2 Abakorinto 10:1-18

10  Jewe Paulo rero ndabinginga biciye ku bwitonzi+ n’ubuntu+ bwa Kristu, naho mboneka ko nciye bugufi+ muri mwebwe, ariko iyo ntahari nkabatinyuka+.  Ndabinginga koko, ngo igihe nzoba ndahari sinze nkoreshe ubutinyutsi hamwe na kwa gushira amazinda nizigiye gukoresha mu gufatira ingingo za ruhasha+ bamwebamwe batubona nk’aho tugenda twisunga ico turi mu mubiri.  Kuko naho tugenda mu mubiri+, ntiturwana intambara twisunga ico turi mu mubiri+.  Kuko ibirwanisho vy’intambara yacu atari ivy’umubiri+, mugabo bigirwa ivy’ububasha n’Imana+ kugira dutembagaze ibintu bihamangiye.  Kuko dutembagaza ivyiyumviro n’ikintu cose gihanitse gihagurukirijwe kurwanya ubumenyi bw’Imana+; kandi iciyumviro cose turakigira imbohe kugira kigamburukire Kristu;  kandi turiteguriye guhana ubugambarazi bwose+, ubugamburutsi bwanyu nibwamara gushitswa rwose+.  Mwebwe muraba ibintu mwisunze ukuntu biboneka inyuma+. Nimba hari uwiyumvamwo ko yegukira Kristu, niyongere arimbure iki kintu ubwiwe: yuko, nk’uko yegukira Kristu, na twebwe ari ukwo nyene+.  Kuko naho nokwirata+ kanini ku vyerekeye ububasha Umukama yaduhaye bwo kububaka atari ubwo kubasambura+, sinoteterwa,  ngo sinse n’uwushaka kubatera ubwoba biciye ku makete yanje. 10  Kuko bavuga ngo: “Amakete yiwe araremereye kandi ari n’ubukomezi, mugabo iyo ari* ng’aha ubwiwe aboneka ko ari goyigoyi+, n’imvugo yiwe ikaba iyigayitse+.” 11  Umuntu mwene uyo narimbure ibi: yuko ico turi mw’ijambo tuvuga biciye mu makete iyo tutahari, ari na co tuzoba mu bikorwa nitwaba ari ho turi+. 12  Kuko tutubahuka kwishira muri bamwebamwe canke ngo twigereranye na bamwebamwe bishimagiza+. Abo mu vy’ukuri, mu kwipima kuri bo nyene ubwabo no mu kwigereranya na bo nyene ubwabo, nta bwenge bagira+. 13  Nayo twebwe tuzokwirata, atari inyuma y’imbibe twashingiwe+, ahubwo twisunze urubibe rw’icibare Imana yadukebeye ku rugero, ikagishikana n’iwanyu+. 14  Mu vy’ukuri, ntituriko turirehūra birenze nk’aho twoba tutashitse iwanyu, kuko twabaye aba mbere mu gushika n’iwanyu tumenyesha inkuru nziza yerekeye Kristu+. 15  Oya, ntituriko twirata inyuma y’imbibe twashingiwe, ngo twirate mu kuya uwundi muntu yabize+, ahubwo turafise icizigiro c’uko tuzogirwa abahambaye muri mwebwe ku bijanye n’icibare cacu+, kuko ukwizera kwanyu kuriko kuragwizwa+. Ni ho tuzorushiriza kugwira, 16  ngo tumenyeshe inkuru nziza ibihugu vyo hirya yanyu+, kugira ngo ntitwirate mu cibare c’uwundi aho ibintu bimaze gutegurwa. 17  “Mugabo uwirata, niyirate muri Yehova+.” 18  Kuko uwishimagiza atari we ashimwa+, ahubwo hashimwa uwo Yehova+ ashimagiza+.

Amakuru yiyongereye

Mu kigiriki ni “parusiya” (pa·rou·siʹa). Raba Inyongera ya 4.