2 Ngoma 35:1-27

35  Maze Yosiya+ ahimbariza pasika+ Yehova i Yeruzalemu kandi bakerera imbagwa ya pasika+ ku musi ugira cumi na kane+ w’ukwezi kwa mbere+.  Ashira rero abaherezi mu vyo bajejwe+ yongera arabaremesha+ mu gikorwa c’inzu ya Yehova+.  Hanyuma abwira Abalewi, abigisha+ ba Isirayeli yose, abari beranda kuri Yehova, ati: “Mushire Isandugu nyeranda+ mu nzu+ Salomo mwene Dawidi umwami wa Isirayeli yubatse; ntikibabera umuzigo ku bitugu+. Ubu rero nimukorere+ Yehova Imana yanyu n’abantu biwe Isirayeli.  Mugire imyiteguro mukurikije inzu ya ba sogokuruza banyu+, nk’uko imice yanyu iri+, mwisunze ivyanditswe+ na Dawidi umwami wa Isirayeli n’ivyanditswe+ na Salomo umuhungu wiwe.  Muhagarare+ ahantu heranda mukurikije imigwi y’inzu ya ba sekuruza ku bwa bene wanyu, abahungu b’abantu, kandi habe umugabane w’inzu ya ba sekuru+ y’Abalewi+.  Mukerere imbagwa ya pasika+, mwiyeze+ mwongere mugire imyiteguro kugira ngo bene wanyu bakore bisunze ijambo rya Yehova ryatanzwe biciye kuri Musa+.”  Nuko Yosiya atērēra abahungu b’abantu imikuku, imyagazi y’intama y’amasuguru n’imyagazi y’impene y’amasuguru, vyose abitanga ngo bibe imbagwa za pasika ku bw’abari ng’aho bose, bikaba vyagera ku bihumbi mirongo itatu, atanga n’inka ibihumbi bitatu+. Ivyo vyari bivuye mu bintu vy’umwami+.  Abaganwa biwe+ na bo batanga intererano yo kuba ishikanwa ritangwa ku bushake ku bw’abantu+, ku bw’abaherezi no ku bw’Abalewi. Hilikiya+ na Zekariya na Yehiyele, bwa ndongozi z’inzu y’Imana y’ukuri, baha abaherezi ibitungwa ibihumbi bibiri n’amajana atandatu be n’inka amajana atatu, ngo bibe imbagwa za pasika.  Konaniya na bene wabo Shemaya na Netaneli, na Hashabiya na Yeyeli na Yozabadi abakuru b’Abalewi, batērēra Abalewi ibitungwa ibihumbi bitanu n’inka amajana atanu, ngo bibe imbagwa za pasika. 10  Nuko igikorwa kirategurwa+, abaherezi na bo baguma bahagaze+ mu bibanza vyabo+, be n’Abalewi bakurikije imice yabo+, nk’uko ibwirizwa ry’umwami ryari+. 11  Bakerera rero imbagwa ya pasika+ maze abaherezi+ bamijagira+ amaraso babahaye, mu gihe Abalewi bariko bakura insato ku mbagwa+. 12  Vyongeye, bategura amashikanwa aturirwa kugira ngo bayahe imigwi+ bakurikije inzu ya ba sekuru+, bayahe abahungu b’abantu, ngo bashikanire+ Yehova bisunze ivyanditswe mu gitabu ca Musa+; bagira gutyo no ku nka. 13  Maze bateka+ ishikanwa rya pasika+ ku muriro nk’uko vyari bisanzwe bigirwa; ibintu vyagizwe vyeranda na vyo babiteka+ mu nkono zo gutekamwo no mu nkono zifukuye munsi no mu mabakure y’inzimano, hanyuma babizanira ningoga abahungu bose b’abantu+. 