2 Samweli 13:1-39

13  Inyuma y’ivyo bintu, ivyabaye n’ibi: Abusalomu+ mwene Dawidi yari afise mushikiwe mwiza yitwa Tamari+; nuko Amunoni+ mwene Dawidi aramukunda+.  Amunoni aratuntura cane ku buryo yumva arwaye+ kubera Tamari mushikiwe, kuko yari umwigeme w’isugi, bikaba vyari bigoye mu maso+ ya Amunoni kugira ikintu na kimwe akoze kuri we+.  Kandi Amunoni yari afise umugenzi yitwa Yehonadabu+, mwene Shimeya+, mwene wabo na Dawidi; uwo Yehonadabu yari umugabo w’inkerebutsi cane.  Amubwira rero ati: “Kubera iki wewe, umwana w’umwami, wama udendebutse gutyo buri gitondo? Ntiwombwira none+?” Amunoni aca amubwira ati: “Ndakunda+ Tamari mushiki+ wa Abusalomu mwene wacu.”  Yehonadabu aca amubwira ati: “Ryama ku gitanda cawe wirwaze+. So azoza kukuraba ata gukeka, nawe uze umubwire uti: ‘Ndakwinginze, Tamari mushikanje yinjire ampe umukate w’umurwayi; akorere koko umukate w’uruhoza mu maso yanje kugira ngo ndawubone, nanje ndye koko ibivuye mu kuboko kwiwe+.’”  Nuko Amunoni araryama, arirwaza+, ku buryo umwami yinjira kumuraba. Maze Amunoni abwira umwami ati: “Ndakwinginze, Tamari mushikanje yinjire aheze yokereze mu maso yanje udutsima tubiri dufise imero y’umutima, kugira nakire umukate w’umurwayi mu kuboko kwiwe.”  Dawidi aca atuma kuri Tamari mu nzu ati: “Ndakwinginze ugende ku nzu ya Amunoni musazawe, umuronderere umukate w’uruhoza.”  Tamari aca agenda ku nzu ya Amunoni+ musazawe, mu gihe uno yari aryamye. Maze afata igicumbe c’ifu aragicumba hanyuma akorera udutsima mu maso yiwe araheza akaranga nya dutsima dufise imero y’umutima.  Amaherezo atora ipanu ifukuye hanyuma asuka ibirimwo imbere ya Amunoni, mugabo uno yanka kurya, avuga ati: “Nimusohore abantu bose bave aho ndi+!” Maze abantu bose barasohoka bava aho ari. 10  Amunoni abwira rero Tamari ati: “Zana uwo mukate w’uruhoza mu cumba, kugira ngo ndawufate bwa murwayi, uvuye mu kuboko kwawe.” Nuko Tamari atora nya dutsima dufise imero y’umutima yari yakoze, atuzanira Amunoni musazawe mu cumba. 11  Amwegereye kugira ngo arye, aca aramucakira+, amubwira ati: “Ingo turyamane+, mushikanje+.” 12  Ariko amubwira ati: “Oya musazanje! Ntuntetereze+; kuko kugira gutyo bitamenyerewe muri Isirayeli+. Ntukore ubwo busazi bw’agaterasoni+. 13  Mbega nanje, nzojana hehe iceyi canje? Kandi nawe, uzocika nk’umwe mu bagabo b’imburabwenge muri Isirayeli. None rero ndakwinginze, uvugane n’umwami kuko atazokunyima.” 14  Nuko ntiyemera kwumviriza ijwi ryiwe, mugabo akoresha inguvu ziruta iziwe, aramutetereza+, aryamana na we+. 15  Maze Amunoni atangura kumwanka urwanko rukomeye cane, kuko urwanko yamwanse rwaruse urukundo yari yaramukunze, ku buryo Amunoni amubwira ati: “Haguruka ugende!” 16  Na we amubwira ati: “Oya musazanje; kuko iki kibi ugize mu kundungika kiruta ico kindi wagiranye nanje!” Mugabo ntiyemera kumwumviriza. 17  Aca ahamagara umusuku wiwe yamusereva maze avuga ati: “Ndakwinginze urungike uwo muntu kure yanje, hanze, maze wugare umuryango inyuma yiwe.” 18  (Kandi yari yambaye ikanzu y’uturongorongo+; kuko ukwo ari ko abakobwa b’umwami, abigeme b’isugi, bambara imyitero itagira amaboko.) Nuko nya muserevyi wiwe amusohora hanze, araheza yugara umuryango inyuma yiwe. 19  Maze Tamari ashira iminyota+ ku mutwe wiwe, nya kanzu y’uturongorongo yari kuri we na yo arayitantamura; vyongeye yikorera amaboko+, araheza aragenda, agenda ararira. 