibitokwiyumvirwa na gato kuri jewe ko nomira be n’uko nohonya. 21  Si ukwo biri, ahubwo umugabo wo mu karere k’imisozi ka Efurayimu+ yitwa Sheba+, mwene Bikiri, yabanguriye ukuboko Umwami Dawidi+. Nimumutange wenyene+, nanje ndasubira inyuma mve kuri iki gisagara+.” Maze nya mugore abwira Yowabu ati: “Ehe umutwe wiwe+ barawukujugunyira bawucishije hejuru y’uruhome!” 22  Nya mugore, mu bukerebutsi bwiwe+, aca aja ku bantu bose, maze baca umutwe wa Sheba mwene Bikiri baraheza bawujugunyira Yowabu. Uno aca avuza inzamba+, gutyo barasanzara bavuye kuri nya gisagara, umwe wese aja i muhira iwe; Yowabu na we asubira i Yeruzalemu ku mwami. 23  Yowabu yagaba ingabo+ za Isirayeli zose; Benaya+ mwene Yehoyada+ akagaba Abakereti+ n’Abapeleti+. 24  Adoramu+ yagaba abagenewe ibikorwa vy’agahato; Yehoshafati+ mwene Ahiludi akaba umukarani. 25  Sheva+ yari umunyamabanga+, Zadoki+ na Abiyatari+ na bo bakaba abaherezi. 26  Ira Umuyayiri na we nyene aba umuherezi*+ wa Dawidi.

Amakuru yiyongereye

Canke, “umukozi mukuru.”