2 Abakorinto 9:1-15

9  Ku vyerekeye rero ubusuku+ bugirirwa aberanda, ntibikenewe ko nirirwa ndabandikira,  kuko nzi umutima ukunze mufise, uwo nirata ku Banyamakedoniya ku biberekeye, yuko intara ya Akaya ubu imaze umwaka yiteguye+, kandi umwete wanyu warakabuye benshi muri bo.  Mugabo ndungitse bene wacu, kugira ngo muri ivyo ukwirata kwacu ku vyerekeye mwebwe ntikuboneke ko ari ukw’ubusa, mugabo kugira ngo mube abiteguye vy’ukuri+, nk’uko nahora ndabivuga.  Ahandiho, hamwe Abanyamakedoniya bozanana nanje bagasanga mutiteguye, twebwe—si ukuvuga mwebwe—hari ukuntu twoteterwa muri uku gushira amazinda kwacu.  Niyumviriye rero ko ari nkenerwa kuremesha bene wacu kuza iwanyu hakiri kare ngo bategure hakiri kare ingabirano yanyu itanzwe ata kwitangira itama mwari mwarasezeranye+, gutyo ibe iteguwe bwa ngabirano itanzwe ata kwitangira itama, ntibe nk’ikintu kinyazwe+.  Mugabo muri ivyo, uwubiba isorosoro+ azoshwabura isorosoro; uwubiba vyinshi+ na we azoshwabura vyinshi.  Umwe wese nagire nk’uko yavyiyemeje mu mutima wiwe, atabigiranye umwikomo+ canke ngo abigire agoberewe, kuko Imana ikunda uwutangana akamwemwe+.  Vyongeye, Imana irashoboye kugwiza kuri mwebwe ubuntu ata wari abukwiriye bwayo bwose, kugira ngo naho mwama mufise ibibakwiye muri vyose, mugire vyinshi ku bw’igikorwa ciza cose+.  (Nk’uko vyanditswe ngo: “Yaratanze cane, yarahaye aboro, ubugororotsi bwiwe bubandanya ibihe bidahera+.” 10  Umwe rero avotororera umubivyi imbuto n’umukate wo kurya+ azotanga yongere agwize imbuto kugira ngo mubibe, kandi azokwongereza ivyimburwa vy’ubugororotsi bwanyu+.) 11  Muri vyose muriko muratungishwa kubera ubutanzi bwa cane bw’ubwoko bwose, biciye kuri twebwe bukaba buzana ugukengurukira Imana+; 12  kuko ubusuku bw’ico gikorwa gikorerwa abantu atari gusa kuronsa cane aberanda ivyo bakeneye+, mugabo ni n’ukuba abatunzi mu gukengurukira Imana kwinshi. 13  Biciye ku kimenyamenya ubu busuku butanga, baraninahaza Imana kubera yuko muyobokera inkuru nziza yerekeye Kristu+, nk’uko muvyatura icese, no kubera yuko muri abatanzi ba cane mu kuntu mubaha intererano mukaziha n’abandi bose+; 14  kandi baratakamba ku bwanyu bashashaye kubabona kubera ubuntu buhebuje+ bw’Imana buri kuri mwebwe. 15  Hashimirwe Imana ku bw’ingabirano yayo ya gusa itagira uko yovugwa+.

Amakuru yiyongereye