1 Samweli 27:1-12

27  Ariko Dawidi avuga mu mutima wiwe ati: “Ubu rero umusi uri izina nzozimanganywa n’ukuboko kwa Sauli. Nta condutira guhungira+ ata kabuza mu gihugu c’Abafilisitiya+; maze Sauli ntazobura kudebukirwa ku bijanye nanje, ntiyongere kundondera mu karere ka Isirayeli kose+, gutyo nkire koko ukuboko kwiwe.”  Dawidi arahaguruka rero maze we n’abagabo amajana atandatu+ bari kumwe na we baja kwa Akishi+ mwene Mawoki, umwami wa Gati.  Dawidi abandanya kubana na Akishi i Gati, we n’abantu biwe, umwe wese ari kumwe n’urugo rwiwe+, Dawidi n’abagore biwe babiri, Ahinowamu+ Umuyezireyelikazi na Abigayili+ umugore wa Nabali, Umunyakarumelikazi.  Mu nyuma Sauli amenyeshwa yuko Dawidi yari yahungiye i Gati; ntiyongera rero kuja kumurondera+.  Maze Dawidi abwira Akishi ati: “Niba rero nagize ubutoni mu maso yawe, nibampe ikibanza muri kimwe mu bisagara vyo mu gihugu hagati, kugira ngo mbeyo; nakare, kubera iki umusuku wawe yobana nawe mu gisagara ca cami?”  Nuko Akishi amuha Zikulagi+ kuri uwo musi. Ni co gituma Zikulagi hahavuye haba ah’abami ba Yuda gushika n’uyu musi.  Igitigiri c’imisi Dawidi yabaye mu gihugu hagati mu karere k’Abafilisitiya kiba umwaka n’amezi ane+.  Nuko Dawidi adugana n’abantu biwe kugira ngo batere Abageshuri+ n’Abagiruzi n’Abamaleki+; kuko baba mu gihugu cava i Telamu+ gushika i Shuri+ no gushika mu gihugu ca Misiri.  Dawidi yarakubita igihugu, mugabo ntazigamire ubuzima umugabo canke umugore+; yaratwara imikuku n’amasho n’indogobwa n’ingamiya n’impuzu, hanyuma agasubira inyuma, akaja kwa Akishi. 10  Maze Akishi yaravuga ati: “Mwateye hehe uno musi?” Dawidi na we akavuga ati+: “Mu bumanuko bwa Yuda+ no mu bumanuko bw’Abayerahimeyeli+ no mu bumanuko bw’Abakeni+.” 11  Ariko umugabo n’umugore, Dawidi nta n’umwe yazigamira ubuzima ngo amuzane i Gati, akavuga ati: “Kugira ngo ntibahave baturega ngo: ‘Uku ni ko Dawidi yakoze+.’” (Ukwo ni ko yakora imisi yose yabaye mu gihugu hagati mu karere k’Abafilisitiya.) 12  Akishi yarizigira+ rero Dawidi, akibwira ati: “Yacitse vy’ukuri umunuko mu gisata ciwe Isirayeli+; azobwirizwa gucika umusuku wanje gushika igihe kitagira urugero.”

Amakuru yiyongereye