2 Abami 5:1-27

5  Kandi umuntu umwe yitwa Namani+, umukuru w’ingabo z’umwami wa Siriya, yari yarabaye umugabo ahambaye imbere y’umukama wiwe akaba kandi yarubahwa, kuko Yehova yari yahaye ubukiriro Siriya biciye kuri we+; uwo mugabo yari yarerekanye yuko ari intwari n’umunyenkomezi, naho yari umunyamibembe.  Abasiriya na bo, bari barasohotse ari utugwi tw’abambuzi+, bagira imbohe agakobwa k’Akisirayelikazi+ bagakuye mu gihugu ca Isirayeli, karahava gakorera umugore wa Namani.  Mu nyuma kabwira+ inabuja gati: “Icompa umukama wanje akaba imbere y’umuhanuzi+ ari i Samariya! Yoheza akamukiza imibembe yiwe+.”  Mu nyuma, umuntu umwe aza kumenyesha umukama wiwe ati: “Wa mukobwa wo mu gihugu ca Isirayeli yavuze uku n’uku+.”  Maze umwami wa Siriya avuga ati: “Fata inzira! Ingo ndungikire ikete umwami wa Isirayeli.” Atangura rero kugenda, atwara mu kuboko kwiwe+ italanto cumi z’ifeza n’ibice vy’inzahabu+ ibihumbi bitandatu n’impuzu zo gukuranya+ cumi.  Azanira nya kete+ umwami wa Isirayeli, rikaba ryavuga riti: “None rero, ku gihe nyene iri kete rigushikiriye, ehe ndakurungikiye Namani umusuku wanje, kugira ngo umukize imibembe yiwe.”  Umwami wa Isirayeli akimara gusoma nya kete, aca atantamura+ impuzu ziwe maze avuga ati: “Mbega ndi Imana+, kugira nice no kugira nzigame ubuzima+? Kuko uyu muntu antumyeko intumwa kunsaba ngo nkize umugabo imibembe; ndabinginze murabe, mubone ingene ariko arondera gutongana nanje+.”  Elisha wa muntu w’Imana y’ukuri akimara kwumva yuko umwami wa Isirayeli yatantamuye impuzu ziwe+, aca atuma ku mwami ati: “Kubera iki watantamuye impuzu zawe? Enda naze kuri jewe kugira ngo amenye yuko hariho umuhanuzi muri Isirayeli+.”  Namani azanana rero n’amafarasi yiwe n’imikogote y’intambara yiwe, ahagarara ku bwinjiriro bw’inzu ya Elisha. 10  Ariko Elisha amutumako intumwa ati: “Ugende hariya, wiyuhagire+ incuro indwi+ muri Yorodani kugira ngo umubiri wawe ugaruke kuri wewe+; maze ube uwudahumanye.” 11  Namani aca ararakara+ maze atangura kugenda, avuga ati: “Ehe nari nibwiye nti+: ‘Arasohoka aze aho ndi, ahagarare koko maze yambaze izina rya Yehova Imana yiwe hanyuma azungagirize ukuboko kwiwe hejuru ya nya hantu aheze akize koko umunyamibembe.’ 12  Mbega Abana na Farupari, inzuzi z’i Damasiko+, ntiziruta amazi+ yose ya Isirayeli? Sinoziyuhagiramwo ngahumanuka koko+?” Aca arahindukira, agenda ashangashiwe+. 13  Abasuku biwe baregera rero maze bamubwira bati: “Dawe+, iyo uwo muhanuzi aba agusavye ikintu gikomeye ntiwari kugikora? Nkanswe rero ubu akubwiye ngo: ‘Niwiyuhagire maze ube uwudahumanye’?” 14  Aca aramanuka maze yibira muri Yorodani incuro indwi, nk’uko ijambo rya wa muntu w’Imana y’ukuri ryari+; hanyuma umubiri wiwe usubira kuba nk’umubiri w’akana gatoya+, aba uwudahumanye+. 