1 Samweli 12:1-25

12  Amaherezo Samweli abwira Isirayeli yose ati: “Ehe narumvirije ijwi ryanyu ku bijanye n’ibintu vyose mwambwiye+, ngo ndabimikire umwami wo kubaganza+.  Ubu rero, ng’uyu umwami ariko agendera imbere yanyu+! Nayo jewe, nashaje+ kandi nsigaye mfise imvi+; kandi abahungu banje, ng’abo bari kumwe namwe+; jewe nagendeye imbere yanyu kuva mu buto bwanje gushika uyu musi+.  Ndi hano. Nimunyagirize imbere ya Yehova n’imbere y’uwo yarobanuje amavuta+: Ni ishūri ya nde natwaye canke ni indogobwa ya nde natwaye+? Ni nde nagunze canke ni nde nakandamije? Ni mu kuboko kwa nde nakiriye amahera y’igipfukamunwa kugira ndayakoreshe mu kwihuma amaso+? Ndabibasubiza+.”  Na bo bavuga bati: “Ntiwatugunze, ntiwadukandamije, eka kandi ntiwakiriye ikintu na kimwe mu kuboko kw’umuntu n’umwe+.”  Ababwira rero ati: “Yehova ni icabona co kubagiriza, kandi uwo yarobanuje amavuta+ ni icabona uyu musi yuko ata kintu na kimwe musanze mu kuboko kwanje+.” Baca bavuga bati: “Ni icabona.”  Samweli abandanya kubwira abantu ati: “Yehova ni icabona, we yakoresheje Musa na Aroni akaba ari na we yaduganye ba sogokuruza banyu abakuye mu gihugu ca Misiri+.  Ubu rero nimuhagarare, ndabacire urubanza imbere ya Yehova nongere ndabiganire ibikorwa vy’ubugororotsi vya Yehova vyose+, ivyo yakoreye mwebwe na ba sogokuruza banyu.  “Yakobo akimara gushika mu Misiri+ hanyuma ba sogokuruza banyu bagatangura gutabaza Yehova+, Yehova yararungitse Musa+ na Aroni, kugira bakure ba sogokuruza banyu mu Misiri maze batume baba aha hantu+.  Mugabo batangura kwibagira Yehova Imana yabo+, ku buryo abagurisha+ mu kuboko kwa Sisera+ umukuru w’ingabo za Hazori no mu kuboko kw’Abafilisitiya+ no mu kuboko kw’umwami wa Mowabu+, maze bano baguma babarwanya. 10  Batangura rero gutabaza Yehova+ bati: ‘Twaracumuye+, kuko twahevye Yehova kugira dukorere za Bayali+ n’ibishusho vya Ashitoreti+; ubu rero nuturokore+ mu kuboko kw’abansi bacu, kugira tugukorere.’ 11  Maze Yehova arungika Yerubayali+ na Bedani na Yefuta+ na Samweli+ hanyuma abarokora mu kuboko kw’abansi banyu bari irya n’ino, kugira ngo mwibereho mu mutekano+. 12  Mubonye ko Nahashi+ umwami wa bene Amoni aje kubarwanya, muguma mumbwira muti: ‘Oya, ahubwo umwami ni we akwiye kutuganza+!’ Ico gihe cose Yehova Imana yanyu ni we yari Umwami wanyu+. 13  Ubu rero ng’uyu umwami mwatoye, uwo mwasavye+; kandi ehe Yehova yashizeho umwami wo kubaganza+. 14  Nimwatinya Yehova+, mukamukorera+ koko kandi mukagamburuka ijwi ryiwe+, ntimugararize+ itegeko rya Yehova, mwebwe n’umwami azobaganza rero muzoba abantu bakurikira Yehova Imana yanyu. 15  Mugabo nimutagamburuka ijwi rya Yehova+, mukagarariza koko itegeko rya Yehova+, ukuboko kwa Yehova kuzobarwanya ata gukeka, mwebwe na ba so+. 16  N’ubu kandi nimuhagarare, murabe iki kintu gikomeye Yehova agira akore mu maso yanyu. 17  Mbega uyu musi si iyimbura+ ry’ingano? Ngira mpamagare+ Yehova kugira azane imituragaro n’imvura+; muheze mumenye mwongere mubone yuko ikibi canyu cagwiriye+, ico mwakoze mu maso ya Yehova mu kwisabira umwami.” 18  Samweli aca ahamagara Yehova+, maze Yehova atangura kuzana imituragaro n’imvura kuri uwo musi+, ku buryo abantu bose batinya cane Yehova na Samweli. 19  Nuko abantu bose batangura kubwira Samweli bati: “Nusengere+ abasuku bawe kuri Yehova Imana yawe, kuko tudashaka gupfa; kubera yuko twongeye ikibi ku bicumuro vyacu vyose mu kwisabira umwami.” 20  Samweli rero abwira abantu ati: “Ntimutinye+. Mwebwe, mwarakoze iki kibi cose. Gusa ntimukevye ngo mureke gukurikira Yehova+, kandi mutegerezwa gukorera Yehova n’umutima wanyu wose+. 21  Ntimuze mukevye ngo mukurikire ibitabaho+ ata co bimaze+ kandi bitarokora, kubera yuko ari ibitabaho. 22  Kuko Yehova atazota+ abantu biwe, kubera izina ryiwe rihambaye+, kuko Yehova yiyemeje kubagira abantu biwe+. 23  Nayo jewe, ni ibitokwiyumvirwa yuko nocumura kuri Yehova mu kureka kubasengera+; ntegerezwa kubigisha+ inzira nziza+ kandi igororotse. 24  Gusa mutinye+ Yehova, kandi mumukorere mu kuri, n’umutima wanyu wose+; kuko raba ibintu bikomeye yabakoreye+. 25  Mugabo nimwakora ibibi n’akagagazo n’akantu, muzozimanganywa+, mwebwe n’umwami wanyu+.”

Amakuru yiyongereye