1 Timoteyo 4:1-16

4  Ariko ijambo ryahumetswe rivuga ritomora yuko mu bihe bizoza+ bamwe bazota+ ukwizera, bagakurikira amajambo y’amahumekano azimiza+ be n’inyigisho z’amadayimoni*+,  bivuye ku bwiyorobetsi bw’abantu bavuga ibinyoma+, mw’ijwi ryabo ryo mu mutima+ bakaba bameze nk’abokeshejwe icuma kirungurije;  bakabuza ukwabirana+, bagategeka kwirinda ibifungurwa+ Imana yaremye+ ngo abafise ukwizera+ kandi bazi neza ukuri babifungurane ugukenguruka.  Nakare, ikintu cose Imana yaremye ni ciza+, kandi nta co gutabwa+ iyo cakiranywe ugukenguruka+,  kuko cezwa biciye kw’ijambo ry’Imana be n’isengesho.  Niwaha izi mpanuro bene wacu uzoba uri umusuku mwiza wa Kristu Yezu, yagaburiwe amajambo y’ukwizera be n’inyigisho nziza+ wakurikiraniye hafi+.  Mugabo wamirire kure za nkuru z’ikinyoma+ zisiga iceyi ibintu vyeranda zivugwa n’abatamakazi. Ariko wimenyereze, ukwihebera Imana kube yo ntumbero yawe+.  Kuko kumenyereza umubiri bigira akamaro kuri bike; mugabo ukwihebera Imana+ kugira akamaro kuri vyinshi+, kuko gutekeye umuhango w’ubuzima bw’ubu n’ubuzoza+.  Iryo jambo ni iryo kwizigirwa kandi rikwiye kwemerwa rwose+. 10  Kuko ico ari co dukorera cane kandi tukihatira+, kubera ko twashingiye icizigiro+ cacu ku Mana nzima, yo Mukiza+ w’abantu b’uburyo bwose+, canecane w’abizigirwa+. 11  Guma utanga aya mategeko+ wongera uyigisha+. 12  Ntihagire umuntu n’umwe yigera agaya ubuto bwawe+. Ahubwo, nubere akarorero+ abizigirwa+ mu mvugo, mu ngeso, mu rukundo, mu kwizera, mu kutandura+. 13  Mu gihe ntaraza, ubandanye kwijukira ugusomera+ imbere y’abantu+, uguhimiriza, ukwigisha. 14  Ntufate minenegwe ingabirano+ iri muri wewe, iyo wahawe biciye ku vyavuzwe imbere y’igihe+ be n’igihe inama y’abagabo b’inararibonye yakurambikako ibiganza+. 15  Uzirikane ivyo bintu+; nubicokeremwo, kugira ngo iterambere ryawe+ ryibonekeze ku bantu bose. 16  Wame wiyubara ubwawe+ no ku nyigisho yawe+. Ivyo ubigumemwo, kuko niwakora ivyo uzokwikiza ugakiza n’abakwumviriza+.

Utujambo tw'epfo

Raba Inyongera ya 21.