2 Samweli 15:1-37

15  Inyuma y’ivyo, Abusalomu yikoreshereza umukogote, yironderera amafarasi n’abagabo mirongo itanu biruka imbere yiwe+.  Abusalomu yaravyuka kare+, agahagarara iruhande y’inzira ija kw’irembo+. Igihe umuntu yaba afise urubanza rubwirizwa kuza ku mwami ngo aruce+, Abusalomu yaca amuhamagara maze akavuga ati: “Uva mu gisagara ikihe?”, na we akavuga ati: “Umusuku wawe ava muri umwe mu miryango ya Isirayeli.”  Abusalomu na we yaramubwira ati: “Raba, ibibazo vyawe ni vyiza kandi biratumbereye; mugabo nta n’umwe ariho wo kukwumviriza yavuye ku mwami+.”  Abusalomu akabandanya kuvuga ati: “Ese iyo ngenwa kuba umucamanza mu gihugu+, kugira ngo umuntu wese afise imburano canke urubanza aze kuri jewe! Sinobuze kumutunganiriza+.”  Vyongeye, igihe umugabo yaba yegereye kugira ngo amwunamire, yaratuma ukuboko kwiwe akamufata+ maze akamusoma.  Abusalomu yaguma agirira gutyo Abisirayeli bose baza ku mwami bazanywe n’urubanza; Abusalomu aguma yiba imitima y’abagabo ba Isirayeli+.  Haheze imyaka mirongo ine, Abusalomu abwira umwami ati: “Ndakwinginze ureke ngende i Heburoni+ gushitsa indagano yanje nagiriye Yehova nshimitse+.  Kuko jewe umusuku wawe nagize indagano ishimitse+ igihe naba i Geshuri+ muri Siriya, nti: ‘Yehova niyangarukana ata kabuza i Yeruzalemu, sinzobura rero gukorera Yehova+.’”  Umwami amubwira rero ati: “Genda amahoro+.” Nuko arahaguruka, aja i Heburoni. 10  Maze Abusalomu atuma abatasi+ mu miryango ya Isirayeli yose kuvuga bati: “Mukimara kwumva ijwi ry’inzamba, muzoce muvuga muti: ‘Abusalomu abaye umwami+ i Heburoni+!’” 11  Kandi Abusalomu yari yajanye n’abagabo amajana abiri b’i Yeruzalemu, abantu bari barahamagawe kandi bagenda ata co binona+; ntibari bazi ikintu na kimwe. 12  Vyongeye, igihe Abusalomu yashikana ibimazi, atuma kurondera Ahitofeli+ Umugilo+, umujanama wa Dawidi+, mu gisagara ciwe Gilo+. Uwo mugambi mubi+ uguma urushiriza gukomera, abantu babandanya kugwirirana+ kuri Abusalomu. 13  Mu nyuma, uwumenyesha inkuru aza kuri Dawidi, avuga ati: “Umutima+ w’abagabo ba Isirayeli usigaye uri inyuma ya Abusalomu.” 14  Dawidi aca abwira abasuku biwe bose bari kumwe na we i Yeruzalemu ati: “Haguruke duhunge+; kuko tutazoronka akaryo ko kunyaga amagara kubera Abusalomu! Gende ningoga kugira ntanyaruke ngo aduhamvye hanyuma atuzaneko ikibi yongere akubitishe igisagara ubugi bw’inkota+!” 15  Abasuku b’umwami baca babwira umwami bati: “Ehe, abasuku bawe+ twiteguriye gukora twisunze ivyo umukama wanje umwami ahitamwo vyose.” 16  Umwami arasohoka rero, akurikiwe+ n’urugo rwiwe rwose, mugabo asiga abagore cumi, incoreke+, kugira ngo bitwararike inzu. 17  Maze umwami abandanya gusohoka, akurikiwe n’abantu bose; nuko bahagarara i Beti-merihaki. 18  Abasuku biwe bose bariko barajabuka baca iruhande yiwe; Abakereti bose n’Abapeleti+ bose n’Abagiti+ bose, abagabo amajana atandatu bari baramukurikiye kuva i Gati+, bariko barajabuka mu maso y’umwami. 