15  Maze asubira kuri wa muntu w’Imana y’ukuri+, we hamwe n’ikambi yiwe yose; araza, ahagarara imbere yiwe araheza avuga ati: “Ehe ubu ndamenye koko yuko ata handi hantu hari Imana mw’isi atari muri Isirayeli+. None rero, ndakwinginze wemere ingabirano y’umuhezagiro+ ivuye ku musuku wawe.” 16  Ariko avuga ati: “Ndahiye ukubaho kwa Yehova+ uwo mpagarara imbere, sindayemera+.” Atangura kumugobera ngo ayemere, mugabo aguma yanka. 17  Amaherezo Namani avuga ati: “Nimba utayemeye, ndakwinginze umusuku wawe ahabwe ivu rikeya+, umutwaro w’inyumpu zibiri; kuko umusuku wawe atazokwongera guhereza ishikanwa riturirwa canke ikimazi izindi mana, atari Yehova+. 18  Yehova aze ababarire umusuku wawe muri iki kintu: Umukama wanje niyinjira mu nzu ya Rimoni+ kwunamayo, akishimikiza+ ukuboko kwanje, nanje bikaba ngombwa ko nunama+ mu nzu ya Rimoni, ninunama mu nzu ya Rimoni, ndinginze, Yehova aze ababarire umusuku wawe muri ivyo+.” 19  Aca amubwira ati: “Genda amahoro+.” Nuko aragenda avuye aho ari, agenda akarere kanini k’igihugu. 20  Maze Gehazi+ umusuku wa Elisha umuntu w’Imana y’ukuri+ avuga ati: “Ehe databuja yaretse Namani+ uwu Musiriya mu kutemera kwakira ivyo yazanye. Ndahiye ukubaho kwa Yehova+, ngira niruke inyuma yiwe, ngire ico ndamukuyeko+.” 21  Gehazi atangura kwoma inyuma Namani. Namani abonye umuntu yiruka inyuma yiwe, aca yururuka umukogote wiwe kugira ngo ahure na we hanyuma avuga ati: “Ni amahoro+?” 22  Na we ati: “Ni amahoro. Databuja+ ubwiwe antumye+ ngo: ‘Ehe ubu nyene ngendewe n’imisore ibiri yo mu karere k’imisozi ka Efurayimu, yo mu bahungu b’abahanuzi+. Ndakwinginze ubahe italanto y’ifeza n’impuzu zo gukuranya zibiri+.’” 23  Namani aca avuga ati: “Enda niwakire italanto zibiri.” Aguma amugobera+, amaherezo atekera italanto zibiri z’ifeza mu masaho abiri, hamwe n’impuzu zo gukuranya zibiri, hanyuma abiha babiri mu basuku biwe, kugira ngo babitware imbere ya Gehazi. 24  Ashitse i Ofeli, aca abitora mu kuboko kwabo maze abishira mu nzu+ hanyuma arungika nya bagabo. Nuko baragenda. 25  Nayo we, arinjira maze ahagarara iruhande ya shebuja+. Nuko Elisha amubwira ati: “Uvuye he ga Gehazi?” Na we avuga ati: “Umusuku wawe nta ho yagiye namba+.” 26  Elisha aca amubwira ati: “Mbega umutima wanje ntiwajanye nawe igihe urya mugabo yahindukira kugira yururuke umukogote wiwe ngo ahure nawe? Mbega ubu ni igihe co kwemera ifeza canke kwemera impuzu canke imirima y’imyelayo canke imirima y’imizabibu canke intama canke inka canke abasuku canke abasukukazi+? 27  Imibembe+ ya Namani izomata rero kuri wewe no ku ruvyaro rwawe, gushika igihe kitagira urugero*+.” Gehazi aca arasohoka ava imbere yiwe, ari umunyamibembe yera derere*+.

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.
Canke, “yera nka shelegi.” “Shelegi” ni ibintu vyera cane vy’ibivunjivunji bigwa nk’imvura.