2 Ngoma 22:1-12

22  Maze ababa i Yeruzalemu bimika Ahaziya+ umuhungu wiwe w’umuhererezi ngo abe umwami mu kibanza ciwe (kuko ka kagwi k’abambuzi kazanana n’Abarabu+ kw’ikambi kari karishe bakuruwe bose+,) maze Ahaziya mwene Yehoramu atangura kuganza ari umwami wa Yuda.  Ahaziya yari afise imyaka mirongo ibiri n’ibiri igihe yatangura kuganza+, amara umwaka umwe aganza i Yeruzalemu. Nyina yitwa Ataliya+ umwuzukuru wa Omuri+.  Na we nyene agendera mu nzira z’inzu ya Ahabu+, kuko nyina+ ari we yamubereye umujanama mu vyo gukora ivy’ububisha.  Abandanya gukora ivyari bibi mu maso ya Yehova, nk’inzu ya Ahabu, kuko ari bo bamubereye abajanama+ se wiwe amaze gupfa, bikamukwegera guhona.  Agendera kandi mu mpanuro yabo+, ku buryo ajana na Yehoramu+ mwene Ahabu umwami wa Isirayeli mu ntambara yo kurwanya Hazayeli+ umwami wa Siriya i Ramoti-gileyadi+, ari yo abarashi barasiyemwo Yehoramu+.  Nuko uno aragaruka kugira ngo yivurize i Yezireyeli+ ibikomere bari bamuteje i Rama*+ igihe yarwanya Hazayeli umwami wa Siriya. Nayo Azariya*+ mwene Yehoramu+ umwami wa Yuda, amanuka kuraba Yehoramu+ mwene Ahabu i Yezireyeli, kuko yari arwaye+.  Mugabo ugutemba kwa Ahaziya kwavuye ku Mana+, igihe yaza kwa Yehoramu; ashitse, asohokana+ na Yehoramu baja kuri Yehu+ umwuzukuru wa Nimushi+, uwo Yehova yari yararobanuje amavuta+ kugira arandure inzu ya Ahabu+.  Yehu akimara kugiranira amatati n’inzu ya Ahabu+, abona abaganwa ba Yuda n’abahungu ba bene wabo na Ahaziya+, abasuku ba Ahaziya, aca arabica+.  Maze atangura kurondera Ahaziya, amaherezo baramufata+, igihe yari yinyegeje i Samariya+, baraheza bamuzanira Yehu. Nuko baramwica maze baramuhamba+, kuko bavuze bati: “Ni umwuzukuru wa Yehoshafati+, uwarondeye Yehova n’umutima wiwe wose+.” Ntihagira n’umwe wo mu nzu ya Ahaziya asigarana ububasha bwo kuganza ubwami. 10  Nayo Ataliya+ nyina wa Ahaziya, abona ko umuhungu wiwe yari yapfuye. Arahaguruka rero, atikiza abo mu nda y’ingoma* bose b’inzu ya Yuda+. 11  Ariko Yehoshabeyati+ umukobwa w’umwami atora Yehowasi+ mwene Ahaziya, amwiba mu bahungu b’umwami bari kwicwa, maze we hamwe n’umurezi wiwe abashira mu cumba kigenewe uburiri. Yehoshabeyati umukobwa w’Umwami Yehoramu+, umugore wa Yehoyada+ umuherezi (kuko yari mushiki wa Ahaziya), aguma amunyegeje kubera Ataliya, ntiyamwica+. 12  Agumana na bo mu nzu y’Imana y’ukuri, anyegejwe mu kiringo c’imyaka itandatu+, mu gihe Ataliya yaganza igihugu+ ari umwamikazi+.

Amakuru yiyongereye

Ni impfunyapfunyo ya Ramoti-gileyadi.
Yitwa Ahaziya ku mirongo ya 1, 2, 7-11.
Ijambo ku rindi ni “uruvyaro rw’ubwami.”