2 Ngoma 23:1-21

23  Mu mwaka ugira indwi, Yehoyada+ agira umutima rugabo maze agirana isezerano n’abakuru b’amajana+, ari bo Azariya mwene Yerohamu, na Ishimayeli mwene Yehohanani na Azariya mwene Obedi na Mayaseya mwene Adaya na Elishafati mwene Zikiri.  Hanyuma bazunguruka muri Yuda, bakoraniriza hamwe Abalewi+ bo mu bisagara vyose vya Yuda n’abakuru+ b’amazu ya ba sekuru+ ba Isirayeli. Nuko baza i Yeruzalemu.  Maze iryo shengero ryose rigirana isezerano+ n’umwami mu nzu+ y’Imana y’ukuri, hanyuma ababwira ati: “Ehe umuhungu+ w’umwami azoganza+, nk’uko Yehova yasezeranye ku vyerekeye abahungu ba Dawidi+.  Ibi ni vyo muzokora: ica gatatu canyu mwebwe abaza kw’isabato+, bo mu baherezi+ no mu Balewi+, bazoba abarinzi b’imiryango+;  ikindi ca gatatu kizoba kiri ku nzu y’umwami+; ikindi ca gatatu na co kw’Irembo ry’Umushinge+; abantu bose bazoba bari mu bigo+ vy’inzu ya Yehova.  Ntihaze hagire uwinjira mu nzu ya Yehova+ atari abaherezi n’abo mu Balewi bakora igikorwa+. Abo ni bo bazokwinjira, kuko ari umugwi mweranda+, kandi abantu bose bazogumya ibwirizwa rya Yehova.  Kandi Abalewi baze bakikuze umwami irya n’ino+, umwe wese n’ibirwanisho vyiwe mu maboko; nayo uwo wese azokwinjira mu nzu, aze yicwe. Muze mugumane n’umwami iyo yinjiye n’iyo asohotse.”  Abalewi na Yuda yose bakora bisunze ivyo Yehoyada+ umuherezi yari yategetse vyose+. Nuko umwe wese atora abantu biwe, abinjira kw’isabato hamwe n’abasohoka kw’isabato+, kuko Yehoyada umuherezi atari yarekuye imice+ ngo ive ku gikorwa.  Vyongeye, Yehoyada umuherezi aha abakuru b’amajana+ amacumu n’inkinzo be n’inkinzo z’umuzingi+ vyahora ari ivy’Umwami Dawidi+, ivyari mu nzu y’Imana y’ukuri+. 10  Hanyuma ashiraho abantu bose+, emwe, umwe wese afise mu kuboko ikirwanisho ciwe co gutera, kuva ku ruhande rw’iburyo rw’inzu gushika ku ruhande rw’ibubamfu rw’iyo nzu, iruhande y’igicaniro n’iruhande y’iyo nzu, irya n’ino, hafi y’umwami. 11  Maze basohora umuhungu w’umwami+, bamushirako umugāra+ n’Igishingantahe+ baraheza bamugira umwami, gutyo Yehoyada n’abahungu biwe baramurobanuza amavuta+, bavuga bati: “Umwami nabeho+!” 12  Ataliya yumvise urwamo rw’abantu bariko biruka bongera bashemeza umwami+, aca aza aho abantu bari ku nzu ya Yehova. 13  Maze aravye, abona umwami ahagaze iruhande y’inkingi yiwe+ ku bwinjiriro, n’abaganwa+ n’abavuza inzumbete+ bari iruhande y’umwami, abanyagihugu bose na bo bariko banezerwa+ bongera bavuza inzumbete+, n’abaririmvyi+ bafise ibicurarangisho vy’ururirimbo n’abatanga ikimenyetso co gushemeza. Ataliya aca atantamura impuzu ziwe maze avuga ati: “Ni umugambi mubi! Ni umugambi mubi+!” 14  Mugabo Yehoyada umuherezi asohora abakuru b’amajana, abagenywe bo mu nteko za gisirikare, ababwira ati: “Musohore mumukure mu misitari+; kandi uwumukurikira wese yicishwe inkota!” Kuko uwo muherezi yari yavuze ati: “Ntimumwicire mu nzu ya Yehova.” 15  Nuko bamushorerako amaboko. Ashitse ku rwinjiriro rw’irembo ry’amafarasi rw’inzu y’umwami, baca bamwicira ng’aho+. 16  Maze Yehoyada apfundika isezerano hagati yiwe n’abantu bose be n’umwami, yuko bobandanije kuba abantu+ ba Yehova. 17  Inyuma y’ivyo, abantu bose baza ku nzu ya Bayali, bayisiturira hasi+; ibicaniro vyayo+ n’ibishusho vyayo barabimenagura+, Matani+ umuherezi wa Bayali na we bamwicira+ imbere y’ivyo bicaniro. 18  Vyongeye, Yehoyada ashira amabanga y’inzu ya Yehova mu kuboko kw’abaherezi n’Abalewi, abo Dawidi+ yari yarashize mu mice ku nzu ya Yehova ngo bashikane ibimazi biturirwa vya Yehova bisunze ivyanditswe mw’itegeko rya Musa+, babishikane banezerewe kandi baririmba nk’uko vyashinzwe na Dawidi. 19  Nuko ashira abarinzi b’amarembo+ ku marembo+ y’inzu ya Yehova kugira ngo ntihagire umuntu ahumanye mu buryo na bumwe yinjira. 20  Aca atora abakuru b’amajana+ n’abahambaye n’abatware b’abantu be n’abanyagihugu bose, araheza amanukana umwami amukuye ku nzu ya Yehova+. Maze bashika ku nzu y’umwami baciye mw’irembo ryo haruguru hanyuma bicarika umwami ku ntebe y’ubwami+. 21  Abanyagihugu bose babandanya kunezerwa+; igisagara ntihagira ikigihungabanya; nayo Ataliya, bari bamwicishije inkota+.

Amakuru yiyongereye