2 Abakorinto 6:1-18

6  Ko dukorana na we+, turabinginga rero ngo ntimwemere ubuntu ata wari abukwiriye bw’Imana hanyuma ngo muhushe intumbero yabwo+.  Kuko ivuga iti: “Mu gihe c’ukwemerwa narakwumvise, kandi ku musi w’ubukiriro naragutabaye+.” Ehe! Ubu ni co gihe canecane c’ukwemerwa+. Ehe! Ubu ni wo musi w’ubukiriro+.  Ntidutanga mu buryo na bumwe igitsitaza na kimwe+, kugira ngo ubusuku bwacu ntibutorwe amahinyu+;  ahubwo muri vyose turishimagiza+ nk’abasuku b’Imana, mu kwihanganira vyinshi, mu makuba, mu bihe vy’umukeno, mu ngorane+,  mu bimoko, mu mabohero+, mu mivurungano, mu kubira akuya, mu kurara maso, mu kumara ibihe ata bifungurwa+,  mu butyoroke, mu bumenyi, mu kwiyumanganya+, mu buntu+, mu mpwemu nyeranda, mu rukundo ruzira ubwiyorobetsi+,  mu kuvuga ukuri, mu bubasha bw’Imana+; biciye ku birwanisho+ vy’ubugororotsi mu kuryo no mu kubamfu,  biciye mu buninahazwa no mu gateterwe, biciye mu kuvugwa nabi no mu kuvugwa neza; nk’abahendanyi+ yamara kandi b’imvugakuri,  nk’abatazwi yamara kandi bazwi+, nk’abariko barapfa yamara kandi, ehe turiho+, nk’abatojwe indero+ yamara kandi batatanzwe ngo bicwe+, 10  nk’abari n’agahinda yamara bama banezerewe, nk’aboro yamara batungisha benshi, nk’abadafise ikintu na kimwe yamara kandi batunze vyose+. 11  Akanwa kacu karabugurukiye yemwe Bakorinto, umutima wacu+ waragutse. 12  Ntimwagiwe muri twebwe+, ahubwo mwagiwe mu kibabarwe canyu bwite+. 13  Nuko rero, bwa mpembo—mvuga nk’uwubwira abana+—namwe nyene nimwaguke. 14  Ntimuboherwe ku ngǒgo* hamwe n’abatemera+ kandi bitajana. Kuko, ubugororotsi n’ubugarariji bihuriye ku ki+? Canke umuco usangiye iki n’umwiza+? 15  Bitayeko, Kristu na Beliyali bahuza bate+? Canke uwemera asangiye iki+ n’uwutemera? 16  Kandi urusengero rw’Imana ruhuza rute n’ibigirwamana+? Kuko turi urusengero+ rw’Imana nzima; nk’uko Imana yavuze iti: “Nzoba muri bo+ ngendere muri bo, kandi nzoba Imana yabo, na bo bazoba abantu banje+.” 17  “‘Nimuve muri bo rero, kandi mwitandukanye na bo,’ ni ko Yehova avuga, ‘kandi mureke gukora ku gihumanye+’”; “‘nanje nzobakira+.’” 18  “‘Kandi nzobabera so+, namwe muzombera abahungu n’abakobwa+,’ ni ko Yehova Mushoboravyose avuga+.”

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.