Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

2 Abami 1:1-18

1  Nuko Mowabu+ itangura kugarariza+ Isirayeli inyuma y’urupfu rwa Ahabu+.  Maze Ahaziya agwa hasi+ aciye mu kayungiro ko mu cumba ciwe co hejuru+ cari i Samariya hanyuma ararwara. Atuma rero intumwa, azibwira ati: “Nimugende musiguze+ Bayali-zebubi+ imana ya Ekuroni+ nimba nzokira iyi ndwara+.”  Nayo umumarayika+ wa Yehova, abwira Eliya Umutishibe+ ati: “Haguruka, uduge guhura n’intumwa z’umwami wa Samariya, uzibwire uti: ‘Mbega ni kubera yuko ata Mana iriho+ namba muri Isirayeli aho uja gusiguza Bayali-zebubi imana ya Ekuroni?  Ku bw’ivyo, ibi ni vyo Yehova avuze: “Uburiri wuriyeko ntuzobumanukako, kuko uzopfa ata kabuza+.”’” Eliya aca aragenda.  Nya ntumwa zigarutse kuri we, aca azibwira ati: “Kubera iki mugarutse?”  Na zo zimubwira ziti: “Hari umugabo yaduze guhura natwe, hanyuma atubwira ati: ‘Nimugende, musubire ku mwami yabatumye, mumubwire muti: “Ibi ni vyo Yehova avuze+: ‘Mbega ni kubera yuko ata Mana iriho namba muri Isirayeli aho utuma gusiguza Bayali-zebubi imana ya Ekuroni? Ku bw’ivyo, uburiri wuriyeko ntuzobumanukako, kuko uzopfa ata kabuza+.’”’”  Aca ababwira ati: “Uwo mugabo yaduze guhura namwe akababwira ayo majambo yasa gute?”  Na bo bamubwira bati: “Yari umugabo afise impuzu y’ubwoya+, akenyeye umukaba w’urushato mu kiyunguyungu+.” Aca avuga ati: “Yari Eliya Umutishibe.”  Maze amutumako umukuru w’abasoda mirongo itanu+ ari kumwe n’abasoda biwe mirongo itanu. Aduze aho ari, asanga yicaye kw’isonga ry’umusozi. Amubwira rero ati: “Muntu w’Imana y’ukuri+, umwami ubwiwe ararivuze: ‘Manuka.’” 10  Mugabo Eliya yishura uwo mukuru w’abasoda mirongo itanu ati: “Nimba ndi umuntu w’Imana, umuriro+ numanuke uvuye mu majuru ukurigatane n’abasoda bawe mirongo itanu.” Umuriro uca uramanuka uvuye mu majuru, umurigatana n’abasoda biwe mirongo itanu+. 11  Yongera kumutumako uwundi mukuru w’abasoda mirongo itanu ari kumwe n’abasoda biwe mirongo itanu+. Nuko amubwira ati: “Muntu w’Imana y’ukuri, umwami avuze ati: ‘Manuka ningoga+.’” 12  Mugabo Eliya abishura ati: “Nimba ndi umuntu w’Imana y’ukuri, umuriro numanuke uvuye mu majuru ukurigatane n’abasoda bawe mirongo itanu.” Umuriro w’Imana uca uramanuka uvuye mu majuru, umurigatana n’abasoda biwe mirongo itanu. 13  Yongera gutuma umukuru w’abasoda mirongo itanu agira gatatu be n’abasoda biwe mirongo itanu+. Mugabo uwo mukuru w’abasoda mirongo itanu agira gatatu araduga, hanyuma aja gupfukama+ imbere ya Eliya, atangura gutakamba+ amusaba ubutoni ati: “Muntu w’Imana y’ukuri, ndakwinginze ubuzima bwanje+ n’ubuzima bw’aba basuku bawe mirongo itanu bube ubw’agaciro+ mu maso yawe. 14  Ehe umuriro wamanutse uvuye mu majuru, urigata+ ba bakuru babiri ba mbere b’abasoda mirongo itanu be n’abasoda babo mirongo itanitanu; mugabo ubu, ubuzima bwanje nibube ubw’agaciro mu maso yawe.” 15  Umumarayika wa Yehova aca abwira Eliya ati: “Manukana na we. Ntumutinye+.” Arahaguruka rero, amanukana na we aho umwami ari. 16  Nuko amubwira ati: “Ibi ni vyo Yehova avuze: ‘Ko watumye intumwa+ gusiguza Bayali-zebubi imana ya Ekuroni+, mbega ni kubera yuko ata Mana iriho namba muri Isirayeli yosiguzwa ijambo? Ku bw’ivyo, uburiri wuriyeko ntuzobumanukako, kuko uzopfa ata kabuza.’” 17  Amaherezo arapfa+, nk’uko ijambo+ rya Yehova Eliya yari yavuze ryari; Yehoramu*+ atangura kuganza mu kibanza ciwe, mu mwaka ugira kabiri wa Yehoramu+ mwene Yehoshafati umwami wa Yuda, kuko Ahaziya ata muhungu yari yararonse. 18  Nayo ibisigaye mu bintu Ahaziya+ yakoze, none ntivyanditswe mu gitabu+ c’ivyo mu misi y’abami ba Isirayeli?

Amakuru yiyongereye

Ni ukuvuga mwene wabo na Ahaziya.