1 Samweli 21:1-15

21  Mu nyuma, Dawidi ashika i Nobu+ kwa Ahimeleki umuherezi; Ahimeleki+ atangura kujugumira abonanye na Dawidi maze amubwira ati: “Kubera iki uri wenyene, ata muntu n’umwe muri kumwe+?”  Dawidi aca abwira Ahimeleki umuherezi ati: “Umwami ubwiwe yantegetse ku bijanye n’ikintu kimwe+, hanyuma ambwira ati: ‘Ntihagire n’umwe agira ico amenya ku bijanye n’ico kintu ngutumye kandi ngutegetse.’ Kandi numvikanye n’abasore ko duhurira aha n’aha.  Ubu rero, nimba hari imikate itanu ufise, nuyimpe, canke umpe icoba kihari cose+.”  Mugabo nya muherezi yishura Dawidi ati: “Nta mikate isanzwe iri mu kuboko kwanje, mugabo hari imikate myeranda+; nya basore bakire gusa kuba n’imiburiburi baririnze abagore+.”  Nuko Dawidi yishura nya muherezi ati: “Mugabo abagore bagumijwe kure yacu nk’ubwa mbere, igihe naja ku rugamba+, kandi imibiri ya nya basore iracari myeranda, naho nya gikorwa ubwaco ari igisanzwe. Hari akantu uyu musi umuntu niyaba mweranda mu mubiri wiwe!”  Nuko nya muherezi amuha ivyari vyeranda+, kuko ata mikate yari ihari kiretse imikate yerekanwa* yari yakuwe imbere ya Yehova+, kugira hashirweho imikate mishasha ku musi wo kuyikuraho.  Kandi umwe mu basuku ba Sauli yari ng’aho uwo musi, akaba yari yagumijwe+ imbere ya Yehova; izina ryiwe ryari Dowegi+ Umwedomu+, umukuru w’abungere ba Sauli+.  Dawidi yongera kubwira Ahimeleki ati: “Nta co woba ufise hano, ari icumu canke inkota? Kuko ntatwaye mu kuboko kwanje inkota yanje canke ibirwanisho vyanje, kubera yuko nya kintu c’umwami cari icihutirwa.”  Uwo muherezi aca avuga ati: “Inkota ya Goliyati+ Umufilisitiya, umwe wicira mu kiyaya co hasi ca Ela+, ng’irya, izingiwe mu mutamana, inyuma ya efodi+. Nimba ushaka kuyitwarira, nuyitware, kuko ata kindi kiri hano kiretse yo.” Dawidi abandanya kuvuga ati: “Nta yindi imeze nka yo. Yimpe.” 10  Nuko Dawidi arahaguruka, abandanya guhunga+ kuri uwo musi kubera Sauli; amaherezo ashika kwa Akishi umwami wa Gati+. 11  Maze abasuku ba Akishi bamubwira bati: “Mbega uyo si Dawidi umwami+ wa ca gihugu? Mbega uyo si we baguma bitabira n’intambo+, ngo:‘Sauli yishe ibihumbi,Dawidi na we ibihumbi mirongo+’?” 12  Dawidi ashira ayo majambo ku mutima, aratinya+ cane kubera Akishi umwami wa Gati. 13  Nuko yigira+ umusazi mu maso yabo+, atangura kwigira nk’uwudakomeye mu mutwe ari mu kuboko kwabo, aguma aharagura ku miryango y’irembo yongera arekura urukonda rugatembera ku bwanwa bwiwe. 14  Amaherezo Akishi abwira abasuku biwe ati: “Murabona ko uyu mugabo ari umusazi. Kubera iki none mumunzaniye? 15  Mbega ndakenye abasazi, muko munzanira uyu ngo yifate nk’umusazi iruhande yanje? Uyu yonyinjirira mu nzu?”

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.