2 Samweli 18:1-33

18  Nuko Dawidi aharura abantu bari kumwe na we, maze abashiriraho abakuru b’ibihumbi n’abakuru b’amajana+.  Hanyuma Dawidi arungika ica gatatu+ c’abantu kiyobowe na Yowabu+, ikindi ca gatatu kiyobowe na Abishayi+ mwene Zeruwiya, mwene wabo na Yowabu+, n’ica gatatu kiyobowe na Itayi+ Umugiti. Umwami araheza abwira abantu ati: “Nanje ubwanje ndasohokana namwe mu rugamba.”  Ariko abantu bavuga bati: “Ntusohoke mu rugamba+, kuko hamwe vyoshika tugahunga, batoshira umutima kuri twebwe+; kandi naho ica kabiri cacu bopfa, ntiboshira umutima kuri twebwe, kuko wewe ungana n’ibihumbi cumi muri twebwe+; vyoba vyiza rero ubaye hafi kugira udutabare+ uvuye mu gisagara.”  Nuko umwami ababwira ati: “Ndakora ivyo mubona ko ari vyiza mu maso yanyu+.” Umwami rero aguma ahagaze iruhande y’irembo+, maze abantu bose basohoka ku rugamba ari amajanajana n’ibihumbihumbi+.  Maze umwami ategeka Yowabu na Abishayi na Itayi ati: “Munyengengere+ wa musore Abusalomu.” Kandi abantu bose barumva igihe umwami yaha itegeko abakuru bose ku vya Abusalomu.  Nuko abantu babandanya gusohoka baja mu gahinga guhura na Isirayeli; urugamba rubera mu kibira ca Efurayimu+.  Amaherezo abantu ba Isirayeli+ batsindirwa+ ng’aho imbere y’abasuku ba Dawidi, kandi kuri uwo musi inganda ziratikira bimwe bikomeye ng’aho: hapfa abagabo ibihumbi mirongo ibiri.  Maze urugamba ruhera ng’aho rukwiragira mu gihugu cose umuntu yashobora kubona. Vyongeye, ikibira kirotsa abantu benshi kuruta abarokejwe n’inkota kuri uwo musi.  Amaherezo Abusalomu asanga ahanganye n’abasuku ba Dawidi. Abusalomu yariko agendera ku nyumpu, maze iyo nyumpu ishika munsi y’amashami azitanye y’igiti kinini, ku buryo umutwe wiwe ufatwa n’ico giti, asigara yenena hagati y’ijuru n’isi+, ya nyumpu yari yicayeko na yo ibandanya kugenda. 10  Umugabo umwe arabibona, maze abimenyesha Yowabu+, ati: “Urazi! Nabonye Abusalomu yenena ku giti kinini.” 11  Yowabu aca abwira nya mugabo yariko amumenyesha iyo nkuru ati: “Wabibonye! Kubera iki none utaciye umutsinda hasi ng’aho nyene? Nari guca nguha ibice cumi vy’ifeza be n’umukaba+.” 12  Ariko uwo mugabo abwira Yowabu ati: “Naho nari gupimirwa mu biganza vyanje ibice igihumbi vy’ifeza, sinari gutuma ukuboko kwanje ngo ngirire nabi umwana w’umwami; kuko mwe na Abishayi na Itayi umwami yabategetse twumva, ati: ‘Waba uri nde, ugumize ijisho kuri uwo musore, kuri Abusalomu+.’ 13  Ahandiho nari kuba ndamuhemukiye kandi ico kintu nticari kunyegezwa umwami+, kandi nawe ubwawe wari kuvyikurako ukaja ku ruhande.” 14  Yowabu aca avuga ati: “Nta co nirirwa ndata umwanya imbere yawe!” Aca afata uducumu dutatu mu kiganza ciwe, aducumita+ mu mutima wa Abusalomu akiri muzima hagati+ muri ca giti kinini. 15  Maze abasuku cumi bari batwaye ibirwanisho vya Yowabu bakikuza Abusalomu, baraheza baramukubita kugira bamwice+. 16  Yowabu aca avuza inzamba+, kugira abantu bahindukire bareke kwoma inyuma Isirayeli; kuko Yowabu yari yagumije abantu. 