Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

2 Abami 4:1-44

4  Nuko umugore umwe wo mu bagore b’abahungu+ b’abahanuzi asemerera yerekeza kuri Elisha, ati: “Umusuku wawe, umugabo wanje, yarapfuye; kandi wewe ubwawe urazi neza yuko umusuku wawe yama atinya+ Yehova; uwufitiwe ideni+ yaje gutwara abana banje bompi ngo abagire abashumba biwe.”  Elisha aca amubwira ati: “Ndakugirire iki+? Mbwira; ufise iki mu nzu?” Na we ati: “Umusukukazi wawe nta co afise namba mu nzu atari umubindi w’amavuta ufise umunwa muremure+.”  Maze avuga ati: “Genda wisabire ivyombo hanze, mu babanyi bawe bose, ivyombo bigaragara. Nturondere bike gusa.  Uheze ugende, wiyugarane n’abahungu bawe, hanyuma usuke amavuta muri ivyo vyombo vyose, ivyuzuye ubishire ku ruhande.”  Aca aragenda avuye aho ari. Yiyugaranye n’abahungu biwe, bano batangura kuzana ivyombo hafi yiwe, nawe akaza arasuka+.  Nya vyombo bikimara kwuzura, abwira umuhungu wiwe ati: “Zana n’ikindi combo hafi yanje+.” Mugabo amubwira ati: “Nta kindi combo kiriho.” Nya mavuta aca arahagarara+.  Nuko arinjira, avyiganira wa muntu w’Imana y’ukuri; na we avuga rero ati: “Genda ugurishe ayo mavuta uheze urihe imyenda yawe+, hanyuma wewe n’abahungu bawe muzobeshwaho n’ibizoba bisigaye+.”  Umusi umwe, Elisha aca i Shunemu+, ahari umugore w’umumenyekana, maze uno atangura kumugobera+ ngo arye umukate. Igihe cose yaba ahaciye, yarakeberezayo kugira ngo arye umukate.  Amaherezo uwo mugore abwira umugabo wiwe+ ati: “Ehe rero, ndazi neza yuko ari umuntu mweranda w’Imana+ yama aca iwacu. 10  Ndakwinginze tumukorere icumba co hejuru+ gitoyi ku ruhome hanyuma tumushirireyo uburiri n’imeza n’intebe n’igitereko c’amatara+; maze igihe cose azoba aje iwacu azoshobora gukeberezayo+.” 11  Umusi umwe yinjirayo nk’uko bisanzwe; akebereza muri ca cumba co hejuru araheza aryamayo. 12  Nuko abwira Gehazi+ umusuku wiwe ati: “Hamagara uwo mugore w’Umunyashunemukazi+.” Aca aramuhamagara kugira ngo ahagarare imbere yiwe. 13  Maze abwira Gehazi ati: “Ndakwinginze umubwire uti: ‘Ehe wariyimye ivyo bintu vyose kubera twebwe+. None twogufasha iki+? Hari ico ufise bokubwirira umwami+ canke umukuru+ w’ingabo?’” Na we avuga ati: “Oya, kuko nibera mu b’iwacu+.” 14  Elisha yongerako ati: “None uwo mugore twomufasha iki?” Gehazi avuga rero ati: “Mu vy’ukuri nta muhungu afise+, kandi umugabo wiwe arashaje.” 15  Aca avuga ati: “Muhamagare.” Nuko aramuhamagara, hanyuma nya mugore aguma ahagaze ku bwinjiriro. 16  Maze avuga ati: “Mu mwaka uza, kuri iki gihe cashinzwe, uzoba uriko ugumbira umuhungu+.” Mugabo nya mugore avuga ati: “Oya databuja, ewe muntu w’Imana y’ukuri! Ntubeshe ku bijanye n’umusukukazi wawe.” 17  Ariko uwo mugore aribungenga hanyuma yibaruka umuhungu+ mu mwaka ukurikira kuri ico gihe cashinzwe, nk’uko Elisha yari yaramubwiye+. 18  Uwo mwana aguma akura; umusi umwe arasohoka nk’uko bisanzwe aja kwa se, uno akaba yari kumwe n’abashwabuzi+. 19  Aguma abwira se wiwe ati: “Umutwe wanje, yoo umutwe wanje+!” Amaherezo abwira umusuku ati: “Mutware kwa nyina+.” 20  Aramutwara rero, amushira nyina. Nuko aguma yicaye ku mavi ya nyina gushika ku mutaga, arateba arapfa+. 21  Maze araduga, amuryamika ku buriri+ bwa wa muntu w’Imana y’ukuri+ araheza aramwugarana hanyuma arasohoka. 22  Nuko ahamagara umugabo wiwe, avuga ati: “Ndakwinginze undungikire umwe mu basuku n’imwe mu ndogobwa z’ingore, mpeze niruke gushika kuri wa muntu w’Imana y’ukuri hanyuma ngaruke+.” 23  Mugabo avuga ati: “Kubera iki ugiye kuri we uno musi? Erega si imboneko y’ukwezi+ canke isabato.” Ariko nya mugore avuga ati: “Nta ngorane.” 24  Ashira itandiko kuri nya ndogobwa+, abwira umusuku wiwe ati: “Yiyobore ugende. Ntiwitinye kuyiyobora ngo ni kubera jewe, kiretse ndabikubwiye.” 