2 Ngoma 19:1-11

19  Maze Yehoshafati umwami wa Yuda agaruka amahoro+ ku nzu iwe i Yeruzalemu.  Nuko Yehu+ mwene Hanani+ umubonyi+ arasohoka aja imbere yiwe, abwira Umwami Yehoshafati ati: “Mbega umubisha ni we yari akwiye gutabarwa+? Abanka+ Yehova ni bo ukwiye gukunda+? Ku bw’ico Yehova arakurakariye+.  Ariko hari ibintu vyiza+ vyabonetse muri wewe, kuko wakuye ibikingi vyeranda mu gihugu+ kandi ugategurira umutima wawe kurondera Imana y’ukuri+.”  Yehoshafati abandanya kuba i Yeruzalemu; maze yongera gusohoka aja mu bantu kuva i Beyeri-sheba+ gushika mu karere k’imisozi ka Efurayimu+, kugira ngo abagarukane kuri Yehova Imana ya ba sekuruza babo+.  Nuko ashira abacamanza mu gihugu cose, mu bisagara vyose bikingijwe ibihome vya Yuda, igisagara ku kindi+.  Maze abwira abo bacamanza ati: “Murabe ivyo mukora+, kuko mudaca imanza z’umuntu mugabo muca imanza za Yehova+; kandi ari kumwe namwe mu vy’uguca imanza+.  Nuko rero, mutinye Yehova+. Mube maso mukore+, kuko ata kutagororoka+ canke ukugira nkunzi+ canke ukurya igiturire+ biri muri Yehova Imana yacu.”  I Yeruzalemu na ho nyene Yehoshafati ahashira bamwe mu Balewi+ n’abaherezi+, na bamwe mu bakuru b’amazu ya ba sekuru+ ba Isirayeli ngo bace imanza+ za Yehova n’imanza+ z’ababa i Yeruzalemu.  Vyongeye, abategeka ati: “Ng’uku uko muzokora mu gutinya+ Yehova, mubigiranye ubwizigirwa n’umutima ukwiye. 10  Ku vyerekeye urubanza rwose bene wanyu baba mu bisagara vyabo bazobatura, rwaba urujanye n’ugusesa amaraso+, urujanye n’itegeko+ n’ibwirizwa+ n’ingingo nyobozi+ n’ingingo z’ubutungane+, muze mubagabishe kugira ntibacumure kuri Yehova bikaba ngombwa ko mwe na bene wanyu murakarirwa+. Ukwo ni ko muzokora kugira ntimwikwegere ukwagirwa n’icaha. 11  Ehe ng’uyu Amariya umukuru w’abaherezi wo kubayobora ku bijanye n’ikintu cose ca Yehova+; na Zebadiya mwene Ishimayeli indongozi y’inzu ya Yuda ku bijanye n’ikintu cose c’umwami; kandi ehe murafise Abalewi bazobabera abarongozi. Nimukomere+ mukore, Yehova+ abane n’iciza+.”

Amakuru yiyongereye