19  Maze umwami abwira Itayi+ Umugiti ati: “Kubera iki nawe wojana natwe? Subira inyuma+ ubane n’umwami; kuko uri umunyamahanga, ukaba uri n’inyagano yakuwe ahantu hawe. 20  Ejo ni ho washika, none uno musi ntume uyererana+ natwe, kugira ngo uze urankurikira iyo nzoja hose? Subira inyuma, usubirane inyuma na bene wanyu, kandi Yehova akugirire ubuntu bwuzuye urukundo+ be n’ubwizigirwa+!” 21  Mugabo Itayi yishura umwami ati: “Ndahiye ukubaho kwa Yehova n’ukubaho kw’umukama wanje umwami+, ahantu umukama wanje umwami azoba ari, haba ku bw’urupfu canke ku bw’ubuzima, ni ho umusuku wawe azoba ari+!” 22  Dawidi aca abwira Itayi+ ati: “Genda ujabuke.” Nuko Itayi Umugiti arajabuka, be n’abantu biwe bose n’abana batoyi bose bari kumwe na we. 23  Abanyagihugu bose bariko bararira n’ijwi rirenga+, kandi abantu bose bariko barajabuka; umwami yari ahagaze iruhande y’umwonga Kidironi+, kandi abantu bose bariko barajabuka, bagendera mu nzira nini ija mu gahinga. 24  Kandi ehe na Zadoki+ ni ho yari, ari kumwe n’Abalewi+ bose bareruye+ isandugu+ y’isezerano ry’Imana y’ukuri; nuko bashira nya sandugu y’Imana y’ukuri hasi iruhande ya Abiyatari+, gushika abantu bose bari bavuye mu gisagara barangije kujabuka. 25  Mugabo umwami abwira Zadoki ati: “Subiza iyo sandugu+ y’Imana y’ukuri mu gisagara+. Ninagira ubutoni mu maso ya Yehova, azongarukana rero ata gukeka maze anyereke iyo sandugu be n’ahantu iba+. 26  Mugabo niyavuga ati: ‘Sinahimbawe nawe,’⁠—​ndi hano, angirire ivyo abona ko ari vyiza mu maso yiwe+.” 27  Umwami abandanya kubwira Zadoki umuherezi ati: “None nturi rubonyi+? Nusubire mu gisagara wewe na Abiyatari, musubiraneyo n’abahungu banyu babiri, ari bo Ahimayazi umuhungu wawe na Yonatani+ umuhungu wa Abiyatari. 28  Ehe ngira ntebere iruhande y’ivyambu vy’agahinga gushika ijambo ryo kumenyesha inkuru rije rivuye kuri mwebwe+.” 29  Zadoki na Abiyatari basubiza rero isandugu y’Imana y’ukuri i Yeruzalemu, babandanya kubayo. 30  Dawidi yariko adugana umudugo w’Imyelayo+, aduga arira, umutwe wiwe upfutse+, kandi yariko agenda ibirenge bisa; nuko abantu bose bari kumwe na we umwe wese apfuka umutwe wiwe, maze baraduga, baduga barira+. 31  Nuko Dawidi amenyeshwa ngo: “Ahitofeli ari mu bariko bagirana na Abusalomu+ umugambi mubi+.” Dawidi aca avuga ati+: “Ewe Yehova+, ndakwinginze impanuro ya Ahitofeli uyihindure ubupfu+!” 32  Dawidi ashitse kw’isonga aho abantu bari basanzwe bunamira Imana, ehe Hushayi+ Umwaruki+ aza kumusanganira, ikanzu yiwe yatantamutse kandi ku mutwe wiwe hari ivu+. 33  Ariko Dawidi amubwira ati: “Hamwe wojabukana nanje koko, ntiwobura kumbera umutwaro+. 34  Mugabo niwasubira mu gisagara ukabwira koko Abusalomu uti: ‘Ndi umusuku wawe, Mwami. Jewe nari umusuku wa so ico gihe, mugabo ubu ndi umusuku wawe+,’ uzoheze unyicire+ rero impanuro ya Ahitofeli. 35  None Zadoki na Abiyatari abaherezi ntibari kumwe nawe hariya+? Ikintu cose uzokwumva kivuye mu nzu y’umwami ntuze ubure kukibwira Zadoki na Abiyatari abaherezi+. 36  Ehe hariya bari kumwe n’abahungu babo babiri, Ahimayazi+ wa Zadoki na Yonatani+ wa Abiyatari; muze mundungikire biciye kuri bo ikintu cose muzokwumva.” 37  Hushayi umugenzi wa Dawidi+ yinjira rero mu gisagara. Nayo Abusalomu+, yinjira i Yeruzalemu.

Amakuru yiyongereye