25  Nuko aragenda maze ashika kuri wa muntu w’Imana y’ukuri ku musozi Karumeli. Nya muntu w’Imana y’ukuri akimubona nka hariya, aca abwira Gehazi umusuku wiwe+ ati: “Ehe wa mugore w’Umunyashunemukazi hariya. 26  Ndakwinginze rero wiruke guhura na we maze umubwire uti: ‘Ni impore? Umugabo wawe ari impore? Wa mwana ari impore?’” Nya mugore na we avuga ati: “Ni impore.” 27  Ashitse kuri nya muntu w’Imana y’ukuri ku musozi, aca amufata ku birenge+. Gehazi aca aregera ngo amusunure+, mugabo nya muntu w’Imana y’ukuri+ avuga ati: “Mureke+, kuko adundumiwe mu mutima+; Yehova ubwiwe yabimpishije+, ntiyabimenyesheje.” 28  Nya mugore avuga rero ati: “Mbega hari umuhungu nasavye biciye ku mukama wanje? Sinavuze nti: ‘Ntutume ngira icizigiro kitari co+’?” 29  Elisha aca abwira Gehazi+ ati: “Kenyera mu kiyunguyungu+ maze ufate inkoni yanje+ mu kuboko kwawe uheze ugende. Nihagira uwo muhura, ntumuramutse+; kandi nihagira uwukuramutsa, ntumwishure. Hanyuma ushire inkoni yanje mu maso h’ako gahungu+.” 30  Nyina wa nya gahungu aca avuga ati: “Ndahiye ukubaho kwa Yehova+ n’ukubaho kwawe+, simvana nawe+.” Nuko Elisha arahaguruka hanyuma ajana na we. 31  Maze Gehazi arabarengana agenda imbere yabo hanyuma ashira nya nkoni mu maso ha nya gahungu, mugabo ntihagira ijwi ryumvikana canke ngo hagire agakoma+. Asubira inyuma rero guhura na we maze arabimumenyesha, avuga ati: “Ka gahungu ntikikanguye+.” 32  Amaherezo Elisha ashika mu nzu, asanga nya gahungu kapfuye, karyamitswe ku buriri bwiwe+. 33  Nuko arinjira araheza ariyugarana we n’ako gahungu+ hanyuma atangura gusenga Yehova+. 34  Amaherezo arurira hanyuma aryama kuri nya mwana+; ashira umunwa wiwe ku munwa wa nya mwana n’amaso yiwe ku maso ya nya mwana n’ibiganza vyiwe ku biganza vya nya mwana, aguma yubaraye kuri we; maze umubiri wa nya mwana buhorobuhoro urasusuruka. 35  Maze Elisha atangura kwongera kugendagenda mu nzu, aja aha na hariya, hanyuma arurira maze yubarara kuri we. Nya gahungu gatangura kwasamura gushika ku ncuro indwi, hanyuma karakanura+. 36  Nuko ahamagara Gehazi hanyuma avuga ati: “Hamagara uwo mugore w’Umunyashunemukazi+.” Aramuhamagara rero, yinjira aho Elisha ari. Maze avuga ati: “Tora umuhungu wawe+.” 37  Nuko arinjira, agwa ku birenge vyiwe araheza aramwunamira ashika hasi+, hanyuma atora umwana wiwe, arasohoka+. 38  Elisha asubira i Gilugali+, kandi hari ikigoyi+ mu gihugu. Kubera ko abahungu+ b’abahanuzi bari bicaye imbere yiwe+, amaherezo abwira umusuku wiwe+ ati: “Shira ku ziko ya nkono nini uheze utekere isupu abahungu b’abahanuzi+.” 39  Nuko umuntu umwe arasohoka aja mu gahinga kwaha utubabi tw’agati k’umwora+, maze abona umutanga araheza awamurako imitangatanga, yuzuza impuzu yiwe, maze araza, ayikekagurira muri ya nkono y’isupu, kuko batari bazi ivyo ari vyo. 40  Mu nyuma barayisuka kugira nya bagabo barye. Bakimara kurya kuri nya supu, baca batangura gusemerera bati: “Muri iyi nkono hariyo urupfu+, ewe muntu w’Imana y’ukuri+.” Ntibashobora kurya. 41  Maze avuga ati: “Nimuzane rero ifu.” Amaze kuyiterera muri nya nkono, avuga ati: “Sukira abantu barye.” Ntihagira ikintu kibi kiba muri nya nkono+. 42  Nuko umugabo umwe arashika avuye i Bayali-shalisha+, aza azaniye+ nya muntu w’Imana y’ukuri umukate wo mu vyamwa vya mbere vyeze+, imikate mirongo ibiri ya sayiri*+, n’intete nshasha mw’isaho yiwe y’umukate. Maze avuga ati: “Bihe abantu barye+.” 43  Ariko uwamusereva avuga ati: “Ibi nobishira gute imbere y’abagabo ijana+?” Na we avuga ati: “Nubihe abantu barye, kuko ibi ari vyo Yehova avuze: ‘Baraza kurya, hagire n’ibisigara+.’” 44  Aca abishira imbere yabo, maze batangura kurya, kandi bagira n’ivyo basigaza, nk’uko ijambo rya Yehova ryari+.

Amakuru yiyongereye

Sayiri ni igiterwa kimeze nk’ingano.