2 Abakorinto 2:1-17

2  Kuko iyi ari yo ngingo jewe nifatiye: kutongera kuza iwanyu mu mubabaro+.  Kuko hamwe nobatera umubabaro+, ni nde wundi none yontera akamwemwe atari uwo nteye umubabaro?  Ni na co gituma nabandikiye ico kintu nyene, kugira ngo ninaza sinze ngire umubabaro+ bivuye ku bari gutuma nezerwa+; kuko ndabizigiye+ mwese yuko akanyamuneza mfise ari ko kanyu mwese.  Kuko mu makuba menshi n’umubabaro mwinshi wo mu mutima ari ho nabandikiye n’amosozi menshi+, atari kugira ngo mubabare+, ahubwo kugira ngo mumenye urukundo ndabafitiye bimwe bidasanzwe.  Nimba rero hari uwateye umubabaro+, ntiyawuteye jewe, ahubwo yawuteye mwese ku rugero kanaka—sinkare birenze urugero mu vyo mvuga.  Ukwo guhambarirwa+ na benshi kurahagije kuri uwo muntu,  ku buryo nyabuna ubu mwari mukwiye kumubabarira n’umutima mwiza+ mukongera mukamuhoza, kugira ngo uwo muntu ntahave amirwa n’umubabaro urenze+.  Ndabahimiriza rero ngo mumwereke ko mumukunda+.  Kuko ari na yo ntumbero itumye ndabandikira kugira mbone ikimenyamenya mutanga, ko mugamburuka muri vyose+. 10  Ico cose muhariye umuntu n’umutima mwiza, nanje ni ukwo+. Nayo jewe vy’ukuri, ico mpariye n’umutima mwiza cose, nimba hari ico mpariye n’umutima mwiza, ni ku bwanyu imbere ya Kristu; 11  kugira ngo ntidutsindwe na Shetani+, kuko tutayobewe imigabo yiwe+. 12  Igihe rero nashika i Tirowa+ kumenyesha inkuru nziza yerekeye Kristu, kandi nkugururirwa umuryango mu Mukama+, 13  nta gahengwe nigeze ndonka mu mutima kuko ntabonye Tito+ mwene wacu, mugabo narabasezeye ndaheza nja i Makedoniya+. 14  Mugabo hashimirwe Imana yo yama iturongora+ mu rugendo rw’intsinzi twifatanije+ na Kristu, kandi igatuma akamoto k’ubumenyi buyerekeye kumvikana ahantu hose biciye kuri twebwe+! 15  Kuko ku Mana turi akamoto keza+ ka Kristu mu bariko barakizwa no mu bariko barahona+; 16  kuri abo ba kabiri turi akamoto kava mu rupfu kaja mu rupfu+, ku ba mbere na ho akamoto kava mu buzima kaja mu buzima. Vyongeye, ni nde akwije neza ibisabwa ku bw’ivyo bintu+? 17  Ni twebwe; kuko tutari abagenda bacuruza ijambo ry’Imana+ nk’uko benshi bagira+, mugabo tuvuga ata buryarya, egome, nk’abarungitswe n’Imana, imbere y’Imana, twifatanije na Kristu+.

Amakuru yiyongereye