1 Samweli 19:1-24

19  Amaherezo Sauli abwira Yonatani umuhungu wiwe n’abasuku biwe bose ivyo kwica Dawidi+.  Nayo Yonatani umuhungu wa Sauli, yarahimbarwa cane na Dawidi+. Yonatani aca rero abwira Dawidi ati: “Sauli dawe ariko arondera kukwicisha. Ubu rero, ndakwinginze uze wiyubare mu gitondo; uze ube ahantu hihishije, ugume winyegeje+.  Nanje nzosohoka, mpagarare koko iruhande ya dawe mu gahinga aho uzoba uri, nkuvugire kuri dawe; nzoraba koko ibizoba, kandi sinzobura kubikumenyesha+.”  Yonatani rero avugira neza+ Dawidi kuri Sauli se wiwe, amubwira ati: “Umwami ntacumure+ ku musuku wiwe Dawidi, kuko atagucumuyeko kandi ibikorwa yagukoreye bikaba vyabaye vyiza cane+.  Yarashize ubuzima bwiwe mu kaga*+ yica Abafilisitiya+, ku buryo Yehova yashikije ubukiriro bukomeye+ ku bwa Isirayeli yose. Warabibonye maze uranezerwa. Kubera iki none wocumura ku maraso y’intungane mu kwicisha+ Dawidi ata co azira+?”  Nuko Sauli yumvira ijwi rya Yonatani, maze Sauli arahira ati: “Ndahiye ukubaho kwa Yehova+, ntazokwicwa.”  Mu nyuma, Yonatani ahamagara Dawidi maze Yonatani amubwira ayo majambo yose. Nuko Yonatani ajana Dawidi kuri Sauli, aguma imbere yiwe nka mbere+.  Mu nyuma intambara yongera kwaduka; nuko Dawidi arasohoka, arwanya Abafilisitiya, arabasasika, inganda ziratikira bimwe bikomeye+, maze barahunga bava imbere yiwe+.  Nuko rero impwemu mbi ya Yehova+ iza kuri Sauli yicaye mu nzu yiwe, afise icumu mu kuboko, mu gihe Dawidi yariko avuza umuziki n’ukuboko kwiwe. 10  Sauli arondera rero gutobekeranya Dawidi n’uruhome+ akoresheje icumu, mugabo arazibukira+ ava imbere ya Sauli, ku buryo anega nya cumu mu ruhome. Nuko Dawidi arahunga kugira anyage amagara muri iryo joro+. 11  Mu nyuma Sauli atuma intumwa+ ku nzu ya Dawidi kugira ngo ziyigumizeko ijisho no kugira ngo amwicishe mu gitondo+; mugabo Mikali umugore wiwe abwira Dawidi ati: “Nutahunga muri iri joro, ejo uzoba wishwe.” 12  Buno nyene Mikali yururutsa Dawidi amucishije mw’idirisha, kugira ngo agende, ahunge, anyage amagara+. 13  Maze Mikali afata igishusho ca terafimu+, agishira ku buriri, hanyuma ashira urusenga rw’ubwoya bw’impene ahaja umutwe wa Dawidi, araheza agipfukisha impuzu. 14  Sauli aca atuma intumwa gufata Dawidi, mugabo Mikali avuga ati: “Ararwaye+.” 15  Sauli atuma rero nya ntumwa kuraba Dawidi, avuga ati: “Mumudugane ari ku buriri bwiwe mumunzanire kugira ngo ndamwicishe+.” 16  Nya ntumwa zinjiye, zisanga ya terafimu ku buriri n’urusenga rw’ubwoya bw’impene ahaja umutwe wiwe. 17  Sauli aca abwira Mikali ati: “Kubera iki wampenze+ gutyo, ukarungika umwansi+ wanje akanyaga amagara?” Mikali na we abwira Sauli ati: “Ni we yanyibwiriye ati: ‘Ndungika! Atari aho na ho ndakwica.’” 18  Nayo Dawidi, arahunga, anyaga amagara+ maze ashika kwa Samweli i Rama+. Atangura rero kumwiganira ivyo Sauli yari yaramugiriye vyose. Nuko we na Samweli baragenda, baba i Nayoti+. 19  Mu nyuma, Sauli amenyeshwa ngo: “Urazi! Dawidi ari i Nayoti i Rama.” 20  Sauli aca atuma intumwa gufata Dawidi. Zibonye abitereye mu myaka bo mu bahanuzi bariko baravuga ubuhanuzi, na Samweli ahagaze ng’aho mw’ibango ryiwe, abahagarariye, impwemu+ y’Imana iza kuri izo ntumwa za Sauli, maze zitangura kwifata nk’abahanuzi+ na zo nyene. 21  Babibwiye Sauli, atuma buno nyene izindi ntumwa, maze zitangura kwifata nk’abahanuzi na zo nyene. Sauli yongera rero gutuma intumwa, umugwi ugira gatatu, zitangura kwifata nk’abahanuzi na zo nyene. 22  Amaherezo na we nyene aja i Rama. Ashitse kw’itangi rinini riri i Seku, atangura kubaza ati: “Samweli na Dawidi bari hehe?” Na bo bavuga bati: “Hariya i Nayoti+ i Rama.” 23  Abandanya kugenda avuye ng’aho aja i Nayoti i Rama, maze impwemu+ y’Imana iza kuri we, egome, kuri we; akomeza kugenda kandi abandanya kwifata nk’umuhanuzi gushika ashitse i Nayoti i Rama. 24  Na we nyene yiyambura impuzu maze na we nyene yifata nk’umuhanuzi imbere ya Samweli, arambarara hasi ari gusa uwo murango wose n’iryo joro ryose+. Ni co gituma vyahavuye bivugwa ngo: “Mbega na Sauli ari mu bahanuzi+?”

Amakuru yiyongereye

Ijambo ku rindi ni “yatanguye gushira ubuzima bwiwe mu kiganza ciwe.”