14  Mu nyuma, bategura ivyabo n’ivy’abaherezi+, kuko abaherezi bene Aroni bari bafatiriwe no gushikana ibimazi biturirwa+ be n’ibikenye binuze+ gushika ku mugoroba; Abalewi na bo bategura+ ivyabo n’ivy’abaherezi bene Aroni. 15  Abaririmvyi+ bene Asafu+ bari kw’ibanga ryabo, hisunzwe ibwirizwa rya Dawidi+ n’irya Asafu+ n’irya Hemani+ n’irya Yedutuni+ umubonyi+ w’umwami; abarinzi b’amarembo+ na bo bari ku marembo atandukanye+. Ntivyaba ngombwa ko bava ku gikorwa cabo, kuko bene wabo Abalewi babategurira+. 16  Nuko igikorwa cose ca Yehova kirategurwa kuri uwo musi kugira bahimbaze pasika+ no kugira bashikane ku gicaniro ca Yehova amashikanwa aturirwa, nk’uko ibwirizwa ry’Umwami Yosiya ryari+. 17  Bene Isirayeli bari ng’aho batangura guhimbaza pasika+ ico gihe, be n’umusi mukuru w’udutsima tutarimwo umwambiro, mu kiringo c’imisi indwi+. 18  Ntihari bwigere hahimbazwa pasika mwene iyo muri Isirayeli kuva mu misi ya Samweli umuhanuzi+, eka kandi nta n’umwe mu bandi bami+ ba Isirayeli yari yarahimbaje pasika nk’iyahimbajwe na Yosiya n’abaherezi n’Abalewi na Yuda yose na Isirayeli bari ng’aho be n’ababa i Yeruzalemu. 19  Mu mwaka ugira cumi n’umunani w’ingoma ya Yosiya ni ho iyo pasika yahimbazwa+. 20  Inyuma y’ivyo vyose, Yosiya amaze gutegura inzu, Neko+ umwami wa Misiri+ aduga kurwana i Karikemishi+ iruhande ya Efurate. Maze Yosiya+ asohoka guhura na we+. 21  Aca amutumako intumwa ati: “Mpuriye kuki nawe ga yewe mwami wa Yuda? Si wewe nje kurwanya uno musi, mugabo nje kurwanya iyindi nzu, kandi Imana ubwayo yavuze ko nkwiye kuyitera uruhagarara. Nureke ku neza yawe kubera Imana, yo iri kumwe nanje, ntutume iguhonya+.” 22  Yamara Yosiya ntiyahindukira ngo amureke+, mugabo ariyoberanya+ kugira amurwanye, ntiyumviriza amajambo ya Neko+ yari yavuye mu kanwa k’Imana. Nuko aza kurwanira mu kiyaya c’umubande ca Megido+. 23  Maze abarashi+ barasa Umwami Yosiya, ku buryo umwami abwira abasuku biwe ati: “Nimunyururutse, kuko nkomerekejwe cane rwose+.” 24  Nuko abasuku biwe bamwururutsa umukogote, maze bamwuriza mu mukogote wiwe w’intambara ugira kabiri, bamuzana i Yeruzalemu+. Gutyo arapfa+ maze ahambwa mw’itongo ry’abapfuye rya ba sekuruza biwe+; Yuda yose na Yeruzalemu bigandarira+ Yosiya. 25  Yeremiya+ atangura kuririmbana agahinda+ kubera Yosiya; abaririmvyi n’abaririmvyikazi+ bose baracavuga ivya Yosiya mu turirimbo tw’intimba twabo gushika n’uno musi; nuko batugira ingingo nyobozi kuri Isirayeli, kandi ehe twanditswe mu turirimbo tw’intimba+. 26  Nayo ibisigaye mu vya+ Yosiya n’ibikorwa vyiwe vy’ubuntu bwuzuye urukundo+, nk’uko ivyanditswe mw’itegeko+ rya Yehova biri, 27  be n’ivyiwe, ivya mbere n’ivya nyuma+, ehe vyanditswe mu Gitabu+ c’Abami ba Isirayeli n’aba Yuda.

Amakuru yiyongereye