2 Ngoma 10:1-19

10  Nuko Rehobowamu+ aja i Shekemu, kuko i Shekemu+ ari ho Abisirayeli bose bari baje kumugirira umwami.  Yerobowamu+ mwene Nebati akivyumva, mu gihe yari akiri mu Misiri+ (kuko yari yarahunze kubera Salomo umwami), aca aragaruka avuye mu Misiri+.  Batuma rero kumuhamagara, maze Yerobowamu na Isirayeli yose baraza, babwira Rehobowamu+ bati:  “So wawe yatumye ingǒgo* yacu iba iyigumye+; none rero nuturemurure igikorwa kigumye ca so wawe n’ingǒgo iremereye+ yadushizeko, natwe tuzogukorera+.”  Na we ababwira ati: “Gende mumare iyindi misi itatu, hanyuma mugaruke aho ndi.” Nuko abantu baragenda.  Maze Umwami Rehobowamu agisha inama+ abagabo b’inararibonye bahora bakorera Salomo se wiwe akiri muzima, ati: “Muhanuye gute ngo nishure aba bantu+?”  Nuko bamubwira bati: “Niwerekana ko uri mwiza kuri aba bantu, ukabahimbara koko kandi ukababwira vy’ukuri amajambo meza+, na bo ntibazobura kuba abasuku bawe nantaryo+.”  Ariko areka impanuro+ abagabo b’inararibonye bari bamuhanuye, maze atangura kugisha inama imisore yari yarakuranye na we+ yamukorera+.  Ayibwira ati: “Mutanze impanuro nyabaki+ ngo twishure aba bantu bambwiye bati: ‘Nuremurure ingǒgo so wawe yadushizeko+’?” 10  Nuko nya misore yari yarakuranye na we, ivugana na we iti: “Ibi ni vyo uzobwira abantu bakubwiye ngo: ‘So wawe yatumye ingǒgo yacu iremera, mugabo weho, nuyituremurure’; uze ubabwire uti+: ‘Urutoke rwanje rw’uruhererezi ruzoba koko runini kuruta mu mafyinga ha dawe+. 11  Ubu rero, dawe yabaremetse ingǒgo iremereye, mugabo jewe, nzokwongera ku ngǒgo yanyu+. Dawe yabahanishije ibimoko, mugabo jewe, nzokoresha ibishishaguzo+.’” 12  Hanyuma Yerobowamu n’abantu bose baza kuri Rehobowamu ku musi ugira gatatu, nk’uko umwami yari yavuze, ati: “Mugaruke aho ndi ku musi ugira gatatu+.” 13  Nuko umwami abishurana ugukara+. Gutyo Umwami Rehobowamu areka impanuro+ y’abagabo b’inararibonye+, 14  maze ababwira yisunze impanuro ya ya misore+, ati: “Nzotuma ingǒgo yanyu iremera gusumba, kandi jewe, nzoyongerako. Dawe yabahanishije ibimoko, mugabo jewe nzokoresha ibishishaguzo+.” 15  Nuko umwami ntiyumviriza abantu; kuko iryo ryari ihinduka ry’ibintu rivuye ku Mana y’ukuri+, kugira ngo Yehova ashitse ijambo ryiwe+ yari yarabwiye Yerobowamu mwene Nebati+ biciye kuri Ahiya+ Umunyashilo+. 16  Nayo Isirayeli yose, kubera ko umwami atabumvirije, abantu bishura rero umwami bati: “Ni umuturi nyabaki dufise muri Dawidi+? Kandi nta ntoranwa iri muri mwene Yese+. Umwe wese naje ku mana ziwe+, ewe Isirayeli! Ubu rero niwitwararike inzu yawe, ewe Dawidi+!” Isirayeli yose ica yigira ku mahema yayo. 17  Nayo bene Isirayeli baba mu bisagara vya Yuda, Rehobowamu abandanya kubaganza+. 18  Inyuma y’aho, Umwami Rehobowamu arungika Hadoramu+, uwagaba abagenewe ibikorwa vy’agahato, mugabo bene Isirayeli bamutera amabuye+, arapfa. Umwami Rehobowamu we, biramukundira kwurira mu mukogote wiwe kugira ngo ahungire i Yeruzalemu+. 19  Abisirayeli babandanya kugarariza+ inzu ya Dawidi gushika n’uyu musi.

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.