17  Amaherezo bafata Abusalomu, bamuta mu kibira, mu mwobo munini hanyuma barunda hejuru yiwe ikirundo kinini cane c’amabuye+. Isirayeli yose irahunga, umwe wese aja i muhira iwe. 18  Kandi Abusalomu ubwiwe akiriho, yari yarafashe inkingi+ arayishingira, ino ikaba iri mu Kiyaya co Hasi c’Umwami+, kuko yavuga ati: “Nta muhungu mfise kugira ngo izina ryanje rize rigume ryibukwa+.” Yita rero nya nkingi izina ryiwe+, kandi ibandanya kwitwa Icibutso ca Abusalomu gushika n’uyu musi. 19  Nayo Ahimayazi+ mwene Zadoki, avuga ati: “Ndakwinginze undeke niruke kumenyesha iyo nkuru umwami, kuko Yehova yamuciriye urubanza kugira amukure mu kuboko kw’abansi biwe+.” 20  Ariko Yowabu amubwira ati: “Uyu musi nturi umugabo wo kumenyesha inkuru; uzomenyesha inkuru ku wundi musi; mugabo uyu musi ntumenyeshe inkuru, kubera ko umwana w’umwami yapfuye+.” 21  Maze Yowabu abwira Umukushi+ ati: “Genda umenyeshe umwami ivyo wabonye.” Nya Mukushi aca yunamira Yowabu, hanyuma atangura kwiruka. 22  Nuko Ahimayazi mwene Zadoki yongera kubwira Yowabu ati: “Ubu rero uko bigenda kwose, ndakwinginze undeke nanje niruke inyuma y’urya Mukushi.” Ariko Yowabu avuga ati: “Wirirwa urirukira iki ga mwananje, kandi ata nkuru iriho uri bumenyeshe?” 23  Mugabo avuga ati: “Ubu rero uko bigenda kwose, nundeke niruke.” Na we amubwira ati: “Iruka!” Nuko Ahimayazi atangura kwiruka ajanye inzira y’Intara+, amaherezo arengana wa Mukushi. 24  Kandi Dawidi yari yicaye hagati ya ya marembo abiri+. Ako kanya, inderetsi+ ija ku gisenge c’irembo iruhande y’uruhome. Maze iraramura amaso, ibona umugabo ariko yiruka ari wenyene. 25  Nya nderetsi rero ihamagara umwami, irabimumenyesha maze umwami avuga ati: “Nimba ari wenyene, hari inkuru iri mu kanwa kiwe.” Abandanya kuza, arushiriza kwegereza. 26  Nuko nya nderetsi ibona uwundi mugabo ariko yiruka. Maze iyo nderetsi ihamagara umurinzi w’irembo, ivuga iti: “Ehe uwundi mugabo ariko yiruka ari wenyene!” Umwami aca avuga ati: “N’uwo ni uwuzanye inkuru.” 27  Nya nderetsi yongera kuvuga iti: “Mbona ukuntu uwa mbere yiruka ari nk’uko Ahimayazi+ mwene Zadoki yiruka+.” Umwami aca avuga ati: “Uwo ni umuntu mwiza+, ategerezwa kuba azanye inkuru nziza+.” 28  Amaherezo Ahimayazi ahamagara umwami maze amubwira ati: “Vyifashe neza!” Aca yunamira umwami, mu maso hiwe hakora hasi. Abandanya kuvuga ati: “Hahezagirwe+ Yehova Imana yawe, we yatanze+ abantu babanguriye ukuboko umukama wanje umwami!” 29  Ariko umwami avuga ati: “Wa musore Abusalomu ivyiwe vyoba vyifashe neza?” Ahimayazi aca avuga ati: “Nabonye umuvurungano ukomeye igihe Yowabu yarungika umusuku w’umwami be n’umusuku wawe, ariko sinamenya ivyo ari vyo+.” 30  Umwami avuga rero ati: “Ja ku ruhande uhagarare ng’aha.” Aca aja ku ruhande, aguma ahagaze. 31  Maze ehe wa Mukushi+ arinjira, hanyuma atangura kuvuga ati: “Umukama wanje umwami niyakire inkuru, kuko Yehova yaguciriye urubanza uno musi kugira ngo agukure mu kuboko kw’abaguhagurukira bose+.” 32  Mugabo umwami abwira nya Mukushi ati: “Wa musore Abusalomu ivyiwe vyoba vyifashe neza?” Nya Mukushi aca avuga ati: “Abansi b’umukama wanje umwami n’abaguhagurukiye kugira ngo bagukorere ikibi, barakaba nk’uwo musore+.” 33  Umwami aca abura amahoro maze aduga mu cumba co hejuru+, hejuru y’irembo, hanyuma ararira; ibi ni vyo yagenda aravuga: “Mwananje Abusalomu, mwananje, mwananje+ Abusalomu! Ese iyo aba ari jewe mpfa mu kibanza cawe, Abusalomu mwananje, mwananje+!”

Amakuru yiyongereye