2 Ngoma 17:1-19

17  Maze Yehoshafati+ umuhungu wiwe atangura kuganza mu kibanza ciwe no gukomeza ikibanza ciwe kuri Isirayeli.  Atangura gushira inteko za gisirikare mu bisagara vyose bikingijwe ibihome vya Yuda no gushira ibirindiro mu gihugu ca Yuda no mu bisagara vya Efurayimu, ivyo Asa se wiwe yari yarafashe+.  Yehova abandanya kubana na Yehoshafati+, kuko yagendera mu nzira za kera za Dawidi sekuruza+, ntarondere za Bayali+.  Kuko Imana ya se ari yo yarondera+ kandi akagendera mw’ibwirizwa ryayo+, ntakore ibikorwa vya Isirayeli+.  Yehova aguma ashimangiye ubwami mu kuboko kwiwe+; kandi Yuda yose ibandanya guha impano+ Yehoshafati, maze agira ubutunzi bwinshi n’ubuninahazwa bwinshi+.  Nuko umutima wiwe ugira ubutinyutsi mu nzira+ za Yehova, akura mbere muri Yuda ibibanza bikirurutse+ n’ibikingi vyeranda+.  Mu mwaka ugira gatatu w’ingoma yiwe atumako abaganwa biwe, ari bo Beni-hayili na Obadiya na Zekariya na Netaneli na Mikaya, kugira ngo bigishe mu bisagara vya Yuda,  bari kumwe n’Abalewi: Shemaya na Netaniya na Zebadiya na Asaheli na Shemiramoti na Yehonatani na Adoniya na Tobiya na Tobu-adoniya Abalewi, bari kumwe kandi na Elishama na Yehoramu abaherezi+.  Nuko batangura kwigisha+ muri Yuda, bakaba bari bitwaje igitabu c’itegeko rya Yehova+; baguma bazunguruka mu bisagara vyose vya Yuda, bigisha mu bantu. 10  Maze ubwoba+ buvuye kuri Yehova buza ku bwami bwose bw’ibihugu vyari irya n’ino ya Yuda, ntibwarwanya Yehoshafati+. 11  Kandi barazanira Yehoshafati impano+ n’amahera vy’ikibuguro+ babikuye ku Bafilisitiya. Abarabu+ na bo nyene baramuzanira imikuku: impfizi z’intama ibihumbi indwi n’amajana indwi n’amasuguru y’impene ibihumbi indwi n’amajana indwi+. 12  Yehoshafati abandanya gutera imbere no kuba uwuhambaye+ ku rugero rwo hejuru; kandi aguma yubaka muri Yuda ibibanza bikingijwe ibihome+ n’ibisagara vy’ububiko+. 13  Agira ibintu vyinshi mu bisagara vya Yuda; kandi i Yeruzalemu hari abarwanyi+, abagabo b’intwari kandi b’abanyenkomezi+. 14  Aya ni yo yari amabanga yabo hakurikijwe inzu ya ba sekuruza babo: Muri Yuda hari abakuru b’ibihumbi: uwa mbere yari Aduna umukuru, akaba yari kumwe n’abagabo b’intwari kandi b’abanyenkomezi ibihumbi amajana atatu+. 15  Yagaba Yehohanani umukuru, uno akaba yari kumwe n’abagabo ibihumbi amajana abiri na mirongo umunani. 16  Yagaba Amasiya mwene Zikiri uwitanze+ gukorera Yehova, akaba yari kumwe n’abagabo b’intwari kandi b’abanyenkomezi ibihumbi amajana abiri. 17  Muri Benyamini+ na ho hari wa mugabo w’intwari kandi w’umunyenkomezi Eliyada, akaba yari kumwe n’abagabo ibihumbi amajana abiri bafise umuheto n’inkinzo+. 18  Yagaba Yehozabadi, uno akaba yari kumwe n’abagabo ibihumbi ijana na mirongo umunani bafise ibikoresho ku bw’ingabo. 19  Abo ni bo bakorera umwami, uretse abo umwami yashize mu bisagara bikingijwe ibihome+ muri Yuda hose.

Amakuru yiyongereye