2 Samweli 11:1-27

11  Nuko mu ntango z’umwaka+, igihe abami basanzwe basohoka ku rugamba+, Dawidi arungika Yowabu ari kumwe n’abasuku biwe na Isirayeli yose, kugira bahonye bene Amoni+ no kugira basugereze Raba+, mu gihe Dawidi yaba i Yeruzalemu.  Ku mugoroba Dawidi aravyuka ava ku gitanda ciwe, agendagenda hejuru ku gisenge+ c’inzu y’umwami; ari hejuru kuri nya gisenge abona+ umugore ariko yiyuhagira, kandi uwo mugore yasa neza cane+.  Dawidi atuma rero kubaza ivya nya mugore+ maze umuntu umwe avuga ati: “None urya si Bati-sheba+ umukobwa wa Eliyamu+, umugore wa Uriya+ Umuheti+?”  Inyuma y’ivyo, Dawidi atuma intumwa kumuzana+. Yinjira rero aho Dawidi ari+ maze Dawidi aryamana na we+, ico gihe uwo mugore akaba yariko yihumanura ubuhumane bwiwe+. Mu nyuma asubira ku nzu yiwe.  Uwo mugore aribungenga. Maze atuma kumenyesha Dawidi ngo: “Ndibungenze.”  Dawidi rero atuma kuri Yowabu ati: “Ndungikira Uriya Umuheti.” Yowabu aca arungika Uriya kuri Dawidi.  Uriya ashitse kuri Dawidi, uno atangura kumubaza amakuru ya Yowabu n’amakuru y’abantu n’amakuru y’intambara.  Amaherezo Dawidi abwira Uriya ati: “Manuka ku nzu yawe, woge ibirenge+.” Uriya araheza arasohoka ava mu nzu y’umwami, n’ingabirano y’ubugenzi y’umwami isohoka imukurikiye.  Ariko Uriya aryama mu bwinjiriro bw’inzu y’umwami, hamwe n’abandi basuku b’umukama wiwe bose, ntiyamanuka ku nzu yiwe. 10  Nuko bamenyesha Dawidi bati: “Uriya ntiyamanutse ku nzu yiwe.” Dawidi aca abwira Uriya ati: “None ntiwashitse uvuye ku rugendo? Kubera iki utamanutse ku nzu yawe?” 11  Uriya aca abwira Dawidi ati: “Isandugu+ na Isirayeli na Yuda baba mu nsago kandi umukama wanje Yowabu n’abasuku b’umukama wanje+ bakambitse mu gahinga, none nanje, ninjire mu nzu yanje ndye, nywe nongere ndyamane n’umugore wanje+? Ndahiye ukubaho kwawe n’ubuzima bwawe+, singenda nkoze ico kintu!” 12  Maze Dawidi abwira Uriya ati: “Guma ng’aha n’uyu musi, ejo nzoheza nkurungike.” Uriya rero aguma i Yeruzalemu uwo musi be n’umusi ukurikira. 13  Vyongeye, Dawidi aramuhamagara kugira arire imbere yiwe no kugira anywe. Nuko aramuboreza+. Mugabo ku mugoroba arasohoka, aja kuryama ku gitanda ciwe hamwe n’abasuku b’umukama wiwe, ntiyamanuka ku nzu yiwe. 14  Mu gitondo, Dawidi yandikira ikete+ Yowabu hanyuma arirungika biciye mu kuboko kwa Uriya. 15  Muri iryo kete yari yanditse ati+: “Nimushire Uriya imbere y’ibitero bikomeye kurusha ibindi+, muheze mumuve inyuma, maze bamugarike, apfe+.” 16  Nuko mu gihe Yowabu yari acungereye igisagara, ashira Uriya ahantu yari azi ko hari abagabo b’intwari+. 17  Abagabo bo mu gisagara basohotse bakarwanya Yowabu, bamwe mu bantu, abasuku ba Dawidi, barapfa; Uriya Umuheti na we nyene arapfa+. 18  Nuko Yowabu atuma intumwa kugira ngo amenyeshe Dawidi ibijanye n’intambara vyose. 19  Ategeka kandi iyo ntumwa ati: “Ukirangiza kubwira umwami ibijanye n’intambara vyose, 20  ubushangashirwe bw’umwami nibwaduga maze akakubwira koko ati: ‘Kubera iki vyabaye ngombwa ko mwegera cane igisagara kugira ngo murwane? Ntimwari muzi ko bobarashe bari hejuru ku ruhome? 21  None ni nde yishe Abimeleki+ mwene Yerubesheti+? Mbega umugore si we yamutereyeko ingasiro+ ari hejuru ku ruhome ku buryo apfira i Tebezi+? Kubera iki none vyabaye ngombwa ko mwegera cane uruhome?’, nawe uze uvuge uti: ‘Umusavyi wawe Uriya Umuheti na we nyene yarapfuye+.’” 22  Nya ntumwa iragenda rero, ija kwiganira Dawidi ivyo Yowabu yari yamutumye vyose. 23  Maze iyo ntumwa ibwira Dawidi iti: “Nya bagabo baratunesheje, ku buryo basohoka kuturwanya mu gahinga; mugabo twagumye tubasunika gushika ku bwinjiriro bw’irembo. 24  Abarashi bagumye barasa abasuku bawe, bakabarasa bari hejuru ku ruhome+, ku buryo bamwe mu basuku b’umwami bapfa; kandi umusuku wawe Uriya Umuheti, na we nyene yarapfuye+.” 25  Dawidi aca abwira nya ntumwa ati: “Uze ubwire Yowabu uti: ‘Ico kintu ntikiboneke ko ari kibi mu maso yawe, kuko inkota mu kurya+ idatora. Niwongereze urugamba rwawe rwo kurwanya ico gisagara, ugisenyurire hasi+.’ Nawe, uze umuremeshe.” 26  Maze umugore wa Uriya yumva ko Uriya umugabo wiwe yari yapfuye, atangura rero kuborogera+ umugabo wiwe+. 27  Ikigandaro+ kirenganye, Dawidi aca atuma kumutora, bamuzana mu nzu iwe, maze aba umugore wiwe+. Mu nyuma amuvyarira umuhungu, mugabo ico kintu Dawidi yari yakoze kiboneka nabi+ mu maso+ ya Yehova.

Amakuru yiyongereye