2 Abakorinto 13:1-14

13  Iri ni irigira gatatu+ nje iwanyu. “Ikintu cose gitegerezwa kwemezwa bivuye ku ntahe ishinzwe* n’ivyabona bibiri canke bitatu+.”  Ndamaze kubivuga, kandi nk’aho noba ndahari irigira kabiri yamara ubu nkaba ntahari, mbaye ndabwira abacumuye be n’abandi bose, yuko ninaramuka ngarutse ata n’umwe nzoziguriza+,  kuko muriko murondera ikimenyamenya c’uko Kristu avugira muri jewe+, Kristu umwe atagoyagoya kuri mwebwe mugabo akaba umunyabubasha muri mwebwe.  Egome ni vyo yaramanitswe+ bivuye ku bugoyagoye+, mugabo ni muzima bivuye ku bubasha bw’Imana+. Egome ni vyo kandi turagoyagoya hamwe na we, mugabo tuzobanaho na we+ kubera ko ububasha bw’Imana+ buri kuri mwebwe.  Gume musuzuma yuko muri mu kwizera, gume mwerekana ico mwebwe ubwanyu muri+. Canke ntimuzi yuko Yezu Kristu yunze ubumwe namwe+? Kiretse nimba mutemewe.  Ndizigiye ntakeka ko muzomenya yuko tutari abatemewe.  Dusaba+ Imana rero yuko mutokora ikibi na kimwe, atari kugira ngo twebwe tuboneke ko twemewe, mugabo kugira ngo mukore ivyiza, naho twebwe twoboneka ko tutemewe.  Kuko ata na kimwe twokora ngo dushobore kurwanya ukuri, atari gusa ugushigikira ukuri+.  Emwe, turanezerwa igihe cose tugoyagoya mugabo mwebwe mukaba abanyabubasha+; kandi ico dusaba Imana+ ni uko mubogorwa. 10  Ni co gituma nanditse ibi bintu ntahari, kugira ngo ninahaba, simpambare+ nisunze ububasha Umukama yampaye, bwo kwubaka+ atari gusambura. 11  Ubwa nyuma, bene wacu, mubandanye kunezerwa, kwemera kubogorwa, guhozwa+, kwiyumvira muhuza+, kubaho mu mahoro+; kandi ya Mana y’urukundo n’amahoro+ izobana namwe. 12  Muramukanishe ugusomana kweranda+. 13  Aberanda bose barabaramutsa. 14  Ubuntu ata wari abukwiriye bw’Umukama Yezu Kristu n’urukundo rw’Imana be n’ugusangira impwemu nyeranda bibane namwe mwese+.

Amakuru yiyongereye

Ijambo ku rindi ni “bivuye mu kanwa.”