2 Samweli 14:1-33

14  Nuko Yowabu+ mwene Zeruwiya+ amenya ko umutima w’umwami wari uhengamiye kuri Abusalomu+.  Yowabu atuma rero i Tekowa+ gukurayo umugore w’inkerebutsi+ maze amubwira ati: “Enda ja mu kigandaro, wambare impuzu z’ikigandaro, kandi ntiwisige amavuta+; ube nk’umugore, emwe, umugore amaze imisi myinshi agandariye uwapfuye+.  Hanyuma winjire aho umwami ari, umubwire iri jambo.” Yowabu aca amubwira amajambo avuga+.  Nuko nya mugore w’Umunyatekowa yinjira aho umwami ari maze agwa hasi+ yubamye, akubita inkoro hasi, hanyuma avuga ati: “Kiza+ mwami!”  Umwami aca amubwira ati: “Ni amaki?” Na we avuga ati: “Mu vy’ukuri ndi umugore w’umupfakazi+, kuko umugabo wanje yapfuye.  Kandi umusukukazi wawe yari afise abahungu babiri, maze abo babiri batangura kurwanira mu gahinga+, mu gihe ata murokozi+ yariho wo kubabanguranya. Amaherezo umwe agarika uwundi, aramwica.  None ehe umuryango wose wahagurukiye umusukukazi wawe, ukaguma uvuga uti: ‘Tanga uwagaritse mwene wabo+ kugira ngo tumwice+ kubera ubuzima bwa mwene wabo, uwo yishe, mbere tuzimanganye samuragwa!’ Kandi ntibazobura kuzimya akariro k’amakara yanje gasigaye, kugira ngo ntibahe umugabo wanje izina canke agasigarira ku buringanire bw’ubutaka+.”  Maze umwami abwira uwo mugore ati: “Genda mu nzu yawe; jewe ubwanje ndatanga itegeko ku bikwerekeye+.”  Mugabo uwo mugore w’Umunyatekowa abwira umwami ati: “Ewe mukama wanje mwami, ikosa ribe kuri jewe no ku nzu ya dawe+, ariko umwami n’intebe y’ubwami yiwe nta kibagira.” 10  Maze umwami abandanya kuvuga ati: “Nihagira uwukuvugisha uzoce umunzanira, ntazokwigera asubira kukugirira nabi.” 11  Mugabo avuga ati: “Ndakwinginze umwami yibuke Yehova Imana yawe+, kugira ngo umuhōzi w’amaraso+ ntabandanye kuyogeza, no kugira ngo ntibazimanganye umuhungu wanje.” Na we avuga ati: “Ndahiye ukubaho kwa Yehova+, nta gashatsi na kamwe+ k’umwana wawe kazokorokera hasi.” 12  Nya mugore avuga rero ati: “Ndakwinginze umusukukazi+ wawe abwire ijambo+ umukama wanje umwami.” Nuko umwami avuga ati: “Vuga+!” 13  Nya mugore abandanya kuvuga ati: “Kubera iki none wiyumviriye gutyo+ ngo ugirire nabi abantu b’Imana+? Mu gihe umwami avuga iryo jambo, ameze nk’uwufise ikimwagira+, kuko umwami atagarukana uwo yomoye+. 14  Kuko tutazobura gupfa+ tukamera nk’amazi asutswe hasi, ayadashobora kuyorwa. Mugabo Imana ntizokuraho umuntu+, kandi yararimbūye imvo zituma uwomowe ataba uwomowe imbere yayo. 15  Kuba rero ninjiye kubwira iri jambo umwami umukama wanje, ni uko abantu banteye ubwoba. Umusukukazi wawe yavuze rero ati: ‘Ndakwinginze mvugane n’umwami. Hari aho umwami yokwisunga ijambo ry’umushumbakazi wiwe. 16  Kuko umwami yumvirije kugira arokore umushumbakazi wiwe amukure mu kiganza c’umugabo arondera kunzimanganya jewe n’umuhungu wanje umwe rudende, ngo adukure ku ntoranwa yatanzwe n’Imana+,’ 17  maze umusukukazi wawe yavuze ati: ‘Ndakwinginze ijambo ry’umukama wanje umwami ribe iryo gutanga akaruhuko.’ Kuko umukama wanje umwami ameze nk’umumarayika+ w’Imana y’ukuri, kugira ngo atandukanye iciza n’ikibi+; Yehova Imana yawe ubwiwe abane nawe.” 18  Umwami arishura rero, abwira nya mugore ati: “Ndakwinginze ntihagire ico umpisha ku vyo ngira nkubaze+.” Nya mugore aca avuga ati: “Umukama wanje umwami ndamwinginze avuge.” 19  Umwami abandanya kuvuga ati: “Ukuboko kwa Yowabu+ kwoba kuri kumwe nawe muri ivyo vyose+?” Maze nya mugore arishura ati: “Ndahiye ubuzima bwawe+, ewe mukama wanje umwami, nta muntu ashobora guca iburyo canke ibubamfu ivyo umukama wanje umwami avuze vyose; kuko umusuku wawe Yowabu ari we yantegetse, kandi ni we yabwiye umusukukazi wawe ayo majambo yose+. 20  Kuko umusuku wawe Yowabu yakoze ico kintu kugira ngo nya kibazo kibonwe mu bundi buryo; mugabo umukama wanje afise ubukerebutsi nk’ubw’umumarayika+ w’Imana y’ukuri kugira ngo amenye ibiri mw’isi vyose.” 21  Mu nyuma, umwami abwira Yowabu ati: “Ehe, ubu ngira nkore koko ico kintu+. Genda rero ugarukane wa musore Abusalomu+.” 22  Yowabu aca agwa hasi yubamye, akubita inkoro hasi hanyuma ahezagira umwami+; maze Yowabu avuga ati: “Uno musi umusuku wawe aramenye koko yuko nagize ubutoni mu maso yawe+, ewe mukama wanje umwami, kuko umwami akoze yisunze ijambo ry’umusuku wiwe.” 23  Yowabu aca arahaguruka, aja i Geshuri+ maze azana Abusalomu i Yeruzalemu+. 24  Ariko umwami avuga ati: “Nakevye aje ku nzu yiwe, mugabo ntazoshobora kubona mu maso hanje+.” Abusalomu arakevya rero aja ku nzu yiwe, ntiyabona mu maso h’umwami. 25  Kandi ugereranije na Abusalomu, nta mugabo yari mwiza+ nka we muri Isirayeli yose ku buryo ashemezwa cane ukuraho. Kuva mu bworo bw’ikirenge ciwe gushika mu rutwariro, nta gahonzi yari afise. 26  Igihe yaba amoye umushatsi wo ku mutwe wiwe (kandi ku mpera za buri mwaka yarawumwa; yawumwa kubera ko wamuremera cane+), yarapima umushatsi wo ku mutwe wiwe, ukangana na shekeli amajana abiri hisunzwe uburemere bw’ibuye ry’i bwami. 27  Nuko Abusalomu avyarirwa abahungu batatu+ n’umukobwa umwe yitwa Tamari. Yari umwigeme mwiza kuruta abandi bose+. 28  Nuko Abusalomu amara imyaka ibiri yuzuye aba i Yeruzalemu, ntiyabona mu maso h’umwami+. 29  Abusalomu atuma rero kurondera Yowabu kugira ngo amutume ku mwami, mugabo ntiyemera kuza iwe. Maze asubira gutuma, ubugira kabiri, mugabo ntiyemera kuza. 30  Amaherezo abwira abasuku biwe ati: “Ehe igice c’itongo ca Yowabu kiri iruhande y’icanje, kandi afiseyo sayiri*. Gende mugihe umuriro+.” Nuko abasuku ba Abusalomu baha umuriro ico gice c’itongo+. 31  Yowabu aca arahaguruka, aza kuri Abusalomu mu nzu maze amubwira ati: “Kubera iki abasuku bawe bahaye umuriro igice c’itongo canje?” 32  Abusalomu rero abwira Yowabu ati: “Ehe naragutumyeko nti: ‘Ingo hano ndagutume ku mwami, nti: “Kubera iki navuye i Geshuri+. Vyorushirije kumbera vyiza iyo mba ncibereyeyo. Ubu rero, nureke ndenguke imbere y’umwami, kandi nimba hari ikosa muri jewe+, ntabure kunyica.”’” 33  Mu nyuma Yowabu yinjira aho umwami ari, arabimumenyesha. Maze ahamagara Abusalomu, uno yinjira rero aho umwami ari hanyuma akubita inkoro hasi, agwa hasi yubamye imbere y’umwami; inyuma y’ivyo umwami asoma Abusalomu+.

Amakuru yiyongereye

Sayiri ni igiterwa kimeze nk’ingano.