20  Nuko Abusalomu+ musazawe amubwira ati: “Mbega Amunoni+ musazawe ni we yari kumwe nawe? None rero mushikanje, niwinumire. Ni musazawe+. Ntushire umutima kuri ico kintu.” Maze Tamari atangura kuba mu nzu ya Abusalomu musazawe, ata bandi bantu babonana. 21  Umwami Dawidi yumva ivyo bintu vyose+, arashavura cane+. 22  Nuko Abusalomu ntiyagira ico avugana na Amunoni, ari kibi canke ciza; kuko Abusalomu yanka+ Amunoni kubera yari yaratetereje Tamari mushikiwe. 23  Haheze imyaka ibiri yuzuye, Abusalomu agira abakemuzi b’intama+ i Bayali-hazori, ahegeranye na Efurayimu+; nuko Abusalomu atumira abahungu b’umwami bose+. 24  Abusalomu rero yinjira aho umwami ari maze avuga ati: “Ehe ubu umusuku wawe arafise abakemuzi b’intama! Ndakwinginze, ureke umwami n’abasuku biwe bajane n’umusuku wawe.” 25  Mugabo umwami abwira Abusalomu ati: “Oya mwananje! Ndakwinginze ntitugende twese, kugira ngo ntitukubere umuzigo.” Naho yagumye amugobera+, ntiyemeye kugenda, mugabo aramuhezagira+. 26  Amaherezo Abusalomu avuga ati: “Nutagenda, ndakwinginze ureke Amunoni mwene wacu ajane natwe+.” Umwami aca amubwira ati: “Kubera iki yojana nawe?” 27  Nuko Abusalomu atangura kumugobera+ ku buryo arungika Amunoni n’abahungu bose b’umwami bakajana. 28  Maze Abusalomu ategeka abasuku biwe ati: “Ndabinginze mwitwararike iki kintu: umutima wa Amunoni ukimara kuryoherwa n’umuvinyu+, nanje nkababwira koko nti: ‘Nimugarike Amunoni!’, muce mumwica. Ntimutinye+. None si jewe ndabategetse? Mukomere kandi mube abagabo b’intwari.” 29  Nuko abasuku ba Abusalomu bagirira Amunoni nk’uko Abusalomu yari yategetse+; maze abandi bahungu b’umwami bose barahaguruka, umwe wese yurira inyumpu yiwe, barahunga. 30  Bari mu nzira, inkuru iza kuri Dawidi iti: “Abusalomu yishe abahungu b’umwami bose, nta n’umwe muri bo yasigaye.” 31  Umwami aca arahaguruka, atantantamura impuzu ziwe+ maze aryama hasi+, kandi abasuku biwe bose bari bahagaze iruhande yiwe, impuzu zabo zatantamutse+. 32  Ariko Yehonadabu+ mwene Shimeya+, mwene wabo na Dawidi, arishura ati: “Umukama wanje ntiyiyumvire yuko hishwe imisore yose, abahungu b’umwami, kuko Amunoni ari we wenyene yapfuye+; kubera ko vyabaye kw’itegeko rya Abusalomu: ni ikintu yashinze+ kuva umusi Amunoni yatetereza+ Tamari mushikiwe+. 33  Ubu rero, umukama wanje umwami ntashire umutima kuri iryo jambo rivuga ngo: ‘Abahungu b’umwami bose bapfuye’; ahubwo Amunoni ni we wenyene yapfuye.” 34  Muri ico gihe, Abusalomu arahunga+. Mu nyuma umusore, inderetsi+, araramura amaso araraba, abona abantu benshi bariko bazanana inzira yari inyuma yiwe yaca ku nkike y’umusozi. 35  Maze Yehonadabu+ abwira umwami ati: “Ehe abahungu b’umwami barashitse. Bibaye nk’uko ijambo ry’umusuku wawe riri+.” 36  Akirangiza kuvuga, ehe abahungu b’umwami barinjira, maze bashira ijwi hejuru bararira; mbere n’umwami be n’abasuku biwe bose bararira bimwe bikomeye. 37  Nayo Abusalomu, arahunga kugira ngo aje kwa Talimayi+ mwene Amihudi, umwami wa Geshuri+. Nuko Dawidi abandanya kugandarira+ umuhungu wiwe imisi yose. 38  Nayo Abusalomu, arahunga aja i Geshuri+; amarayo imyaka itatu. 39  Amaherezo umutima wa Dawidi umwami ucambirwa gusohoka ngo aje aho Abusalomu ari; kuko yari yarihojeje ku vyerekeye Amunoni, kubera yuko yari yarapfuye.

Amakuru yiyongereye