2 Samweli 2:1-32

2  Inyuma y’ivyo, Dawidi atangura gusiguza Yehova+ ati: “Nduge muri kimwe mu bisagara vya Yuda?” Yehova aca amubwira ati: “Duga.” Dawidi yongera kuvuga ati: “Nduge hehe?” Na we ati: “I Heburoni+.”  Dawidi rero adugayo be n’abagore biwe babiri, Ahinowamu+ Umuyezireyelikazi na Abigayili+ umugore wa Nabali Umunyakarumeli.  Kandi Dawidi adugana abagabo+ bari kumwe na we, umwe wese n’urugo rwiwe; nuko baba mu bisagara vy’akarere ka Heburoni.  Maze abagabo ba Yuda+ baraza, barobanuza amavuta+ Dawidi ng’aho ngo abe umwami w’inzu ya Yuda+. Nuko abantu baza kumenyesha Dawidi bati: “Abagabo b’i Yabeshi-gileyadi ni bo bahamvye Sauli.”  Dawidi aca atuma intumwa ku bagabo b’i Yabeshi-gileyadi+ ngo bababwire bati: “Muragahezagirwa na Yehova+, kuko mwagiriye ubwo buntu bwuzuye urukundo+ umukama wanyu, Sauli, kubera ko mwamuhamvye+.  Yehova rero abagirire ubuntu bwuzuye urukundo+ be n’ubwizigirwa, na jewe nyene nzobagirira iyo neza kuko mwakoze ico kintu+.  Ubu amaboko yanyu rero niyikomeze kandi mube abagabo b’intwari+, kuko umukama wanyu Sauli yapfuye, akaba ari jewe inzu ya Yuda yarobanuje amavuta ngo mbe umwami+ wabo.”  Nayo Abuneri+ mwene Neri, umukuru w’ingabo zahora ari iza Sauli, afata Ishi-bosheti+ mwene Sauli, amujabukana i Mahanayimu+,  araheza amugira umwami wo kuganza Gileyadi+ n’Abashuri na Yezireyeli+ na Efurayimu+ na Benyamini+ na Isirayeli yose. 10  Ishi-bosheti mwene Sauli yari afise imyaka mirongo ine igihe yaba umwami wa Isirayeli, amara imyaka ibiri aganza. Inzu ya Yuda+ ni yo gusa yakurikiye Dawidi. 11  Igitigiri c’imisi Dawidi yabaye umwami i Heburoni aganza inzu ya Yuda, kiba imyaka indwi n’amezi atandatu+. 12  Mu nyuma, Abuneri mwene Neri n’abasuku ba Ishi-bosheti mwene Sauli, barasohoka bavuye i Mahanayimu+ baja i Gibeyoni+. 13  Nayo Yowabu+ mwene Zeruwiya+ n’abasuku ba Dawidi, barasohoka maze mu nyuma bahurira hamwe iruhande y’ikidengeri c’i Gibeyoni; baguma bicaye, bamwe hakuno ya nya kidengeri, abandi hakurya yaco. 14  Hanyuma Abuneri abwira Yowabu ati: “Ndakwinginze imisore ihaguruke irwanire imbere yacu.” Yowabu na we ati: “Nihaguruke.” 15  Irahaguruka rero, maze ija hakurya ikurikije igitigiri, cumi na babiri ba Benyamini na Ishi-bosheti+ mwene Sauli, na cumi na babiri bo mu basuku ba Dawidi. 16  Nuko batangura gucakirana imitwe, bazibagurana inkota mu mbavu, ku buryo bagwa hamwe. Mu nyuma aho hantu bahita Helikati-hazurimu, hakaba haherereye i Gibeyoni+. 17  Uwo musi indwano iba iyikomeye cane, Abuneri+ n’abagabo ba Isirayeli amaherezo baratsindwa imbere y’abasuku ba Dawidi. 18  Kandi ba bahungu batatu ba Zeruwiya+ bari ng’aho, ari bo Yowabu+ na Abishayi+ na Asaheli+; Asaheli yari umuntu w’amaguru anyaruka, nk’imwe mu ngeregere+ ziri mw’ishamba. 19  Asaheli yoma inyuma Abuneri, ntiyakebereza iburyo canke ibubamfu ngo areke gukurikira Abuneri. 20  Amaherezo Abuneri araba inyuma yiwe, avuga ati: “Ni wewe ga Asaheli?” Na we ati: “Ni jewe.” 21  Maze Abuneri amubwira ati: “Kebereza iburyo bwawe canke ibubamfu bwawe, wifatire umwe muri iyo misore, witwarire ivyo uza kumwambura+.” Mugabo Asaheli ntiyashaka gukevya ngo areke kumukurikira. 22  Abuneri rero yongera kubwira Asaheli ati: “Kevya ureke kunkurikira. Kubera iki nokwirirwa ndagutsinda hasi+? Noshobora nte none kuraramurira amaso kuri Yowabu mwene wanyu?” 23  Mugabo aguma yanka gukevya; nuko Abuneri amuzibura umuhunda w’icumu mu nda+, nya cumu risohokana mu mugongo; agwa ng’aho, apfira aho nyene. Abantu bose bashitse aho Asaheli yaguye agaca apfa, baca bahagarara+. 24  Nuko Yowabu na Abishayi boma inyuma Abuneri. Izuba ririko rirarenga, bashika ku murambi wa Ama urabana na Giya, ku nzira ija mu gahinga ka Gibeyoni+. 25  Maze bene Benyamini bakoranira inyuma ya Abuneri, baba umugwi umwe, baguma bahagaze kw’isonga ry’umurambi umwe. 26  Abuneri rero ahamagara Yowabu, ati: “Mbega inkota izokwama irya+? Ntuzi vy’ukuri yuko amaherezo hazoba umururazi+? None uzogeza ryari kutabwira abantu ngo bareke gukurikira bene wabo+?” 27  Yowabu aca avuga ati: “Ndahiye ukubaho kw’Imana y’ukuri+, iyo utavuga+, mu gitondo ni ho abantu bosubijwe inyuma, umwe wese akareka gukurikira mwene wabo.” 28  Yowabu aca avuza inzamba+, abantu bose barahagarara, ntibaba bakibandanya kwoma inyuma Isirayeli, kandi ntibongera gusubira kurwana. 29  Nayo Abuneri n’abantu biwe, bagenda iryo joro ryose baciye i Araba+, hanyuma bajabuka Yorodani+, bagenda bajanye imanga yose, amaherezo bashika i Mahanayimu+. 30  Yowabu na we asubira inyuma, areka gukurikira Abuneri maze atangura gukoraniriza hamwe abantu bose. Mu basuku ba Dawidi hari habuze abagabo cumi n’icenda be na Asaheli. 31  Abasuku ba Dawidi bo, bari bagaritse abo kwa Benyamini n’abo mu bantu ba Abuneri: hari hapfuye abantu amajana atatu na mirongo itandatu+. 32  Nuko batwara Asaheli+, bamuhamba mw’itongo ryo guhambamwo rya se+ riri i Betelehemu+. Maze Yowabu n’abantu biwe bagenda ijoro ryose, bubakerako bashitse i Heburoni+.

Amakuru yiyongereye